15 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31396

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; engelli bireylerin akademik, bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif, sosyal, ekonomik ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlamak, bu alanlarda karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışma yaparak ve engelliliğe dayalı ayrımcılığı ve hak ihlâllerini izleyerek raporlamak, engelli bireylerin günlük, akademik ve mesleki hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam konforlarını arttıracak yardımcı destek teknolojileri geliştirmek, Isparta ve çevresinde engelli nüfus araştırmaları yapmak ve Üniversitenin akademik ve fiziki olarak erişilebilir bir yükseköğretim kurumu olması için çalışma yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Engelli bireylerin akademik, bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif, sosyal, ekonomik ve mesleki alanlarda, evrensel tasarım ilkesi çerçevesinde erişilebilir bir biçimde kendilerini geliştirmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

b) Kamu ve özel sektör tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin erişilebilir olarak sunulması için çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası standartlara göre danışmanlık hizmeti vermek ve henüz standardı belirlenmemiş olan ürün ve hizmet sunumlarına yönelik standart oluşturmak.

c) Kamuya açık binalar ve eklentileri, park ve bahçeler, oyun alanları ve kent mobilyaları, yol ve kaldırımlar ile her tür toplu taşıma araçları ve bu hizmetlere ilişkin otomasyon hizmetlerinin erişilebilir olarak üretilmesi, inşası, tadili ya da revizesi için danışmanlık yapmak.

ç) Kamu ve özel sektör tarafından sunulan internet sitesi ve mobil uygulamaların erişilebilirlik standartlarına uygun olarak geliştirilmesi ve yayımlanması için ulusal ve uluslararası standartlara göre danışmanlık yapmak.

d) Engelliler ile ilgili her tür alan ve konuda araştırma ve inceleme yapmak, yabancı dildeki yayınları tercüme etmek, telif eserler hazırlamak, anket, odak grup çalışmaları ve haritalandırma gibi yöntemlerin kullanılacağı saha çalışmaları yaparak bilimsel yayın ve rapor hazırlamak.

e) Engelli haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışma yapmak, uluslararası ve ulusal mevzuat taraması yaparak karşılaştırmalı rapor hazırlamak, engelliliğe dayalı ayrımcılık vakaları ile hak ihlâllerini izlemek ve raporlamak.

f) Isparta ve çevresi ile gerekli hallerde Rektör onayı ile ulusal çapta sağlık taramaları yaparak engel tanılama hizmeti vermek, belirli bir bölgede sıkça görülen engel türü ya da hastalık ile ilgili saha araştırması yapmak ve raporlamak.

g) Engelli bireylerin günlük, akademik veya mesleki alanlarda hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam konforlarını arttıracak her tür yardımcı araç-gereç, destekleyici materyal, yazılım ve mobil uygulamayı geliştirmek.

ğ) Engelli bireyler ve ailelerine yönelik ihtiyaç duyulan psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek.

h) Engelliler ile ilgili her türlü alan ve konuda kurs, eğitim ve seminerler düzenlemek, ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak.

ı) Engelli bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için erişilebilir eğitim ağları ve elektronik kütüphane kurmak.

i) Yükseköğretim programlarının kapsayıcı ve erişilebilir bir biçimde, akademik uyarlamaları yapılarak düzenlenmesi ve planlanması için danışmanlık yapmak.

j) Akademik personel uzmanlık alanı ve yetkinlik düzeyi dikkate alınarak engel tanı, eğitim ve yönlendirme birimi kurmak.

k) Üniversitenin akademik ve fiziki olarak erişilebilirliğinin sağlanması için kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan hazırlamak.

l) Merkez amacına yönelik; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile istişarelerde bulunmak, iş birliği yapmak, ortak proje geliştirmek ve uygulamak.

m) Merkezin amaçlarına yönelik her tür basılı, elektronik, sesli ve görüntülü yayını hazırlamak.

n) Engelliler ile ilgili mevzuatın izin verdiği diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan akademik personel arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usul ile tekrar görevlendirilebilir.

(2) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süre ile görevine vekalet edilen Müdürün görevi sona ermiş sayılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapmak.

ç) Yönetim Kurulu ile diğer organları ve idari personeli arasında koordinasyon ve eşgüdümü sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için her tür çalışmayı yapmak, gerekli olan tedbirleri almak.

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin tedarikini sağlamak.

g) Yıllık çalışma raporu hazırlayarak Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

h) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaş akademik kuruluşlar, kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile istişare yapmak, iş birliğinde bulunmak ve ortaklık kurmak.

ı) İlgili mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdüre, Merkezin yönetim ve çalışmalarında yardım etmesi amacı ile Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan akademik personel arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir.

