25 Şubat 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31406

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletmenin faaliyet alanları şunlardır:

a)  Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak, seminer, konferans ve sempozyumlar, kurslar ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek, bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.

b) Danışmanlık, proje hazırlama, analiz, uygulama, ölçme, değerlendirme, deney, model deneyi, muayene, teknik kontrol, plan, bilgi işlem organizasyonu, teknik bakım, onarım, ekspertiz, ölçü ayarı ve benzeri hizmetleri yapmak.

c) İnsan ve hayvan sağlığı hizmetleri kapsamında klinik, poliklinik, laboratuvar ve diğer hizmet birimlerinde muayene, tahlil, tetkik, tedavi, ameliyat, girişimsel işlemler ve bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık hizmetleri ile ilgili açılmış olan yataklı ve yataksız tedavi kurum ve birimlerini işletmek.

ç) İhtisas laboratuvarları, araştırma merkezleri, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimlerinde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım onarım ve üretim ile ilgili iş ve hizmetleri yapmak.

d) Tarım ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin standartlara uygunluğu konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre raporlar düzenlemek ve belgelendirme yapmak.

e) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri kapsamında, bitkisel ve hayvansal üretimde bulunmak.

f) Sportif alanlarda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetler vermek.

g) Pedagojik formasyon, yabancı dil ve yabancılara Türkçe öğretimi konusunda hizmet vermek.

ğ) Turizm alanında eğitim, kurs, danışmanlık, sertifika programları düzenlemek ve bu amaç doğrultusunda ilgili tesisleri işletmek.

h) İşletme birimlerinin faaliyet alanı ile ilgili her türlü baskı, grafik, yayın ve basım, ses ve görüntü kaydı işlerini yapmak.

ı) Faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunmak, elde edilen ürünleri pazarlamak, satmak, satış yerleri açmak ve işletmek.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 100.000 (Yüzbin) TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.