21 Şubat 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31402

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara ve bu programlarda yapılan eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ile diğer tamamlayıcı faaliyetlere/uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavları,

d) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan bilim/sanat dalını,

e) EABD/EASD Başkanı: Enstitü anabilim/anasanat dalı bölüm başkanını,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

g) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün önereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Genel kontenjan: Türk ve yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri enstitünün öğrenci kontenjanlarını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Program başkanlığı: Bir anabilim/bilim dalına bağlı olmayan, disiplinler arası programların başkanlığını,

j) Rektörlük: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Sanatta yetenek sınavı: Anasanat dalları lisansüstü programlarına kabul için Üniversitenin yaptığı yetenek sınavını,

l) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

m) Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, TUS klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

n) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

o) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

ö) Üniversite yabancı dil sınavı: Yüksek lisans programlarına kabul için Senato tarafından uygun görülmesi halinde Üniversitenin yaptığı yabancı dil sınavını,

p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

r) YDS eşdeğeri sınavlar: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer sınavları,

s) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

t) Yurt dışı kontenjanı: Yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların başvurabilecekleri öğrenci kontenjanlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ve Kontenjanlar, İlan ve Başvuru, Öğrenci Kabulü,

Kayıt, İntibak, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Lisansüstü programlar ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarıdır.

(2) Birinci öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci öğretimde ve uzaktan eğitimde ise tezli ve tezsiz yüksek lisans programları uygulanabilir.

(3) Enstitülerde ve/veya programlarda on/on iki yarıyıllık lisans derecesi mezuniyeti ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurt dışı kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurt dışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylara veya yüksek lisans eğitimi için başvuruda bulunanlarda lisans eğitiminin tamamını, doktora eğitimi için başvuruda bulunanlarda yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.

İlan ve başvuru

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara ait kontenjanlar, başvuru koşulları, takvim ve diğer hususlar ile ilgili kurallar ilgili EYK’nin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.

 (2) İlânda genel ve yurt dışı kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvurular, Senato kararına göre internet üzerinden elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır.

Genel kontenjanlara öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp puanı, yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülakat sonucu ve bu Yönetmelikte belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir. Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, temel tıp puanı ve yabancı dil puanı, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, bu Yönetmelikte belirtilen asgari puanlardan az olmamak üzere ilgili EYK’nin teklifi ve Senato kararıyla belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav puanı istenmesi, ilgili EYK’nin teklifi ve Senato kararına bağlıdır.

(2) Adayların kontenjanlara kabulünde lisans/yüksek lisans diplomasında veya not transkript belgesinde mezuniyet not ortalaması 100’lük sisteme göre hesaplanmamış ve/veya gösterilmemiş adayların lisans/yüksek lisans not ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.

(3) Öğrenci kabulü için ALES veya eşdeğeri sınav, temel tıp, yabancı dil ve sanatta yetenek sınavından istenen puanlarda Senato tarafından yapılan değişiklikler, değişiklik tarihini izleyen ilk başvuru döneminde uygulanır. Senato tarafından belirlenen asgari puanlar ve uygulama dönemi, Üniversite WEB sayfaları üzerinden duyurulur.

(4) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Enstitüler, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler. Bu programlarda ek olarak 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 (6) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için YÖKDİL, YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğeri tanımlanan sınavdan 65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere doktora ve sanatta yeterlik programlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir. Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı doktora ve sanatta yeterlik programlarına yabancı dil hazırlık sınıfları konulmuş ise; YÖKDİL, YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğeri tanımlanan sınavdan en az 55 puan alan ve programa kabul için Senato tarafından belirlenen yabancı dil puanı dışında diğer koşulları sağlayan adaylar, en fazla bir yıl süreli hazırlık sınıfına katılmak ve program için istenen dil puanını sağlamak zorundadırlar. Aksi takdirde Enstitü ile ilişikleri kesilir.

(7) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı yüksek lisans programlarına başvuracak adayların öğrenim göreceği yabancı dil için YÖKDİL, YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğeri tanımlanan sınavdan ya da Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavından 50 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir. Bu öğrencilere, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nin kararıyla isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı uygulanabilir.