(2) Müdürün görev süresi sona erdiğinde, müdür yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri arasından da müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Bu görevlendirme Yönetim Kurulu üyeliğini sona erdirmez.

(4) Herhangi bir sebeple müdür yardımcılığı görevi sona eren personel yerine aynı usul ile yeni görevlendirme yapılır.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdür bulunmadığında yerine vekalet etmek.

b) Müdürün koordinasyonunda Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Müdürün koordinasyonunda Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte beş üyeden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan akademik personel arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün teklifi ile Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına bir akademik yıl içinde mazeretsiz olarak üç kez katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulu olağan olarak gündemin bulunması halinde her ay toplanır. Rektörün talebi veya acil görüşülmesi gereken gündemin bulunması halinde olağan toplantı dönemine bakılmaksızın her zaman toplanabilir.

(5) Yönetim Kurulu toplantı gündemini Müdür hazırlar ve Yönetim Kurulu üyelerine yazılı veya elektronik olarak bildirir. Toplantıda gündemde bulunan hususlar görüşülür. Ancak, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin görüşülmesini talep ettiği bir husus varsa bunun toplantı gündemine eklenmesi zorunludur.

(6) Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdür yardımcıları da Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, söz alarak görüş beyan edebilir ve sunum yapabilir ancak karar için oy kullanamaz.

(7) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, kararlar açık oy usulü ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını görüşerek onaylamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet programını görüşerek onaylamak ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlayacak personel görevlendirmelerini görüşmek ve karara bağlayarak Rektöre teklif etmek.

ç) Merkezin akademik ve idari personelinin, ulusal ve uluslararası hizmet içi eğitim ve kurs ya da sertifika programlarına katılım durumlarını görüşmek ve karara bağlayarak Rektöre teklif etmek.

d) Merkez bünyesinde kurulacak olan her türlü birim, laboratuvar, kuluçka merkezi, elektronik kütüphane, Braille matbaa ve diğer uygulama merkezlerini görüşmek ve karara bağlamak.

e) Engelli bireylerin günlük, akademik ve mesleki hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam konforlarını arttıracak yardımcı araç-gereç, destekleyici materyal, yazılım ve mobil uygulama geliştirme atölyeleri kurulmasını görüşmek ve karara bağlamak.

f) Merkez adına çıkartılacak olan her türlü basılı, elektronik, sesli ve görüntülü yayını görüşmek ve karara bağlamak.

g) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak Üniversite bünyesinde düzenlenecek olan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri görüşmek ve karara bağlamak.

ğ) Üniversitenin yüksek lisans ve doktora programlarında engellilik alanı ile ilgili programlar açılması için çalışma yaparak Rektöre sunmak.

h) Üniversitenin akademik ve fiziki olarak erişilebilir bir yükseköğretim kurumu olması için stratejik plan hazırlamak, projeler geliştirmek ve Rektöre sunmak.

ı) Engelliler ile ilgili özel gün ve haftalarda Üniversite bünyesinde düzenlenecek etkinlikleri planlamak ve Rektöre sunmak.

i) İlgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; sorumlu rektör yardımcısının başkanlığında, istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve akademisyenler arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla 25 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeliklerinde herhangi bir boşalma ya da personel değişikliği olması halinde aynı usul ile kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu toplantısı olağan olarak her akademik yılda bir kez yapılır. Ancak, Rektörün talebi üzerine olağan toplantı dönemine bakılmaksızın her zaman toplanabilir. Toplantı gündemini sorumlu rektör yardımcısı adına Müdür hazırlar.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Isparta’da engellilik ve engelli bireylerle ilgili yapılan çalışmaları görüşerek yapılan çalışmaların kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi için tavsiye kararı hazırlamak.

b) Isparta ve çevresinde engelli bireyler ve ailelerine yönelik, sorun ve ihtiyaçları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirmek ve ilgili kuruluşlara bu çözüm önerilerini iletmek.

c) Mevcut ihtiyaç ve sorunlardan hareketle akademik alanda engellilik ile ilgili yapılması gereken araştırma, inceleme ve uygulamalara dair önerilerde bulunmak.

ç) Isparta’da engelliler ile ilgili paydaş kurum ve kuruluşlar arasında iletişim ve koordinasyon sağlayarak iş birliği yapmaları için ortam hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 17 – (1) Merkez adına tedarik edilen veya doğrudan Merkez adına yürütülen projeler kapsamında temin edilen her türlü demirbaş ve ekipman Merkez adına taşınır mal olarak kaydedilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 7/3/2005 tarihli ve 25748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.