5 Mart 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31414

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER ENERJİ VE İYONLAŞTIRICI RADYASYONA

İLİŞKİN DENETİMLER YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili yetkilendirme gerektiren faaliyetler için Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılan denetimler ile denetçinin vasıfları, denetimin şekli ve kapsamı hakkında usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili tesis, cihaz, madde ve faaliyetler için yetkilendirilen kişiler ile bu kişilerin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerine yapılacak denetimleri kapsar.

(2) Nükleer güvence denetimleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin on üçüncü fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 785 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bulgu: İlgili mevzuat hükümlerine, yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına ve teknik gereklere ilişkin yerinde inceleme, denetim veya değerlendirme faaliyetleri sürecinde tespit edilen eksiklik, uyumsuzluk ve yetersizlikleri,

b) Denetim: Yetkilendirilen kişiler ve bu kişilerin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçileri tarafından yetkilendirme kapsamında yürütülen faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine, yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına ve teknik gereklere uygun bir şekilde yerine getirildiğinin, güvenlik ve/veya emniyetin sağlandığının tespitine yönelik olarak yapılan izleme, ölçüm, analiz, muayene, test, inceleme, kontrol ve benzeri faaliyetleri,

c) Denetim görevlisi: Kurum denetçisi, denetçi adayı veya diğer denetim personelini,

ç) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,

d) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

e) Kurum denetçisi: Kurum personeli veya Kurumda görevli personel arasından denetim faaliyetlerini Kurum adına yapmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen kişiyi,

f) Programlı denetim: Yıllık denetim programında yer alan ve yetkilendirilen kişinin güvenliğe, emniyete ve/veya radyasyondan korunmaya ilişkin faaliyetlerinin incelenmesine olanak sağlayan denetimleri,

g) Programsız denetim: Yıllık denetim programında yer almayan, ilgili planlardaki değişiklikler ve gelişen yeni durumlar nedeniyle ihtiyaç duyulan veya önceki denetimlerde elde edilen bulguların takip edilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimleri ve tepkisel denetimleri,

ğ) Tepkisel denetim: Meydana gelen olağan dışı bir olay nedeniyle; olayın etkilerine ve varsa olay nedeniyle yürütülen düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlerin yeterliğine veya şikâyetlere, ihbarlara ya da kişisel doz değerlerine ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucu gerçekleştirilen denetimleri,

h) Tesis: Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atık tesislerini,

ı) Uygunsuzluk: Kurum tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre hakkında idari yaptırım süreci başlatılabilecek bulguları,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar, Denetimin Kapsamı, Denetimin Şekli

ve Denetlenenin Yükümlülükleri

Genel hususlar

MADDE 5 – (1) Kurum yetkilendirmeye konu faaliyetlerin; ilgili mevzuat hükümlerine, yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına ve teknik gereklere uygunluğunu denetimlerle kontrol eder.

(2) Denetimler, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyonla ilgili tesis, cihaz, madde, faaliyetler ile faaliyetin yürütüldüğü yerlere ilişkin olarak düzenleyici kontrolden çıkarılmaya kadar tüm aşamalarda gerçekleştirilir.

(3) Denetimler; gerçek veya tüzel kişilerin genel denetimini içerebileceği gibi belirlenen konular özelinde de gerçekleştirilebilir.

(4) Denetimler, yetkilendirilen kişinin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerinin ilgili faaliyetleri yürüttükleri yerleşkelerinde de gerçekleştirilebilir.

(5) Denetimlerin sıklığı ve kapsamı, dereceli yaklaşım ilkesi göz önünde bulundurularak Kurum tarafından belirlenir. Tesis denetimleri her takvim yılında en az bir kez gerçekleştirilir.

(6) Kurum, gerek görmesi halinde, tesislerde veya faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerde yerleşik olarak denetim görevlisi görevlendirir.

(7) Kurum, gerek görmesi halinde, yaptığı denetimlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından destek alır.