(8) Eğitim ve öğretimin Türkçe yapıldığı lisansüstü programlarda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılması ve uygulanacak esasların belirlenmesi Senato tarafından gerçekleştirilir. Hazırlık sınıfının programdaki normal süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(9) Öğrenci kabulünde mülakat; ilgili programda görevli en az biri anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat/programdan olmak üzere, ilgili EYK tarafından belirlenecek üç veya beş asıl, en fazla iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. İlgili anabilim dalı başkanı jüri başkanını belirler. İlgili EABD/EASD’de yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi EABD/EASD’den olmak koşulu ile diğer üyeler farklı EABD/EASD’den seçilebilir. EABD/EASD başkanlıkları değerlendirme sonuçlarını enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar enstitüye iletirler.

(10) Mülakatta adayın; alana ilişkin temel bilgisi, akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi de değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülakat puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 30’un altında olan öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez. Mülakat, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır. Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.

(11) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, temel tıp puanı, sanatta yetenek sınavı puanı, mezuniyet ortalaması, mülakat notu ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

(12) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, EK’nin önerisi ve Senatonun kararıyla başvuru esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.

(13) Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Adayların, başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından her başvuru dönemi için belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz; bu adayların başvurduğu programlara göre sanatta yetenek sınavından 60’tan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

c) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz.

(2) Adaylardan YÖKDİL, YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğeri tanımlanan sınavdan veya Üniversite yabancı dil sınavından istenilebilecek yeterlik düzeyine Senato tarafından karar verilir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES veya eşdeğeri sınav puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Başvuru koşullarında yabancı dil şartı aranmasa dahi yukarıda belirtilen oranlar sınava giren adayların hepsine uygulanır. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanları ve sınava katkısı sıfır olarak kabul edilir. Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen ALES şartı aranmayan adayların tezli yüksek lisans programlarına başvurularının değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir.

Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir. İstenmesi halinde ise adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru dönemi için Senato tarafından belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

c) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz.

(2) Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav ve yabancı dil şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES puanı istenilmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si; ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının tamamı alınır. Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen ALES şartı aranmayan adayların tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularının değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

 b) Bu adaylar, daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

 c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 55 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav puanı ve lisans not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların lisans, tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir programdan mezun olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans derecesine sahip adaylar, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla, her başvuru dönemi için Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. ALES şartı aranmayan adayların doktora programlarına başvurularının değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

d) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla her başvuru dönemi için Senato tarafından belirlenecek ALES puanına veya tıp fakültesi mezunlarının 50’den az olmamak üzere yine Senatoca belirlenecek temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

e) Adayların YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğeri tanımlanan sınavdan 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya eşdeğeri sınav puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise ALES veya eşdeğeri sınav puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.

(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması gerekir.

Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için adaylardan 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesindeki şartlar aranır.

(2) Sanatta yeterlik programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya temel tıp puanının %50’si olmak koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir.

Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Diploma denklikleri, YÖK denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir.

b) Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik ve en az altı yıl (on iki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.

c) Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde lisans not ortalamasının en az 75; yüksek lisans ile başvuranlar için lisans ortalaması en az 65 ve yüksek lisans not ortalaması ise en az 75 olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına girişte lisans not ortalamasının tamamı; doktora/sanatta yeterlik programlarına girişte lisans not ortalamasının %50’si ile yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır.

(3) Adaylar giriş notlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi ve zamanı önce olan aday tercih edilir.

(4) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslararası anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili EYK karar verir.

(5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(6) Bu maddedeki hükümlerin dışında, lisansüstü programlara giriş koşullarının belirlenmesinde değişiklik yapmaya Senato yetkilidir.

Yatay geçişler

MADDE 13 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili EYK önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan, yatay geçiş yapmak istenilen programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için öğrencinin kendi programına kayıt tarihi itibarıyla Senatoca belirlenen asgari ALES puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı ve yabancı dil puanını sağlayan öğrenciler başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans hariç, yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yarıyılında; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yarıyılında yatay geçiş yapılmaz.

(3) Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora yapan adaylar, Üniversitede dört yıllık lisansa dayalı başvurabileceği doktora/sanatta yeterlik programlarının olmadığı durumlarda, ilgili yatay geçiş kontenjanlarına; doktorada yeterlik sınavını başardıktan sonra, sanatta yeterlik programlarına ise ders süreci sonrası başvurabilirler.

