1 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31410

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EGE BÖLGESİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (EBAMER): Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’yi özellikle Ege Bölgesini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren hukuk, denizcilik, tarih, sosyal, kültür, dış politika, uluslararası ilişkiler, ekonomi, bilim ve teknoloji konularında araştırmalar yaparak sonuçlarını yayın ve akademik çalışmalar yoluyla duyurmak ve özellikle Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin gelişmesini etkileyen her türlü verileri inceleyerek bunların iki ülke arasında sürekli barış ve iş birliğini öngörecek şekilde değerlendirilmelerini sağlamak ve iki ülkenin ilişkilerini bu anlayışla en geniş çerçevede incelemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)  Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel projelerde iş birlikleri kurmak, araştırma, inceleme yapmak ve yaptırmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek.

c) Yunan Üniversiteleri başta olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Kamu kurumları ve özel kuruluşların karşılaştıkları meselelerin çözümüne yönelik araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmaları yapmak; görüş bildirmek veya rapor hazırlamak, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek.

d) Türk ve Yunan kamuoyunun aydınlatılması için Türk-Yunan ilişkilerinin her yönünü inceleyerek tek başına veya ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

e) Yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, aynı usul ile görevinden alınabilir.

(2) Müdür; çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarını; Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu olağan olarak üç ayda bir kez olmak üzere toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve gerekli görülen durumlarda olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

ç) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

d) Kurulmasına karar verilen çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili raporları ve alınan gerekli kararları Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin sürelerini doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir. Yönetim Kurulu ve müdür yardımcılarının görevi Müdürün görevinin sona ermesiyle kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak üç ayda bir kez toplanır. Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Oylarda eşitlik durumunda Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.  Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin inceleme, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini belirlemek ve bu hususta her türlü idari ve mali tedbirleri almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek.

c) Müdür tarafından Yönetim Kuruluna sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte sürdürülecek programların esaslarını düzenlemek.

d) Merkez bünyesinde çalışma grupları oluşturmak ve bu grupların çalışmalarını takip etmek.

e) Müdür tarafından hazırlanan bütçe tasarısını incelemek ve Rektöre sunmak.

f) Müdürün getireceği her türlü konu hakkında karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan ve Üniversite, kamu kurumları veya özel kuruluş çalışanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler aynı yöntemle görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları oluşturulmasına dair görüş sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında yürütülecek olan faaliyetleri, ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 23/9/1987 tarihli ve 19583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.