3 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31412

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK PERFORMANSLI BİNALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Yüksek Performanslı Binalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesi Yüksek Performanslı Binalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çankaya Üniversitesi Yüksek Performanslı Binalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Öğrenci: Çankaya Üniversitesinin öğrencilerini,

d) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ulusal ve uluslararası düzeyde üniversite, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği geliştirilerek gerek öğretim elemanlarının, gerek öğrencilerin yüksek performanslı bina tasarımı ve inovatif yapım teknolojileri konularında evrensel yaklaşımlar izleyerek araştırmalar yapması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde yüksek performanslı bina tasarımı ve uygulamaları ile ilgili konularda ders, seminer ve kursları organize etmek veya etkinlikler düzenlemek ya da araştırmalar ve projeler yürütmek.

b) İklim değişimine uyum gösterecek yapı teknolojileri ve inovatif malzeme ve bileşen tasarımları ile ilgili konularda ders, seminer ve kursları organize etmek veya etkinlikler düzenlemek ya da araştırma ve projeleri yürütmek.

c) Alternatif enerji kaynakları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında seminer veya etkinlik düzenlemek ile araştırmalar ve projeler yürütmek.

ç) Çevre, doğal kaynaklar ve kaynak verimliliği ile ilgili konularda seminer veya etkinlik düzenlemek ve bunlarla ilgili araştırmalar ve projeler yürütmek.

d) Yeni tasarlanacak binalar ve/veya mevcut yapı stoğunun ilgili performans hedefleri doğrultusunda tasarımı/iyileştirilmesine yönelik uygulama pratiklerine ve mevzuatına katkı sunmak üzere kılavuzlar hazırlamak, araştırmalar ve projeler yürütmek.

e) Bina performansının belirlenmesi, analizi ve yorumlanmasına yardımcı olacak bina performansı modelleme ve simülasyon yazılımlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bölgesel gerekliliklere uyumlandırılmasına yönelik araştırmalar ve projeler yürütmek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak üzere birlikte projeler hazırlamak ve aktif olarak projelere katılım sağlamak.

g) Ulusal veya uluslararası düzeyde yüksek performanslı bina tasarımı ve uygulamalarına yönelik çalışmalar ve araştırmalar ile ilgili ödüllere öğrencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı yönünde gerekli girişimlerde bulunmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek performanslı bina tasarımı ve uygulamalarına yönelik çalışmalar ve araştırmalar ile ilgili konularda seminer, kongre, çalıştay ve konferans düzenlemek.

h) Ulusal ve uluslararası düzeydeki yüksek performanslı bina tasarımı ve uygulamalarına yönelik çalışmalar ve araştırmalar ile ilgili bilgi ağlarına katılım sağlanarak Merkezin uluslararası düzeyde hizmet vermesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite-sanayi işbirliği projelerinde yer alan, yüksek performanslı yapı tasarımı, yapım teknolojileri, bina performans analizi kapsamında çalışmaları ve araştırmaları ile proje hazırlama ve yönetme deneyimi olan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Müdüre, Merkezin yönetim ve çalışmalarında yardım etmesi amacı ile Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevinin başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkezde görev alan öğretim üye/görevlilerinin önerileri doğrultusunda hazırlamak ve Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü dâhilinde Rektöre sunmak.

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Diğer dört üye Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyet ve projelere destek sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amacına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur.

(2) Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya ilgili sektörden Müdürce önerilen adaylar arasından, Yönetim Kurulunca seçilirler ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Çalışma grubu liderleri Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak senede bir kez Yönetim Kuruluna ilerleme raporu sunmakla sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.