(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde; ALES veya eşdeğeri sınav puanının %50’si veya anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, yabancı dil puanının %20’si ve yatay geçiş mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanır. Mülakat ve/veya yazılı sınav, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili EYK kararıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır.

(5) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için kabul notunun tezli yüksek lisansta en az 65 ve doktora/sanatta yeterlikte en az 70 olması gerekir.

(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve intibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı, yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.

Doktora programından yüksek lisans programına geçiş

MADDE 14 – (1) Dört yıllık lisans mezunu olarak bütünleşik doktora programına başlamış ve en az sekiz adet dersi ve semineri başarmış bulunan öğrencilerin talepleri halinde, ilgili anabilim/bilim dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili EYK kararıyla yüksek lisans programı tez aşamasına intibakları yapılır. Eksik dersleri, kredisi/AKTS kredisi varsa tamamlatılır. Bu durumda öğrenci kontenjanı aranmaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili enstitü tarafından ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için üç iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi sonunda listeler, ilgili EYK kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte ilgili enstitü tarafından ilân edilir. Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde ilgili enstitülere bizzat kendisi veya resmi vekili aracılığı ile belgelerin aslı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını, noter veya mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylı örneğini ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez. Bu kişiler hakkında kanuni işlemler başlatılır.

(3) Öğrenciler her yarıyıl başında öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde ödeyerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmama mazeretleri ilgili EYK tarafından kabul edilenler hariç, öğrenciler o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili EYK tarafından kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı öğrencileri katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Ders saydırma/intibak

MADDE 18 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrenciler, dersin veya faaliyetin/uygulamanın tamamlanmasından sonra yüksek lisansta ve doktorada dört yarıyılı geçmemiş olması kaydıyla daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar, yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan geçişlerde ise sadece doktora/sanatta yeterlikte alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili EYK kararıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

Kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde ilgili EYK kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi.

ç) Öğrencinin tutukluluk hali.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) İlgili EYK’nin haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla kayıt dondurarak yurt dışına giden öğrencilerin dil eğitimi aldığına dair belgelerle yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili enstitüye ibraz etmemeleri halinde bu süreler öğrenim sürelerine eklenmez.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıl, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde katkı payı/öğretim ücreti yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

İlişik kesme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ya da öğrencinin talebi üzerine, lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Kendi isteği ile kayıt silmelerde EYK kararına gerek olmadan öğrencinin talebi üzerine kayıt silme işlemi yapılabilir.

Tebligat

MADDE 21 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde imza karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin beyan ettikleri en son adresine/adres kayıt sistemindeki adresine veya öğrencinin Üniversite Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan elektronik posta adresine yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Müfredat, eğitim ve öğretim planları ile faaliyetleri

MADDE 22 – (1) Müfredat; diploma programına ait esaslar, dönemlere ait dersler listesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim ve öğretim şart ve imkânlarından oluşur. Müfredat, Senato tarafından kararlaştırılan muhtevaya göre ilgili enstitü tarafından düzenlenir, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(2) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri programlara göre değişiklik göstermek üzere; dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi, doktora yeterlik sınavı, tez ve tez çalışması ile ilgili faaliyetler, tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalardır. Dersler ve diğer lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri, Senato tarafından onaylanan müfredata göre yürütülür.

(3) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS kredilik ders açılır. Öğrenci isterse, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.

(4) Öğretim plânı; açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylanan müfredatlarında yer alan ve yarıyıl esasına göre açılacak dersleri, yarıyılda alınabilecek asgari ve azami kredi miktarlarını ve kontenjanları içerir.

 (5) Enstitüler, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl öncesinde, anabilim/anasanat/bilim dalı/program başkanlıklarının önerilerini alarak veya doğrudan, öğretim plânı ve ilgili öğretim üyeleri görevlendirmelerini ilgili EYK’lerde kararlaştırarak Rektörlüğe gönderir. Öğretim plânı ve ilgili öğretim üyeleri görevlendirmeleri Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanır. Seçmeli bir dersi alacak öğrenci sayısının beşten az olması halinde, ilgili EYK kararıyla o ders açılmayabilir. Açılmayan seçmeli dersi tercih eden öğrenciler başka bir seçmeli dersi alabilirler.

