21 Şubat 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31402

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİKTE AŞI VE BİYOLOJİK ÜRÜN

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5  – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde yaygın görülen hastalıklara karşı korunma, teşhis ve tedavide etkili ürün geliştirme çalışmalarının Merkezde gerçekleştirilmesini sağlamak, bu konularda ticari nitelikte ürünlerin geliştirilmesine altyapı oluşturmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitenin belirlediği öncelikli alanları kapsamak koşulu ile yürütülecek projelerin Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda Merkezde yapılmasını sağlamak, yapılan çalışmalara destek olmak.

b) Amaca yönelik çok disiplinli araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılması konusunda eşgüdüm sağlamak.

c) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma kuruluşları ile Merkezin amacına yönelik ortak çalışma ve araştırmalar yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak.

ç) Merkezin ürün geliştirme ve elde etme amacına uygun olarak, araştırma için gerekli altyapı imkânlarını artırmak ve Merkezin altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler yapmak.

d) Üniversite ile diğer ulusal ve uluslararası kamu kurum, kuruluşları ve özel sektörle işbirliği çerçevesinde projelere destek olmak.

e) Merkezde biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

f) Döner sermaye mevzuatı doğrultusunda Merkezin faaliyet alanlarında hizmet sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulu görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.

f) Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma grupları kurmak ve bu grupların faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek.

g) Gerekli gördüğü durumlarda projelere bilimsel danışman görevlendirilmesine yönelik Rektöre öneride bulunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından en az bir, en çok iki öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir ve bu kişiler Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin, Merkezin çalışma alanı ile ilgili birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye dâhil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık yapar. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim kurulu yılda en az 1 defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek ve denetlemek, gelen projeleri değerlendirmek ve uygun görülen çalışmalar için takvim oluşturmak.

b) İhtiyaç halinde çalıştırılacak personelin niteliklerini, çalışma şartlarını ve kriterlerini belirlemek.

c) Merkezin mali işlerini desteklemek amacıyla döner sermaye mevzuatı kapsamında gerekli hizmetleri yürütmek.

ç) Araştırmacı ve uygulayıcı personele araştırma ve yayın konularında destek sağlamak ve projelerin denetlenmesini sağlamak.

d) Merkezin yılsonu raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde görev yapan ve Merkezin faaliyet alanları hakkında çalışmaları ve tecrübesi bulunan en az 5, en çok 10 üyeden oluşur. Müdür Danışma Kurulunun üyesidir. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Danışma Kuruluna Rektör, Rektörün katılmadığı toplantılarda Müdür başkanlık eder. Rektör gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve bütçe ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin zorunlu giderleri Üniversite bütçesinden karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.