11 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31420

KANUN

ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN MİLLETLERARASI SULH

ANLAŞMALARI HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

KONVANSİYONUNUN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 7282                                                                                         Kabul Tarihi: 25/2/2021

MADDE 1 – (1) 7 Ağustos 2019 tarihinde Singapur’da imzalanan “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu”nun onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/3/2021