8 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31417

YÖNETMELİK

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Ana bilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim dalını,

c) Ana bilim dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve görevlilerinden oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışmasını yöneten, ilgili ana bilim dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında ana bilim dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

ç) Ana bilim dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ana bilim dalı için tanımlanan başkanı,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde yedinci (yüksek lisans) ve sekizinci (doktora) düzeyleri için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü,

e) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığını,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerini,

g) DNO: Dönem not ortalamasını,

ğ) Enstitü: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve enstitü ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) GNO: Genel not ortalamasını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kredi: Bir yarıyıl (dönem) devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

l) Müdür: Enstitü Müdürünü,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere Enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencisini,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Program: Ana bilim dallarına bağlı Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre açılan lisansüstü eğitim-öğretim veren programları,

ö) Program koordinatörü: Ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanan, ana bilim dalı altındaki lisansüstü eğitim programı koordinatörünü,

p) Rektör: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

r) Rektörlük: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü,

s) Sanayi danışmanı: Lisansüstü öğrencilerine saha araştırması ve sanayi uygulamalarında rehberlik edecek danışmanı,

ş) Senato: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik, tez hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

u) Tez danışmanı: Lisansüstü öğrencilerinin tez konusunun özelliği gereği, Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip kişiyi,

ü) Tez izleme komitesi: Enstitüye bağlı ana bilim dallarında doktora öğrencisinin tez çalışması önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

v) ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini,

y) Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programı,

z) Üniversite: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

aa) Üniversite Yönetim Kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

bb) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavını veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

cc) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

çç) Yeterlik komitesi: Enstitüye bağlı doktora programlarında yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurmakla görevli beş üyeden oluşan komiteyi,

dd) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programlardaki konularda bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

ee) Yeterlik sınavı jürisi: Doktora programları dâhilinde farklı alanlardaki yeterlik sınavlarını yapmak üzere yeterlik komitesi tarafından onaylanan, danışman öğretim üyesi ile birlikte en az ikisi Üniversite dışından, diğer ikisi komitenin alana uygun olarak belirleyeceği öğretim üyelerinden olmak üzere tez danışmanıyla, beş asıl üyeden oluşan jüriyi,

ff) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Başvuru ve Öğrenci Kabulü

Eğitim programlarının açılması

MADDE 4 – (1) Enstitü, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek ana bilim dallarında eğitim programlarını yürütür. Enstitü tarafından yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili ana bilim dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile açılır. Ayrıca diğer yükseköğretim, araştırma kuruluş ve kurumları ile iş birliği yaparak ortak lisansüstü programları da açılabilir.

(2) Eğitim ve öğretim, güz ve bahar yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bunların süresi ve şekli ilgili ana bilim dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Lisansüstü programlar, Enstitü ana bilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile bir Enstitü ana bilim dalında, o Enstitü ana bilim dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir.

(4) Enstitülerde, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere, bir fakülteden, bölümden veya ana bilim dalından değişik bir ad taşıyan, disiplinler arası bir Enstitü ana bilim dalı kurulabilir. Bu tür bir Enstitü ana bilim dalının başkanı, ilgili dekanların görüşleri alınarak, Müdür tarafından atanır.

(5) Lisansüstü programları yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde düzenlenebilir. Bu programların Senato tarafından önerilen uygulama usul ve esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunulur.

