1 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31410

YÖNETMELİK

İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde kayıt, kabul, öğrenci işleri, eğitim-öğretim, çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Çift ana dal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

c) Eğitim-öğretim yılı: Bir dönemin en az on dört hafta eğitim süresi olan ve güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı veya fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun ihtiyaç ve özelliklerine göre dönem tatili hariç en az yirmi sekiz haftadan oluşan tek öğretim yılını,

ç) Fakülte: İstanbul Kent Üniversitesi fakültelerini,

d) Fakülte Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi fakülte kurullarını,

e) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri,

f) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) MYO: İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,

ı) SHMYO: İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,

i) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

j) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin belirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yan dal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

k) Yarıyıl: En az on dört haftalık öğretim süresini,

l) Yarıyıl sonu not ortalaması (YANO): İçinde bulunulan yarıyılda her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, o yarıyılda alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri,

m) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun öğretimi amaçlayan en az yedi haftalık öğretim süresini,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

o) Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ö) YÖS: Yabancı uyruklu öğrenci sınavını,

p) Yıllık ağırlıklı genel not ortalaması (YAGNO): Aynı eğitim-öğretim yılı içindeki güz ve bahar dönemlerindeki ağırlıklı genel not ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Düzeyi ve Süresi

Ön lisans eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında dört yarıyıllık eğitim programını, bu Yönetmeliğin kayıtlı olduğu programdaki mezuniyet koşullarını başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

Lisans eğitim-öğretimi

MADDE 6 – (1) Dört yıllık fakülteler ile beş ve altı yıllık fakültelerde bu Yönetmeliğin kayıtlı olduğu programdaki mezuniyet koşullarını başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Hazırlık eğitimi

MADDE 7 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı ve Türkçe hazırlık sınıfı olarak ikiye ayrılır. Öğrencilerin durumlarına göre İngilizce ve Türkçe bilgisini artırmak için verilen eğitimdir.

(2) İsteğe bağlı olarak öğrencilerin dil eğitimi alabileceği gibi zorunlu eğitim dili yetersiz olan öğrencilere de eğitim verilmektedir.

(3) Ön lisans ve lisans programlarında eğitim dili %100 İngilizce veya kısmi İngilizce olanlarda zorunlu İngilizce bilgisi aranır. Dil bilgisi yeterli olmayanlara zorunlu hazırlık eğitimi verilir.

Öğretim süreleri

MADDE 8 – (1) Normal öğretim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans programı dört yıl olanlar için sekiz yarıyıl, beş yıl olanlar için on yarıyıl, altı yıl olanlar için on iki yarıyıldır. Ön lisans programlarında ise dört yarıyıldır.

(2) Azami öğretim süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında azami sekiz ve altı yıllık lisans programlarında azami dokuz yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık programlarında geçen süreler dâhil edilmez. Kayıt dondurma süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen öğretim süresinden sayılır.

(4) Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler, takip eden dönemde alacakları derslerin AKTS başına düşen eğitim ücretini öderler.

(5) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda uygulanan zorunlu hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi iki yıldır.

(6) Zorunlu hazırlık sınıflarında azami süre sonunda başarısız olan öğrencilerin öğrenim gördüğü programdan ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler ilgili kurul kararı ile Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer program bulunmaması durumunda, talep etmeleri halinde ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine yerleştirilebilirler.

(7) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar hakkında; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak öğrencilerin diploma alabilmeleri için yabancı dil hazırlık programları dışında Üniversitede en az iki yıl öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 9 – (1) Programların eğitim dili Türkçe veya İngilizcedir.

İngilizce yeterlik

MADDE 10 – (1) Üniversitenin öğrenim dili İngilizce olan programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. İngilizce sınavlarıyla belgelendiren veya YÖK veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirenler doğrudan kabul edilen programlarına başlar. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadırlar.

(2) İngilizce yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler İngilizce hazırlık programında öğrenim görürler. İngilizce hazırlık programı öğretiminde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

(4) Türkçe eğitim veren programlarda İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak alınabilir.