(6) Öğretim plânlarına göre hazırlanan ders programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

(7) Lisansüstü dersler bir yarıyıl süreli olup zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşur. Bir dersin teorik ve uygulama olmak üzere toplam kredi değeri 4 krediden fazla olamaz. Ancak, bu kredi değeri, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program dalı önerisi üzerine EYK kararı ile arttırılabilir. Birinci öğretim programlarında zorunlu derslerin kredi toplamı, varsa enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler hariç, program düzeylerine göre istenen en az kredi miktarının %75’ini aşamaz. Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı derslerin alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.

(8) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Enstitüler arası dersler Senato kararıyla, enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler ilgili enstitü kurulu kararıyla kabul edilir. Ortak zorunlu derslerin toplam kredisi 3’ten ve AKTS kredisi 6’dan fazla olamaz. Bu dersler, lisansüstü programlarda belirtilen en az kredi miktarının ve ders sayısının hesabında dikkate alınmaz.

(9) Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersinin lisansüstü programlarda verilmesi zorunludur. Bu dersin kredisi 3 olup, AKTS karşılığı ilgili enstitü kurul kararı ile belirlenir.

(10) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir. Alınmış olan seçmeli derslerin tamamının da başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ders seçiminde, atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının onayı alınır.

(11) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğrencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması, ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılabilir.

(12) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından yapılır.

(13) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Bu dersler, danışmanın atandığı tarihten itibaren öğretim üyesinin talebiyle açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve öğrenci sayısı dikkate alınmadan 8 saat uzmanlık alan dersi açar. Bu ders öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada 8 teorik ders saati olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından kararlaştırılır.

(14) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kredisiz bir ders olup, öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(15) Tez, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yönelik olarak hazırlanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır. Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada bir saat danışmanlık saati belirler.

(16) Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, bu madde kapsamına girmeyen ancak öğrencinin programı tamamlaması için gerekli olan faaliyetler/uygulamalardır. İstenmesi halinde tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, ders izlencelerinde belirtilerek değerlendirilir.

Danışman atama ilkeleri ve danışmanın görevleri

MADDE 23 – (1) Anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıkları, öğrencilerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak danışman önerilerini ilgili yarıyıllarda enstitülere gönderir. Danışman ataması, ilgili EYK kararıyla kesinleşir. Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması halinde ilgili EYK doğrudan danışman atayabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında tez danışmanı, ilgili programda ders veren ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından atanır.

(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl süreyle bir lisans/lisansüstü programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır.

(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili EYK kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman ataması; öğrencinin amaç, yöntem ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin EYK tarafından kabulünden sonra, ikinci danışmanın tez çalışmasındaki görevi belirtilmek suretiyle danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi ve ilgili EYK kararıyla gerçekleştirilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci danışman, atanmasını gerektiren konularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.

 (6) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(7) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. 

Kredilendirme

MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS olarak kredilendirilir. AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için 15, uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere yüksek lisans tezi için toplam 60 ve doktora/sanatta yeterlik tezi için ise toplam 120 AKTS’dir.

Derslere devam

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en az olmak üzere, dersin teorik saatlerinde %70, uygulamalı saatlerinde ise %80’dir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır. Uzaktan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.

(2) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınav, kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavının ders başarı notuna etki oranı %50’den az, %70’ten fazla olamaz. Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.

(2) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları ders izlencesinde belirtilir ve ders alımından önce ilân edilir.

(3) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti ilgili EYK tarafından kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girerler. Yarıyıl sonunda bitirme sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler ise bütünleme sınavına girerler. Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili EYK tarafından kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

 (4) Seminer, dönem projesi, uzmanlık alan dersi, tez izleme raporları, varsa programın tamamlanması için yapılması gereken tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ile anasanat dalları programlarında tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınav, başarılı veya başarısız olarak; doktora tez önerisi, kabul veya ret olarak; tezler ilk sınavda kabul, ret veya düzeltme olarak, düzeltme verilen tezler kabul veya ret olarak değerlendirilir.