(6) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için alınması gereken derslerin toplam AKTS’sinin Senatonun belirlediği oranda İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) Enstitü ana bilim dalları kendi ana bilim dalı akademik kurullarında, Senatonun kabul ettiği yüksek lisans ve doktora eğitimi değerlendirme ölçütlerine uygun olarak belirleyecekleri öğrenci kontenjanlarını ve varsa kontenjanlarla ilgili özel koşulları Enstitü Müdürlüğüne gerekçeleriyle birlikte bildirir. Enstitü Kurulu kontenjanlarla ilgili gerekli düzenlemeyi yapar. Enstitü Kurulunca önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan kontenjanlar ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına alınacak alan içi ve alan dışı öğrenci sayısı ve kontenjanlar ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Başarı notu ALES sınav sonucunun %50’si, yazılı sınav notunun %30’u, lisans not ortalamasının %10’u ve mülakat puanının %10’u değerlendirmeye alınarak hesaplanır. Eğer mülakat yapılmazsa yazılı sınav notunun %40’ı değerlendirmeye alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için genel ortalamasının 60 olması gerekir. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. Senato, yüksek lisans programlarına alınacak öğrenciler için ilgili yarıyılda yabancı dil puanı şartı koyabilir ve/veya kaldırabilir. Yabancı dil puanının aranması halinde ÖSYM tarafından yapılan (YDS/YÖKDİL) veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puanı almış olmak gerekir. Eğer yabancı dil puan şartı aranırsa yazılı sınav notunun %20’si değerlendirmeye alınır.

(3) Doktora programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları, ÖSYM tarafından yapılan (YDS/YÖKDİL) veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmaları ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından da en az 50 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuran adayların ise ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 standart puana sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından da en az 50 puan almaları gerekir. Başarı notu ALES sınav sonucunun %50’si, yazılı sınav notunun %20’si, lisans not ortalamasının %10’u, yabancı dil notunun %10’u ve mülakat puanının %10’u değerlendirmeye alınarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için genel ortalamasının 65 olması gerekir. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda yüksek lisans not ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylar arasında ise, lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır.

(4) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslara Senato tarafından karar verilir.

(5) Öğrenimlerini yurt dışında yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlarına kabul edilebilmeleri için ön koşul olarak diploma denklik belgesi getirmeleri gerekir.

(6) Türkiye Bursları Programı dışında, lisansüstü öğrenim görmek için başvuran yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar, ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(7) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru tarihleri ve diğer hususlar, Enstitünün teklifi ile Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

(8) Başvurularda istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(9) Üniversitenin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve/veya diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak yürüteceği, uluslararası ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulünde; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde bir yükseköğretim kurumu veya uluslararası kuruluşlarla yapılacak öğrenci değişimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, Enstitünün ilgili ana bilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilecek adaylar şunlardır:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öğrencinin lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitünün ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programlarında derslere devam ve sınavlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin yaz okulunda alınan dersler hariç, lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden en az CC notu, lisansüstü derslerinden en az CB notu almaları ve programı 2,50 genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Enstitüde lisansüstü programlar arası doğrudan geçiş

MADDE 8 – (1) Lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı olan bir öğrenci, ilgili yüksek lisans programında öngörülen ders yükünü tamamlamış olması şartıyla, ana bilim dalı başkanlığının uygun bulması halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir. Öğrenci bu şartlara bağlı olarak doğrudan tez çalışmasına başlayabilir. Geçiş başvuruları ilgili ana bilim dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçen öğrenci yüksek lisans programının diğer gereklerini yerine getirmesi halinde yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Değişim ve özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Değişim öğrencileri; Üniversitenin ulusal ve uluslararası değişim programları çerçevesinde, Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin; seçilme, ders alma, ders saydırma, kabul işlemleri ve değişim programlarına ilişkin diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitünün onayı ile Enstitüdeki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu dersleri saydırma işlemleri kayıtlı olduğu enstitü ana bilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı başka bir Enstitü ana bilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya farklı bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrenciler arasından, ilgili ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenen kontenjana göre, yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Bu öğrencilerden, geldikleri yükseköğretim kurumunda yabancı dil sınavına girmemiş olanların, yabancı dil puanı şartını sağlamaları gerekir.

(2) Öğrencinin, Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki yüksek lisans veya doktora programında başarılı olduğu derslerin yatay geçiş yapacağı programdaki derslere eş değerliği ve yarıyıl bazındaki öğrenim süresi ana bilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Doktora programına yatay geçiş yapan öğrenci, yeterlik sınavına geçiş yaptığı programda girer.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geldikleri yükseköğretim kurumundan alınan öğrenim belgesi ve ders içeriklerini gösteren belgeleri, Üniversiteye vermeleri gerekir. Bu öğrencilerin daha önce devam etmiş oldukları yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları durumunda ise aldıkları notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği, ilgili ana bilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Yatay geçiş kontenjanları lisansüstü kontenjanlarla birlikte ilan edilir.