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi

MADDE 11 – (1) Öğretim dili Türkçe olan programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılmaz. Ancak Senato tarafından belirlenen programlarda öğrencilerin talep etmeleri halinde hazırlık bölümünün tam ücretini ödemek kaydıyla isteğe bağlı olarak hazırlık eğitimi alınabilir.

(2) İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler başarısız olmaları halinde de kayıtlı oldukları programa devam ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Esasları, Kontenjanlar ve Öğrenim Ücreti

Öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü; ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylar, YÖK’çe belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre kabul edilir.

(3) Üniversiteye kabulle ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan konularda 2547 sayılı  Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Öğrencilerin Üniversiteye verdikleri belge ve bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu hallerde Üniversite ile ilişkileri kesilir; Üniversiteden ayrılmışlar ise diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve yasal işlemler yapılır.

Kesin kayıt

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya kanuni temsilcileri veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırabilirler.

(2) Elektronik ortamda yapılacak kayıtlarda, kayıt işleminin kesinleşebilmesi için mali hususların yerine getirilmiş olması ve Üniversitenin web sayfasında duyurmuş olduğu diğer evrakların belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

(3) Üniversiteye kayıtlarda, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Akademik kayıt

MADDE 14 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içinde başvurarak kaydını yaptırır. Bu kayıt sırasında birinci sınıf ya da hazırlık sınıfı öğrencileri, sınav sonuç belgesini, yabancı dil başarı belgesini ve mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren belgeyi, diğer tüm öğrenciler de mali yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve akademik kayıt yapılmasında engel olmadığını gösteren belgeleri sunmak zorundadır. Aksi halde akademik kayıt yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrencinin, dönem kaydı yaptırmadığı dönemler öğrenim sürelerinden düşülür ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler; o dönemin belirtilen tarihlerinde dönem kaydı yaptırmak için geçmiş dönemlerden kalan ve kayıtlı olup da ödenmeyen borçları ile ilgili döneme ait eğitim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenileyebilirler. Tam burslu öğrencilerin ise kayıt yenileme işlemleri için ders kaydı yapmaları yeterlidir.

(3) Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içerisinde kayıt yenilemeyen öğrencilerin başvuruları ilgili birimin yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli kabul edilenlerin kayıtları yapılır. Mazeretler; tabii afet; anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü, heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti, trafik kazası durumunda sağlık raporu ve diğer belgeler ile belgelendirilmesi halinde geçerlidir.

Öğrenim ücreti

MADDE 15 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti muafiyet bursları ve ek bursların; kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversitece kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencinin ilgili mevzuat çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde daha önceki burs ve indirimler geçersiz sayılır.

(4) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim-öğretim ücreti dışında öğrenim ücretine tabidir. Her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin ödeyeceği ücretler, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.

Yatay geçiş

MADDE 17 – (1) Üniversite içinden ya da başka üniversitelerden yatay geçişlerde,  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Dikey geçiş

MADDE 18 – (1) Dikey geçişlerde, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çift ana dal programları

MADDE 19 – (1) Öğrenciler kendi bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir lisans programında öğrenimini aynı zamanda takip edebilir. Çift ana dal programının uygulanması YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yan dal programları

MADDE 20 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul içinden veya dışından, başka bir bölümün ön lisans/lisans programında yer alan temel dersleri aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa yan dal programı denir. Yan dal programı, ayrı bir ön lisans/lisans programı anlamını taşımaz. Yan dal programları ile ilgili hususlar Senato tarafından tespit edilir.

Özel öğrenciler

MADDE 21 – (1) Özel öğrenciler, bilgi edinmek amacıyla bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma verilmez, ancak kendilerine özel öğrenci kimliği ve istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları ilgili bölümün görüşü alınarak fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirlenir.

(3) Özel öğrenci statüsünde alınan dersler hakkında muafiyet hükümleri, ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır.

(4) Bir özel öğrenci, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir.

(5) Özel öğrencilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kredi başına ders ücretini ödemeleri gerekir.

(6) Özel öğrencilere, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 22 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye Üniversitenin Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından fotoğraflı kimlik kartı verilir. Kaybedilen ya da yıpranan kimlik kartının yerine öğrenci, kimlik kartının kaybolduğuna dair beyanda bulunarak ve kimlik kartı yenileme ücretini ödeyerek kaybolan öğrenci kimlik kartının yenisini alabilir. Öğrenci kimlik kartı yenileme ücreti Mütevelli Heyeti tarafından son belirlenen kredi başına ders ücretinin onda biridir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim

MADDE 23 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar, ikinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu takvime uymak zorundadırlar.

