16 Şubat 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31397

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/2017 tarihli ve 30033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Mezun durumda olan/olabilecek adaylar yüksek lisans programlarına başvurabilir. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. YÖK tarafından ilan edilen ALES’e eşdeğer sınavların puanları da kabul edilir.

(2) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.”

“(7) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, ALES puanı 55’ten düşük ve 75’ten yüksek olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir ve ilan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(8) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler ve yedek öğrenci listesi enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen sonuçlara itirazda bulunan öğrenciler ilan tarihinden geçerli olmak üzere beş işgünü içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurabilir. İtiraz süresi sonunda listeler enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, ilan edilen kesin kayıt tarihleri içinde kayıt için gerekli belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne başvurur. Öğrenciler kayıtlarını resmi vekilleri aracılığı ile de yaptırabilir. Kontenjanların dolmaması halinde yedek öğrenci listesindeki öğrenciler sırasıyla kesin kayıt yaptırmak üzere davet edilir.

(9) Gerçeğe aykırı olarak sahte veya tahrif edilmiş belgelerle kesin kayıt yaptırdıkları tespit edilen öğrencilerin kayıtları ve eğer öğrenci mezun ise diplomaları, programa kayıt yaptırdıkları tarih esas alınarak iptal edilir. Bu öğrencilere ödemiş oldukları öğrenim ücretleri geri ödenmez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bir tezli yüksek lisans öğrencisinin danışmanının, başka bir yükseköğretim kurumuna atanması, yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda başlamış olduğu danışmanlık görevi süreç tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir veya anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi veya öğrencinin talebi ve danışmanının onayı üzerine anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten yüksek olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türünden veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.”

“e) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.”

“(3) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi veya öğrencinin talebi ve danışmanının onayı üzerine anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Doktora öğrencisinin danışmanının, başka bir yükseköğretim kurumuna atanması, yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda başlamış olduğu danışmanlık görevi süreç tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir veya anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin danışmanının, başka bir yükseköğretim kurumuna atanması, yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda öğretim üyesinin başlamış olduğu danışmanlık görevi süreç tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir veya anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarından özel öğrenci olarak ders alabilir. Bu öğrencilerin başarılı olduğu dersler, bu Yönetmelik çerçevesinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki derslere eşdeğer tutulabilir. Ayrıca başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler de enstitü yönetim kurulu kararı ve o öğretim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemeleri koşulu ile lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında bir öğretim üyesinin yüklenebileceği tez danışmanlığı sayısı en fazla 14 ve tezli yüksek lisans programları ile doktora/sanatta yeterlik programlarındaki tez danışmanlıkları hariç olmak üzere öğretim üyesinin tezsiz yüksek lisans programları için yüklenebileceği danışmanlık sayısı ise en fazla 16’dır. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için tez danışmanlıkları sayısı %50’ye kadar artırılabilir. Ayrıca bir öğrenci için birden fazla tez danışmanı atanması durumunda danışmanın tez yükü öğretim üyesi sayısına bölünerek hesaplanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(2) Yarıyıl içinde en az bir ara sınav, final ve bütünleme sınavı yapılır. Öğretim üyeleri isteğe bağlı olarak yarıyıl içinde ara sınavların dışında kısa sınavlar, laboratuvar/uygulama, ödev veya proje gibi çalışmalar yaptırabilir ve bunlardan da not verebilir. Bu durumda bu çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmesinde yüzdelik oranlarının ders izlencelerinde gösterilmesi gerekir.

(3) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Yarıyıl içi çalışmalarında ara sınavların katkısı en az %30 ve diğer çalışmaların katkısı ise en fazla %20’dir.”

“(5) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tablolarda belirlenen harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yılsonu ders başarı notu olarak verilir.

 

YÜKSEK LİSANS BAŞARI HARF NOTU KATSAYILARI

Ders Başarı Notu               AA                  BA                  BB               CB                   CC               FF

Katsayı Karşılığı                4.00                 3.50                 3.00             2.50                 2.00             0.00

Eşdeğer Puan                  90-100              85-89               75-84           65-74               55-64            0-54

DOKTORA BAŞARI HARF NOTU KATSAYILARI

Ders Başarı Notu               AA                  BA                  BB               CB                   FF

Katsayı Karşılığı                4.00                 3.50                 3.00             2.50                 0.00

Eşdeğer Puan                  90-100              85-89               75-84           65-74                0-64”

“(10) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde enstitü müdürlüğüne başvurmaları halinde, enstitü yönetim kurulu kararıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir.”

“(12) Mazereti nedeniyle; yeterlik sınavı, doktora tez önerisi, doktora tez izleme ve yüksek lisans tez veya doktora tez savunması gibi jüri önünde yapılan yazılı veya sözlü sınav ve değerlendirmelerine katılmayan öğrenciler için mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde mazeretlerini enstitü müdürlüğüne bildirmeleri ve mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav ve değerlendirme tarihi belirlenir. Belirlenen bu tarih jüri üyelerine ve öğrencilere duyurulur.”

“g) H (Ortalamaya katılmayan) notu: Öğretim planında önerilen zorunlu veya seçmeli derslerin dışında kendi programından veya başka programlardan fazladan seçilen derslerden alınan ve ortalamaya katılmayan notu ifade eder. Fazladan alınan bu dersler not döküm belgesinde gösterilir. Fakat bu derslerden alınan başarı notları GANO hesabında dikkate alınmaz ve bu dersler kendi programındaki zorunlu dersler yerine sayılamaz. Fazladan alınan ve başarısız olunan tüm dersler mezuniyet durumunda not döküm belgesinden silinir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu zorunlu derslerin öğretim planından çıkarılması veya derslerin açılmaması durumunda öğrenci bu derslerin yerine danışmanının önerisi üzerine başka dersler alabilir.

(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler ise aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi danışmanın önerisi ile açılan başka bir seçmeli ders de alabilir.

(3) Öğrenciler, Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını (GANO) yükseltmek için düşük not aldığı dersleri tekrar alabilir.  Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir ve öğrenciler ders ekle-sil haftasından sonra bu derslerden çekilemez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) İlgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/4/2017

30033

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/9/2018

30541 (Mükerer)