4 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31413

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona ermiş sayılır.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan uzun sürerse yerine yeni müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili devlet ve vakıf üniversiteleri öğretim elemanlarından, çeşitli kamu ve özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarında görev yapmış kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu, Müdür dışında en az dört, en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunda salt çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu Merkez bünyesinde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alır ve yıllık çalışma planını görüşür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/10/2007

26684