(8) Kurum tarafından denetimlerin gerçekleştirilmesi veya yetkilendirilen kişinin yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görevlendirme yapması ya da hizmet alması yetkilendirilen kişinin sorumluluğunu azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

Denetimin kapsamı

MADDE 6 – (1) Denetimler uygulanabilirliğine göre;

a) Yetkilendirme kapsamında yürütülen faaliyetler ve bu faaliyetler ile ilgili belgeleri,

b) Yetkilendirme kapsamında Kurum tarafından talep edilen plan, program, rapor ve talimatların yeterliğini ve güncelliğini,

c) Güvenlik ve emniyetin sağlanmasına ilişkin alınan tedbirleri ve düzenlemeleri,

ç) Güvenlik kültürünü,

d) Emniyet kültürünü,

e) Yönetim sistemlerini,

f) Personelin yetkinliğini ve sayıca yeterliğini,

g) Güvenlik ve emniyet açısından önemli yapı, sistem, bileşenler ve malzemeler ile gerek görülmesi halinde diğer yapı, sistem, bileşen ve malzemelere ilişkin imalat, saha, inşa, işletmeye alma, işletme ve işletmeden çıkarma da dâhil tüm süreçlerde yürütülen faaliyetleri,

ğ) Yetkilendirme kapsamında; tedarikçilerin, alt tedarikçilerin, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin yürüttüğü faaliyetleri,

h) Güvenlik ve emniyete ilişkin olarak Kurum tarafından gerekli görülen diğer hususları,

kapsar.

Denetimin şekli ve yöntemi

MADDE 7 – (1) Denetimler, Kurum tarafından programlı veya programsız olarak sınıflandırılır.

(2) Denetimler resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere yılın herhangi bir günü ve günün herhangi bir saatinde haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilebilir.

(3) Haberli denetimler, ilgili belgelerin ve personelin denetim sırasında hazır bulundurulmasını ve denetimin planlandığı şekilde uygulanabilmesini sağlamak için önceden bildirilerek gerçekleştirilir.

(4) Habersiz denetimler, tesislerin veya yürütülen faaliyetlerin hâlihazırdaki durumunun denetimi için önceden bildirilmeksizin gerçekleştirilir.

(5) Denetimlerin gerçekleştirilmesinde;

a) Gerekli kayıtların ve belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi,

b) Gözetim, izleme ve gerekli hususlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapılması,

c) Gerektiğinde test, muayene ve ölçüm yapılması veya yaptırılması, analiz ettirmek üzere numune alınması,

ç) Gerekli görülen kişilerle görüşme yapılması,

yöntemleri kullanılır.

Denetlenenin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Yetkilendirilen kişiler;

a) Kurum denetimlerinin ve Kurum tarafından yetkilendirilen nükleer denetim kuruluşları tarafından yapılacak denetimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgi ve belgeleri Kuruma ve ilgili nükleer denetim kuruluşlarına sunmakla,        

b) Denetimler sırasında radyasyondan korunma ile iş sağlığı ve güvenliği gerekleri kapsamında ihtiyaç duyulan çalışma ortamını, malzeme ve koruyucu donanımı uygun bir şekilde sağlamakla,

c) Yüklenici ve tedarikçilerden sağlananlar da dâhil olmak üzere güvenlikle ve emniyetle ilgili kayıtlar ile her türlü bilgi ve belgeyi istenilen zamanda sağlamakla,

ç) Denetim konularına ilişkin yapı, sistem, bileşen ve cihazlara erişimi sağlamakla,

d) Talep edilmesi durumunda Kurum denetçilerinin denetim konularına ilişkin yazılım ve donanıma erişimini sağlamakla,

e) Denetim sırasında güvenliğe ve emniyete ilişkin mevzuat uyarınca verilen talimatları eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirmekle,

f) Yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerinin yürüttüğü faaliyetlerin programlı ya da programsız denetimlerinin zamanında, eksiksiz ve planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli koşulları sağlamakla,

g) Denetim kapsamı ile ilgili belgelerin Türkçe veya İngilizce bir kopyasının ilgili denetim yerinde hazır bulundurulmasını sağlamakla,

ğ) Denetim sırasında gerekli iletişimin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde Türkçe veya İngilizce çeviri yapabilen tercüman veya personeli sağlamakla,

h) Denetim görevlilerinin denetlenenin ilgili yerleşkelerine girişi için gerekli düzenlemeleri yapmakla,

ı) Haberli denetimlerde ilgili personelin hazır bulundurulmasını sağlamakla,

yükümlüdür.