(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Akademik yıl birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıl ya da bir öğretim yılı olarak planlanabilir.

b) Eğitim süresi bir dönemde en az on dört hafta, bir öğretim yılında en az yirmi sekiz haftadır.

c) Dönem sonu sınavları ve kayıt dönemi eğitim süresine dâhil edilmez.

ç) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak yaz okulu açılabilir.

Öğretim programı

MADDE 24 – (1) Her bir lisans ve ön lisans öğretim programı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, bitirme projesi, seminer ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.  Ders tipleri aşağıdaki şekildedir:

a) Zorunlu ders; ders programında öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden mezun olması için alması gereken derstir.

b) Seçmeli ders; ders programında seçmeli ders olarak açılan derstir. Öğrencilerin Senato tarafından kabul edilmiş sekiz yarıyıllık müfredatında yer alan seçmeli dersleri başarılı olarak tamamlaması gerekir. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka seçmeli ders alınabilir. Seçmeli dersleri Alan dışı 1, Alan dışı 2 ve Alan içi olarak gruplandırılır.

c) Ön koşullu ders; öğrencinin derse kayıt yaptırması için önceki yarıyıllarda yer alan belirli bir dersten başarılı olunması gereken derstir.

(2) Staj zorunluluğu olan ön lisans ve lisans programlarında stajlara ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Danışmanlık

MADDE 25 – (1) Öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul, meslek yüksekokul müdürlüğü tarafından programına başlayacağı ilk dönem ders kayıtları öncesinde Üniversite öğretim elemanları arasından biri akademik danışman olarak atanır.

Eğitim-öğretim kapsamı

MADDE 26 – (1) Lisans ve ön lisans programlarında yıllara veya yarıyıllara göre yer alacak ders ve uygulamalar, bunlara ilişkin AKTS değerleri ve saat sayıları, zorunlu, seçmeli ya da ön koşullu olup olmadıkları bölüm önerileri esas alınarak ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarınca belirlenir ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

(2) Staj, tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin esasları ve varsa AKTS değerleri akademik programda belirlenir.

Öğrenci ders programının belirlenmesi

MADDE 27 – (1) Üniversitede ders veya sınıf geçme ile ilgili esaslar ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarının kararları ve Senatonun onaylayacağı esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları kayıtlı bulundukları bölüm başkanı ve danışmanı tarafından belirlenir.

Öğrenim programları

MADDE 28 – (1) Bir ön lisans/lisans diploma programının öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksekokul, meslek yüksekokul yetkili kurullarının kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, programdan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşul ve yan koşulları, derslerin dönem başına toplam otuz AKTS kredisi olmak üzere normal öğrenim süresine dağılımı belirtilir.

(2) Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

(3) Öğrenciler başarısız dersleri açıldığı ilk dönem alttan alabilirler.

Ders yükü

MADDE 29 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.

(2) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü otuz AKTS’dir. Öğrencilerin akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıdaki fıkralarda belirtilmiş olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz.

(3) Muafiyeti olan öğrencilerde bulunduğu sınıftaki derslerinden muafiyeti olmaları durumunda otuz AKTS’yi geçmemek şartı ile danışmanın onayı ve ilgili kurul kararıyla üst dönemlerden ders seçebilirler.

(4) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrenciler muafiyet kurallarına göre alamadığı dersleri telafi etmek için ilk yılında danışmanın onayı ile kırk AKTS’ye kadar alt dönemlerden ders alabilirler.

(5) Çift ana dal ve yan dal yapan öğrenciler iki programdan danışmanın onayı ile toplam kırk beş AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(6) Alt dönemlerden başarısız dersleri olan öğrenciler ders programına ve danışmanın onayı ile kırk beş AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(7)  3 üncü fıkra dışında üst dönemden ders almak için öğrencinin GANO’suna bakılır. GANO 3,00 ve üzeri olanlar beş AKTS, 3,50 ve üzeri olanlar ise sekiz AKTS fazladan üstten ders alabilirler.