(5) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı notu ve not dönüşümleri

MADDE 27 – (1) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Bir lisansüstü dersinden başarılı olmak için o dersin yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu sınır ilgili enstitü kurulu kararı ile yükseltilebilir. 26 ncı maddeye göre hesaplanacak başarı notu, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır. 100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede küsuratlı notlar virgülden sonra iki hane olacak şekilde en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(3) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

             100’lük Not                                                                                                Doktora/Sanatta

                 Aralığı         4’lük Not                    Harfli Not         Yüksek Lisans             Yeterlik

                 93-100             4,00                             AA                 Mükemmel             Mükemmel

                  87-92              3,50                             BA                    Çok iyi                    Çok iyi

                  81-86              3,00                             BB                        İyi                           İyi

                  75-80               2,50                             CB                  Orta Üstü                Orta Üstü

                  65-74              2,00                             CC                       Orta                     Geçmez

                  56-64              1,50                             DC                   Geçmez                   Geçmez

                  45-55              1,00                             DD                   Geçmez                   Geçmez

                  00-44              0,00                              FF                    Geçmez                   Geçmez

                     M                Muaf                           Muaf

                    YT        Yeterli-Başarılı            Yeterli-Başarılı

                    YZ     Yetersiz-Başarısız       Yetersiz-Başarısız

                    DZ            Devamsız                    Devamsız

(4) YT ve YZ; seminer, tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi ve anasanat dalları tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınavlar gibi nota bağlı olmayan değerlendirmelerde kullanılır.

(5) İlgili dersin sorumlusu, öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün içinde ilân eder.

(6) Ders başarı notları, not durum belgesinde 4’lük ve harfli değerleri ile gösterilir.

Ders başarı değerlendirme notlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, ilânı takip eden üç iş günü içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır. İlgili enstitü müdürü, en az biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırır. Komisyondan gelen sonuç, üç iş günü içinde öğrenciye duyurulur.

Ders tekrarı

MADDE 29 –  (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri de alabilirler.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 30 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış öğrencilere ve lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nin kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(3) Programdaki yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerini lisans; doktora/sanatta yeterlik öğrencisi ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alır. Ancak, programda alınması gereken zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık derslerinin yanında anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili EYK kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü programa ait yüksek lisansta 6 kredi ve karşılığı olan AKTS kredisi, doktorada ise 9 kredi ve karşılığı olan AKTS kredisini aşmayacak şekilde dersler de alınabilir. Bu şekilde alınan ve başarılı olunan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(5) Programdaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 30’dur. Bu programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak, lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere, lisans derslerinden almış oldukları notlar lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; dersler, seminer, tez çalışması, tez sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Anasanat dalları programlarında, ayrıca tez sınavı sonrası uygulamalı sınav yapılır.

Öğrenim süresi

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 33 – (1) Tez danışmanı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, 23 üncü madde hükümlerine göre atanır.

(2) Tez danışmanının öğrenciyle beraber belirlediği tez konusu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığı tarafından enstitüye önerilir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde, ilgili EYK değişiklik talep eder.

(3) Tez danışmanı ile tez konusu ve tez başlığı EYK onayı ile kesinleşir.

Ders ve tez yükü

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21 krediden az 30 krediden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

 (2) Öğrenciler; danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili EYK kararıyla farklı anabilim dallarında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans dersleri ile öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden toplamda en fazla iki ders seçebilirler. Bu fıkra kapsamında alınan derslerin en çok 6 kredisi ve karşılığı olan AKTS kredisi ders yüküne sayılır. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.

(3) Lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere seçilen lisans derslerinden alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

Tez süreci

MADDE 35 – (1) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlaması gerekir.

Tezin sonuçlanması

MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Önerinin uygun bulunmaması halinde, tez jürisini ilgili EYK belirler. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere, üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite dışından olmak üzere, iki yedek öğretim üyesi de belirlenir.

(4) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, üç iş günü içinde tezinin yeterli sayıdaki nüshasını yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, 45 dakikadan az 90 dakikadan fazla olamaz. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

 (5) Sınavdan sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, sınav tarihinden itibaren verilecek en fazla üç aylık süre, azami süreyi aşıyorsa azami süreye dâhil edilmez. Üç ay içinde gereken düzeltmeleri yapan öğrenci tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması halinde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yaptıkları tez çalışmalarının kabul edilmesinden sonra tez jürisi önünde uygulamalı sınava girerler. Uygulamalı sınav, tezin kabulünden sonra en geç beş iş günü içinde yapılır. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Uygulamalı sınav sonunda jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla başarılı veya başarısız kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Uygulamalı sınavda başarısız bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren iki ay içinde yeni bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(9) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarının uygulamalı sınavlarında, programların özelliğine göre ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EYK'nin onaylayacağı ve enstitü internet sayfasında ilan edeceği alanlarda sınav yapılır.

