11 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31420

KANUN

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ

ARASINDA YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASINA

İLİŞKİN ANLAŞMA’NIN 9/7’NCİ MADDESİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

             Kanun No. 7291                                                                                         Kabul Tarihi: 25/2/2021

MADDE 1 – (1) 7 Temmuz 2005 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” ile 7 Nisan 2007 tarihinde Antalya’da imzalanan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/3/2021