4 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31413

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

ÜLKEMİZDE YAPILACAK ULUSLARARASI GENÇLİK VE SPOR

ORGANİZASYONLARINA İLİŞKİN ÖZEL

HESAP YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere oluşturulacak özel hesabın, yönetimi, işleyişi, özel hesaptaki tutarların harcanması, nemalandırılması ve özel hesaba ilişkin diğer usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel hesabın yönetimi, kullanılması, özel hesaptaki tutarların harcanması ve nemalandırılması ve özel hesabın muhasebeleştirilmesine ilişkin diğer iş ve işlemler ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 8 inci maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 192 nci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Banka: Özel hesabın takip edildiği kamu sermayeli bankayı,

ç) Cari Giderler: Uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan ve doğrudan üretim artışına yönelik olmayan, etkileri geçici olan giderleri,

d) Genel Koordinatör: Ülkemizde yapılacak olan gençlik ve spor organizasyonlarının yürütülmesinden ve bu organizasyonlara dahil alt organizasyonların genel koordinasyonundan sorumlu kişiyi,

e) Genel Koordinatörlük: Ülkemizde yapılacak olan gençlik ve spor organizasyonlarının yürütülmesinden ve bu organizasyonlara dahil alt organizasyonların genel koordinasyonundan sorumlu kurulu,

f) Organizasyon: Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda planlanması ve yürütülmesi gereken uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarını,

g) Özel hesap: Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere Bakanlık nezdinde oluşturulacak hesabı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hesabın Yönetimi ve Özel Hesap Biriminin Oluşturulması

Özel hesabın yönetimi

MADDE 5 – (1) Özel hesabın yönetim yetkisi Bakana aittir. Bakan bu yetkisini Genel Koordinatör aracılığıyla kullanır. Organizasyonun bitiminde Genel Koordinatörün görevinin sona ermesi durumunda özel hesap yönetim yetkisi, Bakan tarafından belirlenecek Bakanlığın bütçe sınıflandırılmasına göre harcama birimi veya harcama yetkilisine denk veya üstü birim veya kişi tarafından geçici olarak yürütülür.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi Genel Koordinatördür.

Harcamaların yapılması

MADDE 7 – (1) Özel hesaba ilişkin harcamalar dahil olmak üzere yapılacak iş ve işlemleri yürütmek üzere Genel Koordinatörlük bünyesinde bir muhasebe birimi oluşturulur. İş hacmine göre muhasebe birimine yeterli sayıda personel görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hesabın Gelirleri, Nemalandırılması ve Harcanması

Özel hesabın gelirleri

MADDE 8 – (1) Özel hesabın gelirleri şunlardır:

a) Bakanlık bütçesinden ayrılacak ödenek,

b) Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının düzenlenmesi ile ilgili naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri,

c) Bağış ve yardımlar,

ç) Faiz, fon ve diğer gelirler.

(2) Özel hesabın gelirleri kamu sermayeli bankalardan birinde açılacak bir hesapta toplanır.

Özel hesap gelirlerinin nemalandırılması

MADDE 9 – (1) Özel hesap gelirleri, kamu sermayeli bankalar vasıtasıyla mali piyasaların ekonomik şartlarına ve 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğine uygun olarak nemalandırılır.

Özel hesaptan yapılacak harcamalar

MADDE 10 – (1) Organizasyonlar için özel hesaptan yapılacak harcamalar şunlardır:

a) Her türlü mal ve hizmet alımları,

b) Organizasyonun hazırlık, uygulama ve tasfiye sürecinde ihtiyaç halinde özel hukuk hükümlerine göre geçici olarak çalıştırılacak personel giderleri,

c) Özel hesabın idaresi ile ilgili sigorta, vergi, resim, harç, faiz gibi her türlü giderler,

ç) Ulaştırma ve haberleşme ücretleri,

d) Sporcu sağlığı ve doping kontrolü ile ilgili her türlü giderler,

e) Açılış ve kapanış törenleri dahil olmak üzere organizasyonla ilgili her türlü temsil ve tanıtma gideri,

f) Yukarıda sayılanların dışında ihtiyaç duyulması halinde yapılacak diğer cari harcamalar.

Harcamalarda aranacak belgeler

MADDE 11 – (1) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve eki belgeler aranır.

Muhasebe işlemleri

MADDE 12 – (1) Özel hesaba ilişkin muhasebe işlemleri, 17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Denetim

MADDE 13 – (1) Bakanlık özel hesapla ilgili her türlü iş ve işlemleri genel hükümlere göre denetleyebilir.

Alım işlemleri

MADDE 14 – (1) Özel hesaptan yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, 4/3/2021 tarihli ve 31413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığının Ulusal ve Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel hesap gelirlerinin kullanımı

MADDE 15 – (1) Özel hesap gelirleri, Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen organizasyonlar dışında yürütülen diğer hizmet ve faaliyetlerde kullanılamaz.

Özel hesabın kapatılması ve devri        

MADDE 16 – (1) Organizasyonlara ilişkin idari, mali ve hukuki tüm prosedürlerin tamamlanmasını müteakip özel hesap ve bu hesaba ilişkin tüm unsurlar tasfiye öncesinde kapatılır. Özel hesaba aktarılan tutarlardan tahsis amacı gerçekleştirildikten sonra kalan tüm varlıklar Bakanlığın muhasebe birimi banka hesabına aktarılarak genel bütçeye gelir kaydedilir.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamındaki işlemler

MADDE 17 – (1) Özel hesabın Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına dahil edilmesi durumunda, bu hesaba ilişkin işlemler 9/8/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemizde Yapılacak Uluslararası Gençlik ve Spor Organizasyonlarının Giderlerinde Kullanmak Üzere Oluşturulan Özel Hesap Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.