14 Şubat 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31395

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arazi: Mülkiyeti, üst ve kullanım hakkı, devir, tahsis ve sair herhangi bir şekilde Üniversiteye veya fakülte, konservatuvar, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve diğer bağlı birimlerine ait olan üzerinde bitkisel üretim yapılan arazileri,

b) Merkez (SÜYAM): Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Ziraat Fakültesi: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tarımla ilgili kuruluşlar ve üreticiler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek, Üniversite ve araştırma kuruluşlarınca elde edilen araştırma sonuçlarını çiftçilere yaymak, uygulamaya yönelik bilimsel pratiğin benimsetilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin karşılaştığı tarımsal sorunları araştırma kurumlarına aktarmak ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arası işbirliğini geliştirmektir.

b) Tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, tarımsal üretimde strateji üretmek ve sektörel paydaşları bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak, tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek altyapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeğe kadar etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmak.

c) Arazilerin eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlamaya yönelik olarak üzerinde bitkisel faaliyet yapılması için kullanımının planlanması ve üretim faktörlerinin Üniversitenin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda eşgüdüm içerisinde verimli ve rasyonel olarak kullanılmasını sağlamak.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Arazilerin eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmasını sağlamak, Üniversite birimlerinden bu yönde gelen talepleri değerlendirmek.

b) Üniversitenin ilgili birimlerinde, eğitim ve öğretim programlarında yer alan uygulamaları etkinleştirmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, planlama yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Üniversite bünyesindeki öğretim elemanı ve öğrencilerin bilimsel araştırmalarına, Merkezin olanakları ölçüsünde destek vermek.

ç) Arazilerin kullanım planlamasını yapmak, kullanımına uygunluk ve verimlilik belirlemelerini yapmak, bu belirlemeler doğrultusunda arazilerin kullanılmasını sağlamak, buna yönelik birimleri yönlendirmek.

d) Tarımda yayım materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyali hazırlamak, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

e) Bölgede tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisini yapmak ve tedavi önermek, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun olarak uygulamak, tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak, değişik ölçeklerde sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Ziraat Fakültesinin farklı bölümlerinden Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek üç öğretim üyesi, Üniversitede bitkisel üretim gerçekleştiren fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulundan birer üye olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye dahil toplam dokuz üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Toplantıya katılan üyeler kabul ya da ret yönünde oy kullanırlar. Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacak olan üyeler durumlarını gecikmeksizin Müdürlüğe bildirirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili kararlar almak.

b) Arazilerin Merkezin amaç ve görevleri doğrultusunda planlamasını yapmak ve kullanımını sağlamak.

c) Birimlerin üretimlerinin planlamaya uygun olarak yapılıp yapılmadığını takip etmek.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

d) Personel ihtiyacını belirlemek.

e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

f) Tarımsal araştırma ve uygulama faaliyetleri yapan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 4/12/2006 tarihli ve 26366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.