22 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31403

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/8/2016 tarihli ve 29801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için programının müfredatında gerekli olan krediyi tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması zorunludur. Bu şartları karşılayamayanlardan;

a) Mezuniyet koşulları için; proje, atölye uygulamaları, stüdyo, laboratuvar, seminer ve staj dersleri hariç olmak üzere, yalnızca iki dersten F veya U notu almış oldukları için mezun olamayan öğrencilere, iki ders sınav hakkı verilir.

b) Genel not ortalaması koşulu dışında, mezuniyet koşullarını sağlayan, F veya U notu bulunmamakla birlikte, genel not ortalaması 2.00’nin altında kalan öğrencilere, iki ders sınav hakkı verilir.

c) İki ders sınavları, akademik dönemlerin sonlarında, akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinde yapılır.

(2) İki ders sınavlarında başarısız olanlar ile başarılı olsa bile genel not ortalamalarını 2.00 ve üzerine çıkaramayan öğrenciler, ders tekrarına ilişkin hükme tabi olurlar.

(3) Genel not ortalaması hesabında bu maddede belirtilen sınavlardan alınan notlar değerlendirmeye katılır.

(4) Bu sınavlarda mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı hükümleri uygulanmaz.

(5) İkinci ve sonraki iki ders sınav hakları için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücret uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/8/2016

29801

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/11/2017

30234

2-

20/9/2018

                   30541 (Mükerrer)

3-

17/7/2019

30834