22 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31403

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Olağanüstü durumlarda (doğal afet, savaş ve salgın hastalıklar gibi) ilgili durum süresince, olağanüstü durum ile ilgili mazereti kabul edilenler için Fakülte Kurulu kararıyla staj sınavlarına mazeret sınavı hakkı tanınabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durumlar

EK MADDE 2 – (1) Olağanüstü durumlarda (doğal afet, savaş ve salgın hastalıklar gibi) ilgili durum süresince, 13 üncü, 20 nci ve 24 üncü maddelerde yer alan hususlarla ilgili uygulama esasları Fakülte Kurulu kararıyla belirlenebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2012

28389

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/9/2012

28417

2-

28/8/2013

28749

3-

13/7/2014

29059

4-

24/7/2016

29780

5-

28/1/2017

29962

6-

10/10/2017

30206