(10) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarının sağlanması gerekir. İlgili yayında veya projede Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

 (11) Öğrencinin istemesi ve danışmanın uygun görmesi ve EYK’nin onayı ile yüksek lisans tezi, YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dilde yazılmış olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler EYK tarafından belirlenir.

Diploma

MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Öğrenim süresi

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman ataması

MADDE 40 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

Ders yükü ve dönem projesi dersi

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir.

(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Değerlendirme, başarılı veya başarısız olarak yapılır.

(3) Öğrenciler; danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu program başkanının onayı ve ilgili EYK kararıyla, farklı anabilim dallarında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan tezsiz yüksek lisans dersleri ile öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden toplamda en fazla iki ders seçilebilir. Bu fıkra kapsamında alınan derslerin en çok 6 kredisi ve karşılığı olan AKTS kredisi ders yüküne sayılır. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.

(4) Dönem projesi dersi konusu, danışman tarafından birinci yarıyıl sonunda belirlenir ve ilgili enstitüye bildirilerek EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(6) Konusu belirlenen öğrenci, dönem projesini hazırlayarak, en erken ikinci yarıyıl sonunda danışmanına ve ilgili enstitüye teslim eder.

(7) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalının önerisi üzerine, EYK’nin kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(8) Dönem projesi dersi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve sonucu ilgili enstitüye bildirilir. Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız olması halinde, nedenlerini ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir. Öğrenci başarısız olduğu dönem projesi dersini üçüncü yarıyılda tekrar alabilir.

(9) Üçüncü yarıyıl sonuna kadar dönem projesi dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, benzer bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Diploma

MADDE 43 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrencinin bağımsız bilimsel araştırma yapma, olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması, tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(4) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.

Öğrenim süresi

MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 46 – (1) Her bir öğrenci için danışman ataması, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Tez danışmanının öğrenciyle birlikte belirleyeceği tez konusu/başlığı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Tez konusu/başlığı, uygun bulunması halinde ilgili EYK kararıyla kesinleşir. İlgili EYK, tez konusu önerisini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir.

Ders ve tez yükü

MADDE 47 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile ilgili anabilim dalının yüksek lisans programından, farklı anabilim dallarından ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans veya doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonunda; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girilmesi zorunludur. Başvurmayan ya da başvurmuş olmasına rağmen sınava girmeyen öğrenci, hakkını kullanmış ve başarısız sayılır.

(3) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca her yıl ekim ayının ilk haftasında önerilir ve ilgili EYK tarafından bir yıl süre ile atanır. Komite, anabilim/bilim dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş ve biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin başarı notunu 100 üzerinden değerlendirir. Başarı notu 70 ve üzeridir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumunu değerlendirirken her bir jüri üyesinin verdiği notları ayrı ayrı dikkate alarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(6) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü aşamalardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavına giren öğrenciye, sınavda başarılı olması halinde danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının onayını alarak tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesinin belirlenerek en geç bir ay içerisinde oluşturulması gerektiği hususu enstitü tarafından yazı ile tebliğ edilir.

(9) İlgili anabilim dalı başkanlığı, öğrenci ve danışmanın da görüşlerini dikkate alarak belirleyeceği tez başlığı ve tez konusu ile tez izleme komitesini en geç bir ay içerisinde enstitüye önerir. Önerinin uygun bulunmaması hâlinde ilgili EYK, değişiklik talep eder. Anabilim dalı başkanlığı değişiklik talebine uygun önerisini beş iş günü içerisinde enstitüye sunar. Öneri EYK tarafından uygun görülmesi hâlinde kesinleşir. Öğrencinin geçerli bir mazereti olmaksızın danışmanı ile bu fıkrada belirtilen tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesi oluşturulması konularında iletişim kurmaması nedeniyle tez önerisi savunmasının altı ay içinde yapılamaması durumunda öğrenci tez önerisini savunmamış sayılır ve 49 uncu maddenin sekizinci fıkrası hükmü uygulanır.

