15 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31396

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2016 tarihli ve 29819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Lisansüstü programlarda; tezli yüksek lisans programı için yabancı dil sınavının puan kriteri, anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55 yabancı dil puanına sahip olma şartı aranır. Doktora/sanatta yeterlik programına giriş için kullanılan yabancı dil sınavlarında asgari taban puan değerleri anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile arttırılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) ALES’ten; tezli yüksek lisans programları için başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olma şartı aranır, tezsiz yüksek lisans programları için ise; ALES puanının aranıp aranmayacağı anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. Ayrıca konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Güzel Sanatlar Enstitüsündeki çok disiplinli (interdisipliner) anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde özel yetenek sınavı dışında öğrenci kabul edilen programlardan en az 55 ALES sözel puan şartı aranır.”

“e) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu kapsamdaki adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Güzel Sanatlar Enstitüsündeki çok disiplinli (interdisipliner) anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde özel yetenek sınavı dışında öğrenci kabul edilen programlardan en az 60 ALES sözel puan şartı aranır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitünün onayı ile danışmanlık, uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri hariç belirlenen derslere dersin sorumlusunun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(4) Özel öğrencilik ilgili programdan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yetenek/bilim sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katından az olmamak üzere bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Sınava alınacak adayların sıralamasında; ALES/TUS/DUS puanının %50'si, lisans not ortalamasının %10'u ve yabancı dil puanının %10’undan oluşan toplam puan esas alınır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Tezli yüksek lisans başarı notu; sağlık bilimleri alanında ALES/TUS/DUS, diğer alanlarda ALES puanının veya yetenek/bilim sınav puanının %50'si, lisans not ortalamasının %10'u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %30'u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 14’tür. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe gösterilerek %50 artırılmasına enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile karar verilir. Bir öğrenciye tezi için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Hali hazırda üzerinde 14’ten fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ders ve tez aşamasında ders kaydını, katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci belgesi verilmez.”

“(7) Öğrenci; danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, diğer birimlerden veya başka üniversitelerden yüksek lisans programı için en fazla iki dersi, doktora/sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört dersi alabilir. Özel öğrenci olarak diğer birimlerden veya başka üniversitelerden alınan ve başarılı olunan derslerin muafiyet işlemleri, ders döneminde izlenilen programın ders yüküne sayılmak üzere alınan dersler hangi yarıyıla ait ise ilgili yıl/yarıyılda, akademik takvimde belirtilen ders bırakma ve ders ekleme süresi bitimine kadar öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.”

“(11) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin başarı düzeyleri; uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, tez ve dönem projeleri başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak, diğer tüm dersler ise yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu/yarıyıl sonu ikinci sınavıyla ölçülür. Ayrıca, öğrencilerin başarı notları hesaplanırken öğrenci iş yükü dikkate alınarak yarıyıl içi ölçme araçlarından ara sınav, kısa sınav, uygulama, proje, ödev, derse devam gibi ölçme araçları kullanılabilir. Yarıyıl sonu/yarıyıl sonu ikinci sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından en az % 60 olacak şekilde belirlenir ve her yarıyıl başında dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.”

“(7) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

a) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda yapılabilir. Yıl/yarıyıl sonu sınavları ile yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme araçlarından hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir.

b) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Öğrenci, danışmanın önereceği çalışma alanı ile ilgili en az bir semineri en geç dördüncü yarıyılın başına kadar almak zorundadır. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlendirme formu enstitüye sunulur. Öğrenci, seminer konusunu aldığı dönemin başında en geç Akademik Takvimde belirlenen Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar) içerisinde danışmanın onayı ile anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ancak Üniversiteden ilişiği kesildikten sonra aynı programa tekrar kayıt yaptırıp, daha önce alıp başarmış olduğu dersler ile birlikte geldiği ilk yarıyılın sonunda izlediği programın ders yükünü ve kredisini tamamlayan öğrenci en erken ikinci yarıyılın sonunda programı tamamlayabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Ancak Üniversiteden ilişiği kesildikten sonra aynı programa tekrar kayıt yaptırıp, daha önce alıp başarmış olduğu dersler ile birlikte izlediği programın ders yükünü ve kredisini tamamlayan öğrenci en erken birinci yarıyılın sonunda programı tamamlayabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi en erken üçüncü yarıyılın başında alınabilir. Ancak Üniversiteden ilişiği kesildikten sonra aynı programa tekrar kayıt yaptırıp, daha önce alıp başarmış olduğu dersler ile birlikte geldiği ilk yarıyılın sonunda izlediği programın ders yükünü ve kredisini tamamlayan öğrenci en erken birinci yarıyılın başında dönem projesini alabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programını tamamlama süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Ancak Üniversiteden ilişiği kesildikten sonra aynı programa tekrar kayıt yaptırıp, daha önce alıp başarmış olduğu dersler ile birlikte geldiği ilk yarıyılın sonunda izlediği programın ders yükünü ve kredisini tamamlayan ve programın diğer yükümlülüklerini yerine getirip tez aşamasından başlayan öğrenci en erken dört yarıyılda programı tamamlayabilir.”

“a) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve iki semineri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve iki semineri başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Kredili derslerini ve iki semineri başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Enstitüye tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç beşinci, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Üniversiteden ilişiği kesildikten sonra aynı programa tekrar kayıt yaptırıp, daha önce alıp başarmış olduğu dersler ile birlikte geldiği ilk yarıyılın sonunda izlediği programın ders yükünü ve kredisini tamamlayan öğrenci en erken birinci yarıyılın sonunda doktora yeterlik sınavına girebilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/9/2016

29819

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/6/2018

30455

2-

20/9/2018

                   30541 (Mükerrer)

3-

10/11/2019

30944