4 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31413

YÖNETMELİK

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK

SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmi beş kuruştan” ibaresi “yerel ve bölgesel gazetelerde yetmiş beş kuruştan, yaygın gazetelerde ise bir Türk Lirasından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “vasıflı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve alt vasıflı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2016

29848

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/4/2017

30035

2-

18/7/2017

30127

3-

20/12/2017

30276

4-

15/3/2018

30361

5-

16/9/2018

30537

6-

28/9/2018

30549

7-

2/3/2019

30702

8-

12/12/2020

31332