Tez süreci

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, tez konusuna uygun öğretim üyelerinden oluşan tez izleme komitesi önerisi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve EYK kararıyla kesinleşir.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın dördüncü fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(8) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, bu tarihten itibaren tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında, tez izleme komitesi tarafından birer defa olmak üzere ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan katılabilir. Öğrencinin kabul edilen tez önerisi EYK tarafından karara bağlandıktan altı ay sonra birinci tez izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise, izleyen tez izleme raporlarını toplantı tarihinden bir ay önce tez izleme komitesine yazılı bir rapor ile sunar ve sözlü olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(9) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını EYK’ye sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Tezin sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Tezin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun ilgili enstitüye sunulmuş olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki de yedek üye belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci doktora tezinin savunmasından önce tezini, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltilmiş tezini danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.

(5) Öğrenci tezini, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı, şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az, 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan sınavın süresi 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye tanınacak en fazla altı aylık süre, azami süreyi aşıyorsa azami süreye dâhil edilmez. Altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde; tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarının sağlanması gerekir.

(9) Öğrencinin istemesi ve danışmanın uygun görmesi ve EYK’nin onayı ile doktora tezi, YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dilde yazılmış olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler EYK tarafından belirlenir.

Diploma

MADDE 51 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir programdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; dersler, seminer, tez çalışması, varsa tez konusu ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, proje çalışması, tez sınavı, uygulamalı sınav ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

Öğrenim süresi

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 54 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusu ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde, ilgili EYK değişiklik talep eder. Tez danışmanı ile tez konusu ve tez başlığı EYK kararıyla kesinleşir. Danışman ataması yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ve 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

Ders ve tez yükü

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.

Tez/Sanatta yeterlik süreci

MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebilmeleri için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje uygulamaları ve benzeri kişisel bir etkinlik yapmış olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayında tez danışmanları ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Tez/Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 57 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki de yedek üye belirlenir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci tezini, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Tez jürisi, ilgili programın özelliğine göre öğrenciden aşağıda belirtilen performansı yapmalarını ister ve bu performansı değerlendirmeye alır:

a) Enstrüman ve korepetisyon programları ile oda müziği ve şan programlarında, yüksek lisansta belirtilen dinletiye ek olarak sadece enstrüman için bir konçerto çalınması.

b) Şeflik programında, danışmanın belirlediği iki ayrı devre ait eserin büyük orkestra veya büyük koro ile icrası.

c) Kompozisyon programında, batı standartlarında bestelenmiş 10-15 dakikalık orkestral eser.

ç) Teori programında, klasik dönemden itibaren bir orkestral eserin piyano transkripsiyonunun yapılması.

d) Bale programında, klasik bale repertuarından pas de deux’nün, kız ve erkek solo varyasyonları ve codası ile uygulanması ve uygulatılması, ileri bale tekniği ile metodik bale uygulanması ve uygulatılması.

e) Tiyatro programında, tiyatro edebiyatının klasik veya modern eserlerinden seçilmiş bir oyunun sahneye konması.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Azami süreler içerisinde tez savunma ve sanatta yeterlik çalışması sınavına girerek hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye tanınacak en fazla altı aylık süre, azami süreyi aşıyorsa azami süreye dâhil edilmez. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde aynı adlı veya EYK tarafından uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması koşuluyla gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunan ve sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci; bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ek süre

MADDE 59 – (1) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Engelli öğrenciler

MADDE 60 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili EYK engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Elektronik ortamda interaktif sınav

MADDE 61 – (1) Danışmanın yazılı teklifi EABD başkanlığının önerisi ve EYK'nin onayı ile enstitü bünyesinde yapılacak olan yüksek lisans tez savunmaları, sanatta yeterlik/doktora yeterlik sınavları, tez izleme komite toplantıları, doktora/sanatta yeterlik tez savunmaları gibi sınavlar elektronik ortamda interaktif olarak yapılabilir.

(2) İlgili sınavların elektronik ortamda interaktif olarak nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin usul, esas ve ilkeler EYK tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve ilgili EYK kararları uygulanır.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim-öğretimin aksamadan sürdürülmesinin sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim öğretime ve sınavlara ilişkin esaslarda, yöntemlerde ve takvimde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 63 – (1) 11/7/2019 tarihli ve 30828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(2) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere 36 ncı maddenin onuncu fıkrasının ikinci cümlesi uygulanmaz.

(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere 63 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.