1 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31410

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, hidrolik ve diğer yenilenebilir enerji, nükleer enerji, hidrojen enerjisi ve fosil yakıt kaynaklı enerji konularında çok disiplinli bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlık yapmak, projeler yürütmek, eğitim vermek, bu konuda çalışan araştırmacıları bir araya getirmek için toplantı ve benzeri faaliyetler gerçekleştirmek ve toplumu bilinçlendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji konusunda Üniversite, özel sektör ve kamu iş birliğinde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonuna katkıda bulunmak, etüd ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde kamu kurumlarından ve özel sektörden gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak.

b) Enerji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar organize etmek ve bu tür faaliyetlere katılmak.

c) Enerji alanında araştırma, inceleme ve yayınlar yaparak bu tür çalışmalara destek sağlamak, yerli ve yabancı kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak bu kurum ve kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs gibi mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

d) Toplumda, enerji alanındaki ihtiyaçlar ve problemler konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilinçlendirmek.

e) Enerji sektöründe araç-gereç ve insan gücünün dış kaynaklara bağımlılığını azaltacak yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaparak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak.

f) Enerji verimliliği konusunda sanayinin ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmak.

g) Fosil, yenilenebilir, nükleer ve alternatif enerji kaynaklarının bulunması, yeni enerji alanlarının kullanıma açılması gibi konularda çalışmalarda bulunmak.

ğ) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir kalkınma konularında stratejiler geliştirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak.

h) Enerji kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, depolanması, nakledilmesi ve tüketilmesi esnasında ortaya çıkan teknik, ekonomik ve çevresel sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak.

ı) Enerji konusunda farklı bilim dallarının, özel sektör, diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların erişebileceği bir veri merkezi oluşturmak.

i) Enerji alanında yapılan araştırmaları her kademede teşvik etmek ve onurlandırmak amacıyla yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

j) Merkezin amacına yönelik diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirebileceği gibi gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması beklenmeden görevinden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

d) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Araştırma ve çalışma grupları kurmak.

f) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

g) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Yıllık bütçe tasarısını hazırlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili idari ve mali konularda karar almak.

b) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak.

c) Bütçe tasarısını inceleyip Rektörlüğe sunmak.

ç) Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma ve bunlara ilişkin mali konularda karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş, en çok yirmi üyeden oluşur.

(2) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Müdür, oy hakkı olmaksızın Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

(3) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu; Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali konular

MADDE 11 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında yürütülecek olan faaliyetleri ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1)  8/11/2015 tarihli ve 29526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.