(2) Kurum tarafından gerçekleştirilen denetimler, yetkilendirilen kişi tarafından veya onun adına yürütülen kontrol, denetim ve doğrulama faaliyetlerinin yerine geçmez.

(3) Denetlenen, denetimlerde tespit edilen bulgularla ve/veya bu bulgulara dayanan uygunsuzluklarla ilgili gerekli önlemleri almakla, bunların verilen süre içerisinde giderilmesini sağlamakla, tekrarlanmasını veya bunlara bağlı başka uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlemek için tedbir almakla, güvenliğin ve emniyetin sağlandığının doğrulanması için gerekli teknik kontrol, inceleme veya testleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Söz konusu bulgular ve/veya bu bulgulara dayanan uygunsuzluklarla ilgili olarak Kurum tarafından bir yaptırım uygulanmış olup olmaması denetlenenin bu yükümlülüğünü azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Denetçilerinin Vasıfları, Yetkilendirilmesi ile Yetkileri ve Sorumlulukları

Kurum denetçilerinin vasıfları ve yetkilendirilmesi

MADDE 9 – (1) Kurumun denetimle görevlendirilen hizmet birimlerinde görev yapan personelden aşağıdaki vasıflara sahip olanlar Kurum denetçisi olarak yetkilendirilir:

a) Mühendislik veya fen bilimlerinin ilgili alanlarında en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Görevin gerektirdiği mental ve fiziksel yeterliğe sahip olmak.

c) Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda Kurum bünyesinde en az iki yıl çalışmış olmak.

ç) Görev yapacağı denetim alanına göre içeriği, süresi ve başarı ölçütleri Kurum tarafından belirlenen eğitim programını ve denetimlere katılımı da içeren en az bir yıllık denetçi adayı programını başarıyla tamamlamış olmak.

d) İlgili mevzuat ile belirlenen mesleki etik davranış ilkeleri çerçevesinde görevin yerine getirilmesinde sakınca doğuracak herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

(2) Birinci fıkrada belirlenen vasıfları taşıyan denetçi adayları, tamamladıkları eğitimin ve denetim katılım programının kapsamına göre Kurul tarafından beş yıl süre ile Kurum denetçisi olarak yetkilendirilir.

(3) Kurum denetçilerine, Kurum tarafından denetim yetkisini gösteren ayrı bir kimlik kartı verilir.

(4) Birinci fıkrada belirlenen vasıflardan en az birini kaybeden Kurum denetçilerinin yetkileri kendiliğinden sona erer.

(5) Denetimin konusuna ilişkin bilgi ve tecrübesinden faydalanmak üzere Kurum tarafından görevlendirilen diğer denetim personelinde, en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ve görevin gerektirdiği mental ve fiziksel yeterliğe sahip olmak vasıfları aranır.

Kurum denetçilerinin yetkileri ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Kurum denetçileri; denetim amacıyla ilgili yerlere veya tesislere girme, faaliyetleri yerinde denetleme, gerekli gördükleri kişilerle görüşme ve gerekli gördükleri hususlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapma, talimat verme, her türlü belge ve kayıtları isteme, inceleme veya inceletme, alıkoyma, herhangi bir malzeme veya numuneyi alma, aldırma, alıkoyma, usulüne uygun olarak bertaraf etme veya ettirme, herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve test yapma veya yaptırma, görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutma yetkilerine sahiptir.

(2) Denetimlerde Kurum denetçilerine eşlik eden Kurum tarafından görevlendirilen diğer denetim personeli; ilgili yerlere veya tesislere girme, yerinde denetime eşlik etme, Kurum denetçisinin gerekli gördüğü kişilerle görüşme, her türlü belge ve kayıtları inceleme, herhangi bir malzeme veya numuneyi alma, herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve test yapma, görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutma yetkilerine sahiptir.

(3) Denetim faaliyetleri Kurum adına yapılır. Kurum denetçileri denetim görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde mesleki etik davranış ilkelerine uygun olarak gerçekleştirirler.