Lisansüstü programlara kayıtla ilgili esaslar

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü Yönetim Kurulu, her program için ilan edilen kontenjan sayısının en fazla iki katına kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların kayıt işlemlerine akademik takvimde belirlenen sürelerde devam edilebilir.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen adayların kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü tarafından yapılır.

(3) Adaylardan kesin kayıt yaptırmak için Enstitü tarafından teklif edilen ve Senato tarafından belirlenen belgeler istenir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için;

a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans diplomasına, lisans programlarından doğrudan doktora programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip olması,

b) Üniversite tarafından ilan edilen diğer şartların yerine getirilmesi,

gerekir.

(5) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.

(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(8) Daha önce başka bir lisansüstü programda kayıtlı iken kayıtlı olduğu programdan ilişiğini keserek Enstitü lisansüstü programlarına kaydolan öğrenciler, transkriptlerini ibraz etmek şartıyla ders transferi başvurusu yapabilir. Geçmişe dönük olarak beş yıl içerisinde alınmış olan derslerin kredi transferi yapılabilir.

E-posta adresi

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya Enstitüdeki eğitim-öğretim ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(5) E-posta adreslerini yasa dışı faaliyetlerde kullananların e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 13 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversite internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin, bilinen en son adreslerinin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, öğrencinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca başkaca adres araştırması yapılmaz. Tebligatın gerçekleştirilememesi halinde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 14 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartında öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde; gazete ilanı, kimlik ücretini yatırdığına dair banka dekontu ve dilekçesi ile başvurması halinde öğrenciye yeniden kimlik kartı verilir.

Danışmanlar

MADDE 15 – (1) Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla, öğretim üyeleri arasından bir danışman görevlendirilir. Zorunlu durumlarda ilgili kurulun onayı ile doktora unvanına sahip kadrolu öğretim görevlileri arasından da danışman atanabilir.

(2) Danışmanlar; öğrencinin öğretimi süresince, her dönem alacağı derslerin belirlenmesinde; tez çalışmasının yönlendirilmesinde ve tez çalışması danışmanlığı gibi bilimsel faaliyetlere rehberlik etmede ve öğrenci ile ilgili diğer akademik konularda rehberlik yapmakla yükümlüdürler.

(3) Danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre Enstitü Kurulunun önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar ile düzenlenir.

(4) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili ana bilim dalı başkanı sorumludur.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrenci; her dönem başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek, kayıt yenileme işlemini yapar. Gerekli hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Ekonomik nedenler ya da eğitime devam etmesine engel bir sağlık sorunu gibi bir mazereti olan ve bunu belgeleyebilen ve bu mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrenci o dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen dönem, öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürelerin dışında da ilgili kurulların kararı ile yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci otomasyon programı ile düzenlenir. Öğrenci, otomasyon programında kayıt yenileme işlemlerini, internet üzerinden ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapar.

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gerekir.

(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, yanlış veya eksik beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler katkı paylarını ödemek zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretini ödemez.

İzinler, kayıt dondurma ve hakların saklı tutulması

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, Enstitü Kurulunun onayı ile geçici bir süre için kayıtlı oldukları programa/programlara ara verebilirler. İzin başvurusu yapılabilmesi için başvuru tarihinde öğrencinin kayıtlı veya izinli statüde olması zorunludur. İzinli öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları belirtilir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler için azami izin süreleri; bilimsel hazırlıkta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktorada dört yarıyıldır. Askerlik, sağlık, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise bu hallerin süresi kadardır.

