23 Şubat 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31404

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/10/2015 tarihli ve 29502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık programı ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık programına ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yüksekokul tarafından yıl içinde yapılan yeterlilik sınavlarının birinden Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği puanı alanlar.

b) Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemesi şartıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen sınavların herhangi birinden, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği puanı almış olanlar.

c) Daha önce Üniversitede veya başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış ve başarılı olmuş öğrencilerden, muafiyetine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrenciler.”

“a) Yüksekokul tarafından yıl içinde yapılan yeterlilik sınavlarının birinden Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği puanı alanlar,

b) Üniversitenin yabancı dille eğitim yapan bölümlerinin hazırlık sınıflarındaki öğrencilerden, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen sınavlardan, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen puanları alanlar,”

“(3) Yabancı dil hazırlık sınıfına uzaktan öğretim yöntemiyle devam edilmesi durumunda, kısmen yabancı dille eğitim yapan bölümler ve yabancı dille eğitim yapan bölümler için bu maddede belirtilen muafiyet koşulları geçerlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “okulun” ibaresi “Yüksekokulun” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “öğrencilerin o seneki Yükseköğrenime Geçiş Sınavı” ibaresi “Üniversiteye giriş” olarak, üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “Devamsız duruma düşen” ibaresi “Devamdan başarısız olan” olarak, aynı fıkranın dördüncü cümlesinde  yer alan “ilan edilir” ibaresi “bilgilendirilir” olarak, dördüncü ve beşinci  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki  fıkra eklenmiştir.

“(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler de derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve yıl sonunda başarılı ya da başarısız olan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında yerleştirildikleri bölüme/programa devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, takip eden yeterlilik sınavlarına giremezler ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların (yabancı dille veya kısmen yabancı dille) hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.”

“(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına uzaktan öğretim yöntemiyle devam edilmesi durumunda, kısmen veya isteğe bağlı yabancı dille ve yabancı dille eğitim yapan bölümlerin hazırlık programında öğrenim gören öğrenciler, uzaktan öğretim yöntemiyle yapılan toplam derslerin %85’ine ve girilen ders saatinin tamamına senkron olarak katılmak zorundadır. Çevrimiçi olarak yapılan dersler, öğrencilerin giremedikleri dersleri telafi edebilmeleri için sistemde takip eden 7 gün süresince kayıtlı tutulur ve süre sonunda bu ders kayıtları silinir. Devam koşulu asenkron katılımla sağlanamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Hazırlık programında yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak sınav türleri, sınav tarihleri, içerikleri, ağırlık yüzdeleri ve sayıları öğretim yılı başlamadan Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yeterlilik sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.  Devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler birinci yarıyıl sonu ve yıl sonu yeterlilik sınavına katılamazlar.

(2) Öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve daha önce başarısız olmuş öğrenciler için ayrı ayrı yapılabilir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin bu sınava girebilmeleri için yapıldığı takdirde Seviye Tespit Sınavından, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

(3) Birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlilik sınavına; Yüksekokul Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılı başında kurlara göre belirlenip ilan edilen puanı birinci yarıyıl sonu itibarıyla alan hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile ikinci yıllarında hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkânları ile yabancı dil bilgilerini geliştiren öğrenciler herhangi bir not şartı aranmaksızın girebilirler.

(4) Yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavına; yıl içi not ortalaması en az 50 olan hazırlık sınıfı öğrencileri ve Yüksekokuldaki ilk yılında hazırlık sınıfından başarısız olup, takip eden yıl yabancı dilini hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkanları ile geliştirmiş olan öğrenciler katılabilir.

(5) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce hazırlık sınıfından başarısız olmuş öğrenciler ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve sonrası yıllarda hazırlık sınıfından başarısız olup bölümlerine sorumlu geçen isteğe bağlı eski kayıtlı öğrenciler, herhangi bir koşul aranmaksızın sınav kaydı yaptırarak yeterlilik sınavlarına girebilirler.

(6) Kısmen yabancı dille ve Türkçe eğitim yapan bölümlerin yeterlilik sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 60 puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Buna göre;

a) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

b) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının not ağırlıkları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oranlara göre hesaplanır.

(7) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce hazırlık sınıfından başarısız olmuş Türkçe öğretim yapan bölüm/program öğrencileri yeterlilik sınavlarının birinci aşamasından en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılır ve ikinci aşamaya girmez.

(8) Yabancı dille eğitim yapan bölümlerin yeterlilik sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 70 puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Buna göre;

a) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

b) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının not ağırlıkları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oranlara göre hesaplanır.

(9) Yabancı dil hazırlık sınıfına uzaktan öğretim yöntemiyle devam edilmesi durumunda, kısmen veya isteğe bağlı yabancı dille ve yabancı dille eğitim yapan bölümler için bu maddede belirtilen Yeterlilik Sınavı koşulları geçerlidir. ”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Seviye Tespit Sınavı (yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması durumunda), yabancı dil hazırlık sınıfı programına devam edecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini tespit etmek ve öğrencileri aldıkları notlara göre düzeylere ayırmak için yapılabilir. Bu sınavdan alınan puanların yıl sonu başarı notuna etkisi yoktur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Mazeret sınavları, önceden duyurulmak kaydıyla, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar, mazeret sınavının yapılacağı tarihe kadar işlenen müfredatı kapsar.”

“(3) Yeterlilik, mazeret sınavlarının ve küçük sınavların mazeret sınavları yoktur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yüz yüze yapılan sınav programlarında, öğrenciler, belirtilen tarih, yer ve saatlerde öğrenci kimlik belgeleriyle sınavlara girer. Yapılacak olan sınavlarda belirtilen sınav kurallarına uyulması zorunludur. Bu kurallara uymayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hakkında gerekli disiplin işlemleri uygulanır.

(2) Uzaktan öğretim yöntemiyle yapılan sınavlarda, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından duyurulan sınav kurallarına uyulması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendinde yer alan “düzeyini sağlayan” ibaresi “puanını alan” olarak ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Dönem arası ve dönem sonunda” ibaresi “Birinci yarıyıl sonu ve yıl sonunda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek sınav sonucuna itiraz edebilirler. Sınav evrakı, (dijital ve/veya kağıt üzerinde) Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon tarafından incelenir ve karara bağlanarak sonuç yedi gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencilerin, konuşma becerisine yönelik yapılan sınavlara itiraz hakkı yoktur.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/10/2015

29502