(4) Denetimlerde temin edilen tüm bilgi ve belgeler gizlilik derecesine riayet edilerek muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim Süreci

Yıllık denetim programının oluşturulması

MADDE 11 – (1) Yıllık denetim programı, Kurum tarafından yıllık olarak gerçekleştirilecek programlı denetimleri belirlemek amacıyla; önceki dönemde yapılan denetimlerin sonuçları, denetlenen faaliyetin özellikleri ile denetlenenlerin ilgili plan, program ve iş takvimleri dikkate alınarak hazırlanır.

(2) Yıllık denetim programı, Kurul tarafından onaylanır ve gerektiğinde güncellenir.

Denetimlerin gerçekleştirilmesi

MADDE 12 – (1) Denetimler, Kurum tarafından tesis veya faaliyetin türüne göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir.

(2) Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi, yapılacak denetimin konularına ve kapsamına göre denetim görevlileri arasından görevlendirilir. Denetim ekibi, en az biri Kurum denetçisi olmak üzere en az iki kişiden oluşur.

(3) Her bir denetim için denetim ekibine başkanlık yapmak üzere bir Kurum denetçisi, denetim ekibi sorumlusu olarak görevlendirilir.

(4) Gerçekleştirilecek her bir denetim için denetim planı oluşturulur. Haberli yapılması planlanan denetimler, denetimlerin kapsamı ve tesis ve faaliyetlerin türü dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenen süre öncesinde denetlenene bildirilir.

Denetimin raporlanması ve sonuçlarının bildirilmesi

MADDE 13 – (1) Yapılan denetim sonunda denetim ekibi tarafından denetime ilişkin rapor düzenlenerek denetim sonuçları ve ilgili bilgi ve belgeler kayıt altına alınır.

(2) Denetim sonrasında düzenlenen rapor ile birlikte varsa tespit edilen bulgular denetlenene bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bulgu ve Uygunsuzluk Yönetimi ve Müdahale Gerektiren Haller

Bulgu yönetimi

MADDE 14 – (1) Denetlenen, kendisine bildirilen bulguların giderilmesine ve tekrarının önlenmesine yönelik olarak düzeltici ve/veya önleyici faaliyetleri gerçekleştirmekle yükümlüdür. Denetlenen, düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler ile birlikte bu faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin süreleri içeren planlamayı, Kurumun bildirimini takip eden en geç on beş iş günü içerisinde Kuruma sunar. Kurum tarafından, düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlerin ve planlamanın uygunluğu değerlendirilir ve değerlendirme sonucu denetlenene bildirilir.

(2) Radyasyon tesisleri, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon uygulamalarının denetimlerinde tespit edilen bulguların giderilmesi için dereceli yaklaşım esas alınarak en fazla üç ay süre verilir. Denetlenen tarafından bu süre zarfında gerekçeli olarak ek süre talep edilmesi ve talebin Kurum tarafından uygun bulunması durumunda, bu süre bulgunun güvenlik veya emniyet açısından önemine göre değerlendirilerek uzatılabilir.

(3) Tespit edilen bulgular nedeniyle güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceğinin saptandığı durumlarda, durumun aciliyeti ve ciddiyeti dikkate alınarak söz konusu bulguya ilişkin düzeltici ve/veya önleyici faaliyetin tamamlanmasına kadar bulguya konu faaliyet durdurulabilir.

(4) Bulgular, Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre sınıflandırılır. Bulgulara ilişkin işlemler bu sınıflandırmaya göre yürütülür.

Uygunsuzluk yönetimi

MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen bulgular hakkında uygunsuzluk süreci başlatılabilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine, yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına uyulmaması.

b) Müdahale gerektiren haller.

c) Denetim görevlilerinin görevlerini yapmasını engellemek.

ç) Denetimde talep edilen belgelerin kısmen veya tamamen sunulmaması.

d) Gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi.

e) Tekrar edilen bulgular ve giderilmeyen bulgular.

(2) Tespit edilen uygunsuzluğa ilişkin olarak Kurum tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre gerek görülmesi halinde idari yaptırım süreci başlatılır.

Müdahale gerektiren haller

MADDE 16 – (1) Denetimlerde güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği ve müdahalenin gecikmesinde sakınca bulunduğunun tespit edildiği hallerde durum Kurum denetçisi tarafından Kuruma ve yetkilendirilen kişiye derhal bildirilir. Bu durumda, Kurum Başkanı yetki verilen faaliyetin durdurulması veya sınırlaması da dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri aldırabilir.