(3) İzinli sayılan öğrenci öğretimine devam edemez ve izinli olduğu dönemi izleyen sınav dönemindeki, dönem sonu sınavlarına giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması hâlinde, aynı usulle işlem yapılır. Dönem içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.

(5) Bu maddede belirtilen nedenlerle izin istenilmesi hâlinde öğrencinin, olayın vuku bulmasından itibaren en geç otuz gün içinde, Enstitüye başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(6) Dönem içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır. Ekonomik nedenler ve ilgili kurulca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin, ancak dönem başında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde yapılması zorunludur. Ani hastalık ve beklenmedik hâller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(7) Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim döneminden başlayarak öğrenciliğe devam eder.

(8) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Senatoda onaylanan diğer nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt sildirme/ilişik kesme

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olanlar.

b) Azami süresi içinde eğitimini tamamlayamayanlar.

c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar.

ç) Üniversiteye kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılanlar veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit edilenler.

(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğrencinin o dönem için ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile iade edilir. Daha önceki dönemlere ait ödenmiş olan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti varsa iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 20 – (1) Enstitüde öğretim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda yer alan ilke ve esaslara göre lisansüstü düzeyde öğretim görürler.

(2) Üniversiteye bağlı yürütülen öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu Yönetmelik çerçevesinde, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile öğretim ve sınav esasları belirlenebilir.

Öğrenci değişim programları

MADDE 21 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, yüksek lisans programlarında bir, doktora programlarında iki dönemi aşmamak kaydıyla, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili ana bilim dalının olumlu görüşü ve Enstitü Kurulunun kararı ile kayıtlı olunan lisansüstü programındaki yükümlülüklerin yerine sayılır.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ile ilgili esaslar, Enstitü Kurulu tarafından hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

(6) Lisansüstü programlarında yapılan tezler değişim programıyla gidilen üniversitelerde tamamlanamaz.

Öğretim dönemleri

MADDE 22 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Dersler dönem olarak düzenlenir.

(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hâllerde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer dönem içi ölçme ve değerlendirme çalışmaları bu süreler içinde yapılır, ancak dönem sonu sınavları bu sürenin dışında tutulur.

Öğrenci disiplin işleri

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, disiplin yönünden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Öğrenci işleri

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme, nakil yolu ile kabul edilme, intibak, program değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey ve kurum içi geçiş, sınav, not ve benzeri işlemleri Enstitü tarafından yapılır ve yürütülür.

Öğretim planları

MADDE 25 – (1) Üniversitenin öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri; ilgili mevzuat hükümlerine göre ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile öğretim planlarına yeni ders konabilir veya kaldırılabilir. Enstitü Kurulu kararı ile öğretim planlarındaki dersler açık veya kapalı tutulabilir. Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, adları ve türü değiştirilemez.

(3) Zorunlu dersler ve seçmeli dersler ve bu derslerin, eğer varsa ön koşulları öğretim planlarında belirtilir.

(4) Senato tarafından belirlenen öğretim planları, izleyen öğretim döneminin başından itibaren uygulamaya konulur.

Dersler

MADDE 26 – (1) Derslerin süresi dönemlik olarak düzenlenir. Bir ders; teori, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi bileşenlerin birinden ya da birden fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu bir ders için tek not ile belirtilir.

(2) Dersler özellikleri göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

a) Zorunlu dersler.

b) Seçmeli dersler.

c) Seminer dersi.

ç) Uzmanlık alan dersi.

(3) Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren AKTS kredileri, ilgili ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Öğrencinin lisansüstü programlarda derslerden alacağı toplam AKTS kredisi bir dönemde 60 AKTS’den az olamaz.

(5) Ana bilim dalları, Üniversitenin diğer ana bilim dallarının yürüttükleri programlar için, ana bilim dalları arası iş birliği çerçevesinde zorunlu ya da seçmeli ders açabilir, kendi ana bilim dalları için açtıkları derslere ana bilim dalı dışı kontenjan belirleyebilir.

(6) Dersler, diğer derslerden bir ya da birden fazlasının başarılmış ya da belirli bir kredinin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.

