10 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31419

DÜZELTME

9/3/2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3593)’in ekinde yer alan “EK: IV EŞDEĞER GÖREV CETVELİ”nin “Hukuk İşleri Müdürü İl Hukuk Müşaviri” sütununun “IV” sayılı satırında sehven “Taşra” olarak yer alan ibare “İl” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.