16 Şubat 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31397

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2014 tarihli ve 29082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 610 uncu ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlerin sekretarya hizmetlerini Personel Daire Başkanlığı, (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen görevlerin sekretarya hizmetlerini ise Eğitim Daire Başkanlığı yürütür. Aynı fıkranın (g) bendinin sekretarya hizmetlerini ilgisine göre Personel Daire Başkanlığı veya Eğitim Daire Başkanlığı yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi “Ayrıca Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 610 uncu maddesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Düzenlenen raporlar Eğitim Daire Başkanlığına teslim edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üç gün” ibaresi “üç iş günü” olarak, “beş gün” ibaresi “beş iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, 17 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak; 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 31 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında ve 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibareleri ise “Eğitim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/8/2014

29082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/1/2016

29606

2-

26/3/2017

30019