11 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31420

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY

İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR

MERKEZLERİNİN KURULUŞU, İŞLEYİŞİ VE FAALİYETLERİNE

DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7293                                                                                           Kabul Tarihi: 4/3/2021

MADDE 1 – (1) 15 Mayıs 2018 tarihinde Londra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/3/2021