4 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31413

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 9/3/2015 tarihli ve 29290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi, müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan uzun sürerse yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Rektörün onayı ile” ibaresi “üzerine Rektör tarafından” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müdür, gerekli gördüğü durumlarda da salt çoğunlukla toplanılması kaydıyla Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/3/2015

29290