22 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31403

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini artırmak; okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

b) Kamu kurumları ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans ve Çocuk Gelişimi Önlisans programlarında öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

c) Uygulama anaokulunda eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak; problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

ç) Uygulama anaokulunda eğitim görecek çocukların, fiziksel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacı ile etik ilkeleri dikkate alarak gerekli izinler alındıktan sonra çocuklar ile bilimsel çalışmalar (ölçme ve değerlendirme araçlarının uygulanması, eğitim programlarının uygulanması, proje çalışmalarının yürütülmesi) yapmak.

d) Eğitimin sürekliliği ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini desteklemek amacıyla aile, öğretmen ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik kısa veya uzun süreli eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

e) Faaliyet konularıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda, kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek.

f) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması konusunda kamu kurumları ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini sunmak.

g) Üniversitenin Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ana bilim dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının mesleki deneyim kazanabilmeleri için uygulama anaokulu ile işbirliği halinde uygulama yapmalarını ve uygulamaları yerinde görmelerini sağlamak, aynı zamanda Okul Öncesi Eğitimi ana bilim dalında mevcut derslerin uygulama kısımlarını uygulama anaokulunda yapabilme fırsatı sağlamak.

ğ) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içi-yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kursları, eğitim kurumları, özel-kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak, bilimsel bilgi alışverişinde bulunmak ve hizmet değişimi sağlamak.

h) Üniversite ile kamu kurumları ve özel sektör arasında bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını organize etmek ve yürütmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet kesintisiz altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevinden ayrılması halinde yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı usulle görevlendirme yapılır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü görevden alabilir.

(2) Müdür, görevlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi, üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunur. Müdür yardımcısının görev süresi, Müdürün görev süresi ile sınırlıdır.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin idari ve teknik işlerini yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu, bütçesini ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin çalışma programını, yıllık faaliyet raporunu ve bütçesini görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin kararları almak.

ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak.

d) Uygulama anaokulunda ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek.

f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak.

g) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin ve/veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen on üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak önlemler hakkında tavsiyede bulunmak.

c) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Merkezin faaliyet veya dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Müdürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama alanı ve personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin uygulama alanı Rektörlükçe tahsis edilecek ünitelerdir.

(2) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 10/8/2006 tarihli ve 26255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.