21 Şubat 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31402

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TÜKETİCİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2014 tarihli ve 29052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.