(8) Bir yaz döneminde Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek staj/seminer/sertifika dâhil toplam ders yükü tüm öğrenciler için en fazla on sekiz AKTS kredisidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde öğrencilerin değerlendirilmesi yarıyıl içi ve final (yarıyıl sonu) sınavı olarak iki bölümden oluşur.

(2) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz üzerinden hesaplanır.

(3) İlgili derse ait yarıyıl sonu genel değerlendirmesinde yarıyıl içi değerlendirme puanı %40 ve yarıyıl final sınavı %60 olarak değerlendirilir.

(4) Zorunlu hallerde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında sınav yapılabilir.

(5) Yarıyıl sonundaki final sınavları, normal öğretim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır.

(6) Yarıyıl sonu (final) sınav programı akademik takvimde öngörülen tarihte ilan edilir. Proje, laboratuvar, atölye, uygulama ve staj dersleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonunda final sınavı yapılır.

Sınav esasları

MADDE 31 – (1) Yarıyıl sonu (final) sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içi değerlendirme sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(3) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, yarıyıl içi değerlendirme sınav haklarını ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar.

(4) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(5) Yarıyıl sonu (final) sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl sonu (final) sınavlarına girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

Bütünleme sınavı

MADDE 32 – (1) Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir.

(2) Devamsızlık sebebiyle başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınav hakkı bulunmaz.

(3) Final (yarıyıl sonu) sınavında (FF) notu ile başarısız olan öğrenciler ve final sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilir.

(4) Bütünleme sınavı ilgili derse ait not değerlendirmesinde final sınavı ile aynı değerlendirme oranına sahiptir.

Yarıyıl sonu ders değerlendirmesi

MADDE 33 – (1) Yarıyıl sonu değerlendirmesi, dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 34 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi değerlendirmelerine veya yarıyıl sonu (final) sınavlarının veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu programın bağlı olduğu dekanlıklara veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olmak kaydıyla itiraz edebilirler.

(2) İtiraz dilekçeleri, ilgili öğretim elemanına gönderilerek üç iş günü içerisinde sonuçlandırılması sağlanır.

(3) İlan edilecek notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Notlar

MADDE 35 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl içi değerlendirme çalışmaları ve final sınavının sayısal değerlerinden oluşan başarı notu olarak bir harf notu verilir.

(2) Ders değerlendirmelerinde bağıl değerlendirme kullanılmaz, doğrudan etki oranlarına göre değerlendirme yöntemi kullanılır.

(3) Harf notlarının yüzlük ve dörtlük sistemdeki puan karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

           Başarı Derecesi                             Harf Notu           100’lük Sistemde Karşılığı              Dörtlük Sistem Puanı

           Pekiyi                                                 AA                               90-100                                           4,00

           İyi-Pekiyi                                           BA                                85-89                                            3,50

           İyi                                                       BB                                 80-84                                            3,00

           Orta-İyi                                              CB                                 70-79                                            2,50

           Orta                                                    CC                                 60-69                                            2,00

           Şartlı Geçer                                        DC                                55-59                                            1,50

           Şartlı Geçer                                        DD                                50-54                                            1,00

           Başarısız                                             FF                                 00-49                                            0,00

           Devamsızlıktan Başarısız                   DZ                                     -                                                  0

(4) Ön lisans ve lisans programlarının Senato tarafından kabul edilmiş müfredatlarında yer alan kredisiz dersler, bitirme projesi dersi, staj dersleri ve iş başında mesleki uygulamalar dersinden başarılı olanlara S notu verilir.

Not ortalamaları

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin başarı durumları her dönem ya da yıl sonunda hesaplanan not ortalamaları ile belirlenir.

(2) Öğrencinin bir dersten aldığı puan, o dersin AKTS değerinin dönem sonu notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.

(3) Dönemin not ortalaması, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puanın, aldığı derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam beş veya üstü ise ikinci hanedeki rakam bir üste tamamlanır.

(4) Genel not ortalaması, hazırlık sınıfı hariç öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm programında geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen dersten alınan en son not katılır.