(2) Kurum denetçisi, denetim sırasında gerekli hallerde mülki idare amirlerinden kolluk kuvveti talebinde bulunabilir; talepte bulunulması halinde mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetleri Kurum denetçilerine gereken desteği gecikmeksizin sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Hizmet Alımı

Hizmet alımı

MADDE 17 – (1) Kurum, denetim yetkisi ve sorumlulukları ile ilgili olarak, sonuçları itibarıyla Kurum açısından bağlayıcı olmayacak şekilde inceleme, araştırma, tespit ve raporlama yapmak üzere ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerden hizmet satın alabilir.

(2) Hizmet alınan kişi, kurum veya kuruluşlar; hizmetleri süresince, alınan hizmet kapsamında denetlenen ile doğrudan veya dolaylı olarak ticari bir faaliyete giremezler.

(3) Bu madde uyarınca alınan hizmetler kapsamında Kurum tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler inceleme, araştırma, tespit ve raporlama yapmak üzere; ilgili yerlere veya tesislere girme, yerinde denetime eşlik etme, Kurum denetçisinin gerekli gördüğü kişilerle görüşme, her türlü belge ve kayıtları inceleme, herhangi bir malzeme veya numuneyi alma, herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve test yapma, görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutma yetkilerine sahiptir.

(4) Hizmet alınan kişi, kurum veya kuruluşlar, bu hizmetleri kapsamında Kurumdan veya denetlenenlerden temin ettikleri hiçbir bilgi ve belgeyi sözlü veya yazılı olarak üçüncü kişilere açıklayamaz, bu bilgi ve belgeleri başka amaçlarla kullanamaz, paylaşamaz ve çoğaltamazlar. Hizmetleri kapsamında temin ettikleri tüm bilgi ve belgeleri gizlilik derecesine riayet ederek muhafaza ederler.

(5) Hizmet alınan kişi, kurum veya kuruluşlar bu madde uyarınca alınan hizmetler kapsamında elde ettikleri bilgi ve belgeler ile tespitlerini Kuruma sunar. Kurum tarafından, alınan hizmetler vasıtasıyla elde edilen bilgi ve belgelere dayanarak kararlar alınabilir, gerekiyorsa bu bilgi ve belgelere dayanarak ayrıca Kurum denetimleri başlatılabilir. Hizmet alınan kuruluşlar tarafından yapılan tespitler; Kurumun izniyle, denetlenen tarafa bildirilerek, denetlenenden gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetleri gerçekleştirmesi istenebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırım

MADDE 18 – (1) Yaptırımlar; yetkinin askıya alınmasını, kısıtlanmasını, iptalini ve 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca uygulanacak idari para cezalarını içerir.

(2) Yaptırımlara ilişkin hususlarda 18/2/2021 tarihli ve 31399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Diğer hususlar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; denetlenen tarafından sunulacak bilgi ve belgelere ilişkin hususlar, denetimin sıklığı, planlanması, bildirilmesi, uygulanması, raporlanması, denetim sonuçlarının bildirilmesi, bulguların sınıflandırılması, bulgu ve uygunsuzlukların yönetimi, Kurum denetçisinin vasıflandırılması, yetkilendirilmesi ve yetkisinin sonlandırılmasına ilişkin hususlar ile diğer hususlar Kurum tarafından ayrıca düzenlenir.

Atıflar

MADDE 20 – (1) Mevzuatta 22 nci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 22 – (1) 13/9/2007 tarihli ve 26642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği ile 31/7/2010 tarihli ve 27658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Kurumda görev yapmakta olan denetim personeli, bu Yönetmelik kapsamında Kurum denetçilerinin yetkilendirilmesine kadar denetime ilişkin görevlerine devam eder.

(2) 9 uncu madde kapsamında Kurum denetçilerinin yetkilendirilmesine kadar geçecek olan sürede, Kurumda görevli personelin 9 uncu maddenin birinci fıkrasında aranan vasıflardan (ç) bendi dışındakileri taşımaları kaydıyla bir defaya mahsus Kurum denetçisi olarak yetkilendirilmeleri hususunda Kurul yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.