20 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31401

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET

ANLAŞMASI TARAFINDAN KURULAN ORTAK KOMİTE’NİN TÜRKİYE

CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET

ANLAŞMASI’NIN “MENŞELİ ÜRÜNLER” KAVRAMININ TANIMI VE

İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİ HAKKINDA PROTOKOL II’SİNİ

DEĞİŞTİREN 1/2016 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA VE ANLAŞMANIN PROTOKOLLER

VE EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN

CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN

ONAYLANMASINA DAİR YETKİ

VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7280                                                                                                 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 28 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – 23/7/2008 tarihli ve 5792 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın protokolleri ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021