(7) Ana bilim dalı başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları Enstitü tarafından onaylanır, ana bilim dalı başkanlıklarınca ilan edilir.

(8) Gerekli hâllerde ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde yapılabilir.

Zorunlu dersler

MADDE 27 – (1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerdir.

(2) Zorunlu dersler, öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, öğretim programında bir sakınca teşkil etmemesi hâlinde hem güz hem de bahar dönemlerinde açılabilir.

Seçmeli dersler

MADDE 28 – (1) Seçmeli dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonun elde edilebilmesi için, öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana yönelik olan gerekli derslerdir.

(2) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.

(3) Ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile mesleğe yönelik yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.

Seminer dersi

MADDE 29 – (1) Seminer dersi, tüm programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde bir yarıyılda hazırladıkları, tez konularıyla ilgili güncel ve/veya eğitim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır.

(2) Seminer dersinin AKTS kredisi, ilgili programa bağlı olarak en az iki, en fazla on olabilir.

(3) Seminer dersi, danışman öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 30 – (1) Uzmanlık alan dersi; öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları/çalışmaları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir.

(2) Bu dersler, öğrencinin danışmanının atandığı tarihten itibaren öğretim üyesinin talebi ve ana bilim dalının onayı ile açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar devam eder.

(3) Öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.

Ders alma, ders bırakma ve yeni ders ekleme

MADDE 31 – (1) Öğrenciler ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları dersleri ders saatlerinin çakışmaması koşulu ile alır.

(2) İlgili ana bilim dalı başkanlığı teklifi ve Enstitü Kurulu kararı ile öğrencilerin bir yarıyılda kayıt olabileceği derslerin toplam kredisinin üst sınırı belirlenebilir.

(3) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve danışmanı rehberliğinde ders alma, ders bırakma ve yeni ders ekleme işlemlerini yapar.

Öğretim yükümlülüğü

MADDE 32 – (1) Öğretim planında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu bir dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar.

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü

MADDE 33 – (1) Öğrenciler izledikleri öğretim programında yer alan; teorik ders, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve diğer dersler için ana bilim kurulu kararları doğrultusunda ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve dönem başında açıkladığı ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi uygulamalı derslerin %80’ine, teorik derslerin ve teori ve uygulamadan oluşan derslerin %70’ine devam etmek zorundadır.

(3) Devam koşulunu ve ana bilim dalı kurulu kararları doğrultusunda öğretim elemanının ders için belirlediği ve dönem başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamayan öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler.

(4) Öğrencilerin derslere devamı, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders aşamasında sınavlar

MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlarda ders aşamasında uygulanan sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav.

b) Dönem sonu sınavı.

(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı ana bilim kurulu kararları doğrultusunda ilgili öğretim elemanınca belirlenir; dönemin ilk haftası içinde ilgili ana bilim dalı başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrencinin kaydolduğu her ders için dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı, yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, dönem başında ilgili ana bilim kurullarında karara bağlanır ve ana bilim dalı başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur.

(4) Üniversite Yönetim Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Sınavların yapılış şekli ve puanlandırma

MADDE 35 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, proje değerlendirmesi ile bunların birkaçının bileşiminden oluşabilir. Proje, tasarım ve benzeri derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esaslar ana bilim dalı başkanlığınca belirlenir.

(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde hangi yöntemin kullanılacağı dersin açıldığı dönemin başında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne de yayılabilir.

(4) Sınavlar, gerek görülen durumlarda ilgili ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile Üniversite yerleşkeleri ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.

Ders başarı notu

MADDE 36 – (1) Ders başarı notu; ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı puanlarının hesaba katılmasıyla tek bir not olarak verilir.

(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak, ders başarı notunun hesaplanacağı dönem başında, dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.

(3) Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.

