4 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31413

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HAYAT BOYU ÖĞRENME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini, müdür yardımcısı görevlendirilmediği hallerde Rektörün onayını almak suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birisini vekil bırakır. Göreve vekâletin altı ayı aşması halinde aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan uzun sürerse yerine yeni müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine her yıl en az iki defa olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili devlet ve vakıf üniversiteleri öğretim elemanlarından, çeşitli kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşları çalışanlarından, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına Üniversite için gönüllülük esası ile çalışmaların yapılması amacıyla görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu; Müdür dışında en az dört, en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunda salt çoğunluk koşulu aranmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/8/2011

28015