15 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31396

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede merkezin faaliyet alanına giren konularda fen bilimleri, mühendislik ve sağlık bilimlerinde araştırma potansiyelini belirlemek ve gelişmesine destek olmak; bu alanlarda kuramsal, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

b) Üniversite bünyesindeki birimlerle birlikte laboratuvarların kullanımında eşgüdümü sağlamak ve araştırma-geliştirme olanaklarını geliştirmek, güçlendirmek.

c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, danışmanlık hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite bünyesindeki mevcut araştırma ve uygulama birikimine uygun teknoloji ile ilgili programlar açılmasını önermek ve lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında çağdaş teknolojiler ile ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Fen, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarında bilimsel ve teknolojik araştırma ve destek programları oluşturmak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile projeler geliştirmek ve işbirliği yapmak.

d) Proje fikirlerini gözden geçirmek ve pratik araştırma – geliştirme becerilerini geliştirmek için Merkezde ve Üniversitede bir proje kültürü oluşturmak.

e) Merkezin faaliyet alanındaki konularda ders, seminer veya etkinlik düzenlemek, projeler yürütmek, bu konularda araştırma yapmak veya yapılan araştırmalara katkıda bulunmak, araştırmaları ve araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek.

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.

g) Sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, kamu ve özel sektör kuruluşları gibi yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle Ar-Ge faaliyetlerini geliştirici önerileri derlemek, iyi ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek veya projeler yürütmek.

ğ) Amaçları doğrultusunda ulusal, uluslararası, resmi veya özel kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek.

h) Teknoloji, iş çözümleri ve yönetim kavramları konusundaki gelişmeler ve yeni gelişmekte olan eğilimler konusunda araştırma ve incelemeler yapmak.

ı) Merkezin amacı ile ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Müdürün Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerdiği bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma programı, personel ihtiyacı ve bütçe önerisini Rektörün onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

g) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından, şartlara uygun yeterli öğretim elemanı bulunmadığı takdirde Merkez bünyesinde çalışan uzmanlar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört kişi dâhil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasına ve yürütülmesine ilişkin kararlar almak.

c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, ihtiyaç olduğunda Müdür başkanlığında Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az altı en çok sekiz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği düşer.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Merkezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.