(4) Ders başarı notlarının dörtlü sistemde katsayıları ve yüz puan üzerinden karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Başarı Notu               Katsayı                    Puanı

       AA                        4.00                     90-100

       BA                        3.50                      80-89

       BB                        3.00                      70-79

       CB                        2.50                      65-69

       CC                        2.00                      60-64

       DC                        1.50                      55-59

       DD                        1.00                      50-54

       FD                        0.50                      40-49

       FF                        0.00                       0-39

      MU                      Muaf

       DE                 Derse Devam

       DZ                        0.00                         0

       GR                        0.00                         0

        G                        Geçti

        K                         Kaldı

(5) Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için, yüksek lisans programlarında dönem başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini, doktora programlarında AA, BA, BB, CB notlarından birini alması gerekir.

(6) Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı dönem sonu sınavına girmeye hakkı olmayan öğrencilere DZ notu verilir.

(7) Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez; başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu derslerde başarılı olan öğrencilere G (Geçti), başarısız olan öğrencilere K (Kaldı) notu verilir.

(8) Mezuniyet için genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,50 ve doktora için en az 3,00 olması gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 37 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri, öncelikli olarak yeniden almak zorundadır.

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar almak veya bu ders yerine, kredisi en az bu ders kadar olan başka bir seçmeli dersi danışmanın onayı ile seçmek zorundadır.

(3) Öğrenci, bir dersten almış olduğu notunu yükseltmek için, bu dersi yeniden alabilir.

(4) Dersin tekrar alınması halinde dersin tüm koşullarının yerine getirilmesi gereklidir.

(5) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.

Ders başarı notunun ilanı

MADDE 38 – (1) Ders başarı notları, en geç dönem sonu sınavını izleyen beşinci gün ilgili öğretim elemanınca, öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirilir.

(2) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hata dersin öğretim elemanı tarafından resen tespit edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili dönemde not girişlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak maddi hata gerekçesi ile Enstitü Müdürlüğüne başvurmak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilebilir.

Ders başarı notuna itiraz

MADDE 39 – (1) Öğrenci; ders başarı notlarının ilanının son gününü izleyen bir iş günü içinde, Enstitüye dilekçe ile başvurarak maddi hata yönünden sınav evrakının incelenmesini isteyebilir. Sonuç, ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından öğretim elemanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

(2) Başarı notu değişikliği gerektiren Enstitü Yönetim Kurulu kararları; öğrenci bilgi sisteminde gerekli not düzeltmesinin yapılması için, akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin, dönem kapatma tarihinden önce yapılır. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Not ortalamaları

MADDE 40 – (1) Not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir.

(2) Dönem not ortalaması, genel not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Dönem not ortalaması (DNO), öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır. Dönem not ortalaması ilgili dönemi içerecek şekilde (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...) / (K1+K2+K3+...) formülüne göre ve elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır. Bu formüldeki “K” dersin kredisini veya AKTS kredisini; “B” dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

b) Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel not ortalaması tüm dönemleri içerecek şekilde (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...) / (K1+K2+K3+...) formülüne göre ve elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır. Bu formüldeki “K” dersin kredisini veya AKTS kredisini; “B” dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

c) DNO ve GNO hesabı yapılırken sadece Geçti (G) ve Kaldı (K) notu verilen dersler hesaba katılmaz.

(3) Mezuniyet derecesi; mezun olan öğrencinin genel not ortalamasıdır.

Not dökümü

MADDE 41 – (1) Ayrıntılı not dökümünde, öğrencinin aldığı tüm dersler ve tüm notlar derslerin alındığı yıl ve dönem bazında düzenlenir.

(2) Özet not dökümünde öğrencinin aldığı dersler, sınıf ve dönem bazında düzenlenir. Şayet bir ders tekrar edilmiş veya bu ders yerine başka bir ders alınmış ise, sadece alınan son ders ve bu dersin notu yer alır.

(3) Ayrıntılı ve özet not dökümlerinde DNO ve GNO ile harf notları ile ilgili açıklamalara yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi, bir adet kredili veya kredisiz bilimsel araştırma yöntemleri ve bilim etiğini içeren bir ders ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı ders dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci en çok iki dersi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ve programın öğretim planında belirtilmiş olması kaydı ve danışmanın onayıyla, lisans derslerinden seçebilir.

