5 Mart 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31414

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Bitki ve Bitkisel Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Bitki ve Bitkisel Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kalite Sorumlusu: Görev aldığı kurumun hedef ve politikaları ile yasal mevzuat doğrultusunda kalite yönetim sistemlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmekle sorumlu kişiyi,

c) Merkez: İstanbul Üniversitesi Bitki ve Bitkisel Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öğretim elemanlarının veya kamu kurumlarının ve özel kuruluşların bilimsel araştırmalarına destek vermek.

b) Uluslararası standart (ISO, AOAC) metotları kullanarak Merkez bünyesinde valide edilmiş gıda analizlerinde akreditasyon başvurusu yapılması ve kalite yöneticisi atanarak sürecin geliştirilmesi.

c) Bitki kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; mikrobiyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirilmeleri ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

ç) Uluslararası standart yöntemleri ile gıda ürünlerinin içerik açısından raporlandırmak, yapılacak bu raporlandırma sonucunda izlenebilirlik ve etiketlendirme çalışmalarıyla Üniversiteye ve ülkemize katkı sağlamak.

d) Bitki ve bitkisel ürünlerin fizikokimyasal, fitokimyasal, moleküler ve mikrobiyolojik analizleri konusunda yetkilendirilmek üzere İlgili Bakanlıktan kuruluş ve çalışma izni almak.

e) Uzun vadede uluslararası düzeyde bir AR-GE merkezi olabilmek.

f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre bilimsel görüş bildirmek, rapor hazırlamak ve işbirliği yapmak.

g) İletişim ağlarıyla ve veri tabanlarıyla bilgiye erişimde çağdaş hizmetlerden yararlanma olanakları sunmak.

ğ) Tarımsal üretim yapan firmalara, gıda laboratuvarlarına, gıda üretim tesislerine ve diğer üniversitelerin ilgili alanda çalışan birimlerine bilimsel danışmanlık hizmeti vermek.

h) Ülkemizde bitki ve bitkisel ürünlerle moleküler biyoloji, fitokimya, mikrobiyoloji, fitopatoloji ve biyoinformatik alanlarında çalışmak isteyen araştırmacıların yetiştirilmesine yardımcı olmak.

ı) Üniversitenin yetkili organ ve kurullarınca Merkeze verilecek diğer görevleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İnovasyon, ticarileştirme, eğitim ve iş büyümesi yoluyla bitki bilimleri teknolojisine dayalı ekonomik gelişimin hızlandırılmasına katkıda bulunmak.

b) İhracatı ya da ithalatı yapılan bitki ve bitkisel ürünlerde fizikokimyasal özelliklerin belirlenmesi, fitokimyasalların miktarsal tespiti, mikrobiyolojik ve moleküler analizleri gerçekleştirmek.

c) Ülkemizde olası gıda ve yem amaçlı işlenmiş ve işlenmemiş ürünlerin fizikokimyasal, fitokimyasal, mikrobiyolojik ve moleküler analizlerini gerçekleştirmek.

ç) Tüketilen gıdalarda insan sağlığına olası zararları olabilecek pestisit ve fitalatları taramak ve miktarını tayin etmek.

d) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak.

e) Fitokimya, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Fitopatoloji ve Biyoinformatik konularında yeni gelişmeleri izleyerek araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak, kurslar, seminerler ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.

f) Belirlenen konularda yayınlar yapmak ve gerektiğinde patent almak.

g) Uygulamalı ve temel bilimlerin ortaklaşa yararlanabileceği, kullanımı özel uzmanlık gerektiren cihazları araştırmacıların hizmetine sunmak.

ğ) Bitki kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerini geliştirmek, formülasyonu, kalite kontrolleri; mikrobiyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirilmeleri ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve araştırmalarını yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha uzun süre ile görevi başında bulunmaması hâlinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre sunar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idarî işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

f) Kalite sorumlusu atamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri ve/veya öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok 10 öğretim üyesinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.