Azami öğrenim süresini aşanlar için sınav hakkı

MADDE 37 – (1) Mezuniyet için tüm derslerini başarı ile tamamlayıp tek dersi kalan öğrencilerden bu dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olanlara her yarıyılın sonunda tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınavı her yarıyılın sonunda sadece bir defa açılır. Öğrenci başarısız olduğu tek ders sınavından sonra açılacak ilk yarıyıl dersi alıp başarısız olur ise yine tek ders sınavına girebilir. Hiç almadan bir sonraki dönem sonunda daha önce bir defa girmiş olan öğrencilere tek ders sınavı açılmaz.

(3) Tek ders sınav hakkı, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(4) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekreterliğine başvurarak tek ders sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir.

(5) Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için yüz üzerinden en az elli puan alması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Kayıt Silme ve Kayıt Dondurma

Mezuniyet notu

MADDE 38 – (1) Öğrencinin, ön lisans veya lisans programından mezun olabilmesi için 8 inci maddede belirlenen süre içinde ders programında yer alan derslerin tamamından başarılı olması ve GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,00 olması zorunludur.

Onur ve yüksek onur ile mezuniyet

MADDE 39 – (1) Öğrenimlerini, normal öğretim süresini en çok bir yarıyıl fazlasıyla, disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan öğrencilerden GANO’su 3,50-4,00 arasında olanlar için yüksek onur, 3,00-3,49 arasında olanlar için onur belgesi düzenlenir.

(2) Çift ana dal programı öğrencileri için ikinci dal programına başladığı yarıyıl; yükseköğretim kurumu içi ve kurumlar arası yatay veya dikey geçiş yapanlar için başlanılan yarıyıl gözetilerek aynı düzenlemeler yapılır.

Diploma/Geçici mezuniyet belgesi

MADDE 40 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans programını 8 inci maddede belirlenen sürede ve 37 nci madde hükümlerine göre tamamlayan öğrencilere ilgili akademik birimlerin yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.

(2) Diplomalarda öğrenim görülen ön lisans veya lisans programının adı ve mezuniyet derecesi belirtilir.

(3) Diplomalarda dekan veya yüksekokul müdürü ile Rektörün imzası bulunur. Diplomalar,  Türkçe ve İngilizce düzenlenir. Diplomaların şekli ve içeriği  Senato tarafından belirlenir.

(4) Diplomaların basımına kadar öğrencilere mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi düzenlenir.

(5) Geçici mezuniyet belgesi kayıtlı oldukları dekan, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürü tarafından imzalanır.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 41 – (1) Öğrenciler, öğrenci işleri direktörlüğüne bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Kayıt sildirmede öğrenci işleri direktörlüğünden alınan ilişki kesme belgesindeki birimlerden onay alındıktan sonra ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve ödenen öğrenim ücretinden iade yapılmaz.

(4) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre ücret iadesi yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz.

(5) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(6) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(7) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür.

Kayıt dondurma

MADDE 42 – (1) Öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir veya iki yarıyıl kayıt dondurmasına izin verilir.

(2) Bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca en fazla 4 yarıyıl kayıt dondurma hakkı bulunur.

(3) Kayıt dondurma süresi, normal ve azami öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci ilgili yılın öğrenim ücretini yatırmak zorundadır.

(5) Kayıt dondurma talebinin kabul edilmesi için aranan koşullar şunlardır:

a) Derse devam zorunluluğunu yerine getiremeyecek kadar uzun süreli sağlık problemlerinin ortaya çıkması ve bu durumun tam teşekküllü bir hastane tarafından belgelendirilmesi ile başvuru yapılması.

b) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığının belgelendirilmesi ile başvuru yapılması.

c) Eğitim-öğretim için yurt dışına çıkmak durumu ile hasta refakatçiliği, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet durumlarının belgelendirilmesi ile başvuru yapılması.

ç) Senato tarafından kabul edilmesi koşuluyla diğer öngörülemeyen durumların belgelendirilmesi ile başvuru yapılması.

d) Başvurunun ilgili durumun belgelendirme tarihini takiben en geç bir hafta içerisinde gerçekleştirilmiş olması.

(6) Kayıt dondurma en geç ilgili dönemin son ikinci haftasına kadar yapılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.