15 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31396

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ DOĞAL TAŞ TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AR-GE: Araştırma ve geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BŞEÜ-DAUM): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

e) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ülkemiz doğal taş sektörü için gerek duyulan araştırmaları yapmak, yapılmasına katkı sağlamak.

b) Üniversitenin ilgili fakültelerinde yürütülecek lisansüstü çalışmalara akademik destek sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

c) Doğal taş konusu ile ilgili çalışan kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve kişiler ile işbirliği yapmak, bu sektör ile ilgili sorunların çözümüne yönelik analiz ve ölçümler yapmak.

ç) Doğal taş ve mermer sektörüne, ihtiyaç duydukları analiz ve ölçümleri yaparak destek sağlamak.

d) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

e) Doğal taş ve mermerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve Ar-Ge projelerine analiz ve ölçümler yaparak destek olmak.

f) Doğal taş sektörünün gelişmesini sağlamak üzere özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim kurulmasını sağlamak, projeler üretmek.

g) Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

ğ) Kuruluşun amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz ihtiyaçlarını Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek bedeller karşılığında gerçekleştirmek.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.

c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek bedeller karşılığında düzenlemek.

ç) Doğal taş konusundaki gelişmeleri takip ederek eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni bina, fiziki altyapı, laboratuvar ve birimler kurarak imkânların genişletilmesini sağlamak.

e) Merkezin yerel ve ulusal düzeyde tanıtım ve işbirliği olanaklarını gerçekleştirmek.

f) Üniversitenin temsil edildiği her türlü faaliyete destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; tercihen Merkezin faaliyet alanında çalışmaları olan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve gerekli görüldüğü hallerde görev süresi tamamlanması beklenmeden görevinden alınabilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

d) Her çalışma dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini kapsayan raporu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Merkezin araç ve gereçlerinin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

g) Personel ihtiyacını belirleyerek Rektörlüğe sunmak.

ğ) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki kişi dahil olmak üzere toplam en fazla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez olağan toplanır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin görevi Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla bir süre ile Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak üzere onaylamak.

c) Merkezin faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek, süreçlerini izlemek ve protokollerini hazırlamak.

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

e) Merkezde yapılacak analiz ücretlerine ilişkin önerilerini Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yönelik önerileri karara bağlamak.

g) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karar bağlamak.

ğ) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına tavsiye niteliğinde görüş ve önerileriyle katkıda bulunan bir organdır. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, laboratuvarın amaçları doğrultusunda çalışma yapan, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere; en az 5, en çok 11 üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla bir süre ile Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder ve Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleri ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite merkezleri, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama konularında görüş ve öneride bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcısına ya da Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.