18 Şubat 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31399

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN

UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE HİZMET İHRACATÇILARI

BİRLİĞİ KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2018/3)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2021/1)

MADDE 1 – 24/3/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2018/3)’in 2 nci maddesinde yer alan “sekretarya hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ayrı bir genel sekreterlik kurulup faaliyete geçinceye kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/3/2018

30370