8 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31417

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAÇ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İnönü Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Daha az hammadde ve enerjinin kullanıldığı ve tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltan veya ortadan kaldıran çevre dostu işlemler ile tedavide kullanılabilecek yeni ilaç moleküllerinin tasarımı ve bu ilaç etken maddelerinin sentezini gerçekleştirmek, ilaç alanında Türkiye’nin araştırma potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunmak, geliştirilen yeni ilaç etken sistemlerin uygulanabilirliğini araştırmak, sentezlenecek yeni ilaç etken ürünlerle rekabet gücünü artırmak, bunun neticesinde dışa bağımlılığı azaltarak toplumun refah seviyesinin yükseltmek, Ülkemizin ilaç geliştiren ve üreterek pazarlayan ülkelerden biri olması durumuna katkıda bulunmak.

b) İlaç ile ilgili temel ve uygulamalı bilimler alanında Üniversite bünyesindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini koordine etmek ve bu faaliyetlerden üretime dönük sonuçlar elde etmek, beşeri, zirai ve çevre sağlığı ilaç sanayisinin gereksinim duyduğu temel araştırmaları yapmak ve konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde gerek görülen hizmetleri gerçekleştirmek.

c) Yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirmek, var olan uygulamaları ise daha ileriye taşımak ve bu amaca ulaşmak için canlı vücudu içinde (in vivo) ve canlı vücudu dışında (in vitro) araştırmalar yapmak.

ç) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ilgili bilim dallarında temel ve uygulamalı araştırmalar düzenlemek, teşvik etmek, koordine etmek, bu amaçlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; Merkezin faaliyet alanlarında eğitim ve sertifika programları düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılım sağlamak, bu amaçlarla yurt dışı bilimsel kuruluşlarla ortak programlar düzenlemek.

e) Merkezin çalışmaları sonunda elde edilecek patentlenebilir ürünler için patent almak.

f) Araştırmacıların multidisipliner çalışma yapmalarını teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlaç konusunda Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek beşeri, zirai ve çevre sağlığı ilaç araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek.

b) Üniversitenin farklı birimlerinde ilaç araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamalarını olanaklar ölçüsünde teşvik etmek, desteklemek ve koordinasyonu sağlamak.

c) Üniversitede ilaç araştırma-geliştirme ve uygulama alanında öğretim elemanı yetişmesini teşvik etmek için lisansüstü çalışmaların yapılmasını desteklemek ve gerekli ortam ve imkânları hazırlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve yüksek teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili temel ve uygulamalı araştırma projelerini destekleme esaslarını belirlemek; Ülkemizin ve bölgemizin gereksinimlerine öncelik veren araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak.

e) İlaç ile ilgili temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve ilaç endüstrisine ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

f) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek.

g) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda eğitim yapmak, görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ve yurt dışından bu amaçla gelen elemanları davet veya kabul etmek.

ğ) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

h) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

ı) Ülkemizin ilaç geliştiren ve üreterek pazarlayan ülkelerden biri olması durumuna katkıda bulunmak.

i) Merkezin kuruluş amaçlarına, Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve bu Kurula başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) İhtiyaç duyulması halinde araştırma ve çalışma grupları kurmak.

f) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Merkez ve Merkez bünyesinde faaliyet gösteren uygulama birimleri ile buralarda görev yapan yönetici, idari ve teknik personel arasında koordinasyonu ve işbölümünü sağlamak.

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren kişi tekrar aynı usulle görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Rektör Kurulun doğal üyesidir ve gerektiğinde Kurula başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu, en az yılda iki defa toplanır. Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.