20 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31401

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TARAFINDAN KURULAN ORTAK KOMİTENİN SERBEST

TİCARET ANLAŞMASININ “MENŞELİ ÜRÜNLER” KAVRAMININ TANIMI

 VE İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL II’SİNİ

DEĞİŞTİREN 1/2017 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA VE ANLAŞMANIN PROTOKOLLER

VE EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN

CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN

ONAYLANMASINA İLİŞKİN YETKİ

VERİLMESİNE DAİR KANUN

Kanun No. 7273                                                                                                 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 20 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – 17/11/2009 tarihli ve 5923 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın protokolleri ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021