20 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31401

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA BİŞKEK KIRGIZ-TÜRK DOSTLUK DEVLET

HASTANESİ AÇILMASI, ORTAK İŞLETİLMESİ VE DEVRİ İLE

KIRGIZ CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’DE

TIP VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALMASINA DAİR

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7274                                                                                                 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 1 Eylül 2018 tarihinde Bişkek’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye’de Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021