(4) Öğrenci, Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında aynı seviyede verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

(5) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar hakkında, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az üç yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 44 – (1) Yüksek lisans programına kayıtlı olan bir öğrenciye, Enstitü ana bilim dalı başkanlığı bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci danışman ve sanayi danışmanı atanabilir. İkinci danışman, tez çalışması ile ilgili olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri veya başka bir üniversitenin öğretim üyeleri arasından veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Sanayi danışmanı, saha araştırması ve sanayi uygulamalarında rehberlik edebilecek sanayi çalışanı kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, elde ettiği sonuçları ve tamamladığı çalışmasını tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, tez çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve uluslararası veya ulusal düzenlenen kongre, konferans ve sempozyumda teziyle ilgili sunulan sözlü ve/veya poster bir bildiriyi ya da uluslararası veya ulusal hakemli (ULAKBİM TR dizinde) dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş teziyle ilgili bir makaleyi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, tez jürisinin onaylandığı Enstitü Yönetim Kurulu toplantısı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talebi ve aynı programın tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 46 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası, PDF formatında tüm tezi ve Word formatında tezin Türkçe ve İngilizce özetini içeren 1 CD’yi/taşınabilir belleği ve tez veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ana bilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 47 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve ders dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, bir adet kredili veya kredisiz bilimsel araştırma yöntemleri ve bilim etiğini içeren bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, bir adet kredili veya kredisiz bilimsel araştırma yöntemleri ve bilim etiğini içeren bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla iki dersi, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla dört dersi, Enstitünün ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 48 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi olmayan bir öğrenci için ise sekiz yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 49 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Enstitü ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için danışmanın belirleyeceği tez konusunu Enstitüye önerir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Danışman; üniversitelerin doktora derecesine sahip kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci danışman ve sanayi danışmanı atanabilir. İkinci danışman, tez çalışması ile ilgili olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri veya başka bir üniversitenin öğretim üyeleri arasından veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Sanayi danışmanı, saha araştırması ve sanayi uygulamalarında rehberlik edebilecek sanayi çalışanı kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredide tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, Enstitünün ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süre ile atanan beş asıl üyeden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla danışmanın önerisi ile yeterlik sınav jürileri kurar.

(5) Yeterlik sınav jürileri, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ana bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu derslerden başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans programının gerekli şartlarını sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği ilgili ana bilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitünün ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka Enstitünün ilgili ana bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitünü ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 52 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez çalışması önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitünün ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez çalışması önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak–haziran ve temmuz–aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya tez izleme komitesine katılmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 53 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve bir adet makaleyi Enstitüye teslim eder. En az bir adet teziyle ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası veya ulusal (ULAKBİM TR dizinde) hakemli dergilerden birinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması gerekir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez sınavı jürisi, Enstitünün ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman dâhil, toplam beş üyeden oluşur. Tez izleme komitesinde, Üniversite dışından bir üyenin yer alması durumunda, tez sınavı jürisi oluşturulurken başka bir yükseköğretim kurumundan en az bir öğretim üyesi bulunması yeterlidir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, tez jürisinin onaylandığı Enstitü Yönetim Kurulu toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü ana bilim dalı başkanlığınca savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitüye bildirirler.

(8) Enstitüye bağlı programlarda, doktora tezini tamamlayan öğrenci tezini teslim ederken, doktora tezinden hazırlanmış olan ve ikinci fıkrada tanımlanan bir makaleyi de tezi ile birlikte sunar.

Doktora diploması

MADDE 54 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyası, PDF formatında tüm tezi ve Word formatında tezin Türkçe ve İngilizce özetini içeren 1 CD’yi/taşınabilir belleği ve tez veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu Enstitü ana bilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Enstitü tarafından teslim tarihinden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.