13 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31394

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2015 tarihli ve 29343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddelerinde yer alan “satışı,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “devri, taşınmaz gelirinin yatırım projelerinde değerlendirilmesi,” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 338 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (3) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“s) Orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesisler: 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına göre Genel Müdürlükçe yapılan ve zaman içerisinde hizmetine ihtiyaç kalmayan veya aynı maddenin üçüncü fıkrası ile aynı Kanunun 18 inci maddesine göre verilen iznin sona ermesi nedeniyle Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçen ve aynı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında Genel Müdürlük sabit kıymetlerine alınan bina, tesis, fabrika ve ticarethaneleri,”

“z) Devir: 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılan devir işlemlerini,

aa) Taşınmaz geliri: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların satılmasından, devrinden ve kiralanmasından elde edilecek geliri,

bb) Taşınmaz gelirinin yatırım projelerinde değerlendirilmesi: Yatırım ödeneğine konu edilerek bütçelendirilen taşınmaz gelirini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) İhaleye konu olan taşınmazın işlem dosyasına; Genel Müdürlük oluru, tahmin edilen bedel tespit raporu, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme örneği ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler konulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üye olarak, ilgili orman bölge müdürlüğü makine ikmal şube müdürü, ilgili orman işletme müdürü ve işletme şefi veya emlak şefi, bir inşaat mühendisi veya mimar, bunlar yoksa teknikerden oluşan dört kişi,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile dördüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Satış, devir ve trampada; üzerinde bulunan ve mevcut durumu itibarıyla kullanılması ekonomik olmayan binaların yıkım masrafını aşan asgari levazım bedeli ve varsa bu nitelikte olmayan diğer binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetlerinden az olmamak üzere aşınma payı da dikkate alınarak belirlenecek rayiç bedel ile taşınmazın zemininin rayiç değerinin toplamıdır.”

“(4) Tahmin edilen bedel; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen değerleme kuruluşları ile Genel Müdürlükçe görevlendirilecek denetim elemanlarına tespit ettirilebilir. Bu şekilde tespit ettirilen bedel, tahmin edilen bedel olarak dikkate alınır.

(5) Tespit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği tahmin edilen bedel tespit raporunda gösterilir, rapor asıl evrak arasında saklanır.”

“(7) Bir yıldan uzun süreli kira ve irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yapı yaklaşık maliyet hesap cetvelleri ve büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin kiralanması durumunda kira bedeli hesap tutanağı (ek-11),”

“c) Taşınmazın güncel tapu kaydı,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlk yıl irtifak hakkı ve kira bedelinin tamamı; tüm vergiler, harçlar ve giderleri peşin alınmak suretiyle, onaylanan ihale kararının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde peşin ödenir.  Müteakip yıllar irtifak hakkı ve kira bedelleri sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üye olarak, ilgili orman bölge müdürlüğünde makine ikmal şube müdürü ve özel bütçe muhasebe yetkilisi, ilgili orman işletme müdürlüğünde ise ilgili işletme şefi veya emlak şefi ve muhasebe yetkilisi,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) İdarenin görevlendireceği komisyon, kiraya verilen taşınmazın, amacına ve sözleşmeye uygun olacak şekilde kullanılıp kullanılmadığı hususunu yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere, her zaman denetleyebilir.

(4) İdarenin görevlendireceği komisyon, inşaat aşamasında ve işletme süresince her üç yılda bir olmak üzere irtifak hakkı konusu taşınmazın üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 6831 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında olan fabrika veya ticarethane niteliğindeki tesisler kullanıcılarına pazarlıkla kiraya verilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesisler yirmi yıla kadar kiraya verilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince kiralanan taşınmazın asli kiralama amacı dışında kalan ve yüzölçümünün yüzde yirmi beşini geçmeyen kısmının, kiracı tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesine, elde edilen kira gelirinin yüzde yirmi beşinin İdareye ödenmesi şartıyla Bakanlık tarafından izin verilebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kira/irtifak hakkı/trampa/arsa veya kat karşılığı inşaat/satış/devir bedeli tespitine ait hesap tutanağı (ek-6),”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Taşınmaz devri

EK MADDE 1 – (1) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar, kamu kurum ve kuruluşlarına 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümlerine göre devredilebilir.

(2) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların devrinde kamulaştırma kararı esas alınır, devir bedeli tek seferde alınır.

(3) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar devredilmeden önce Genel Müdürlükten izin alınır.

Taşınmaz gelirinin yatırım projelerinde değerlendirilmesi işlemleri

EK MADDE 2 – (1) Taşınmaz gelirinin yatırım projelerinde değerlendirilmesi işlemlerinde, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların satış işlemleri 54, 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri hükümlerine göre yapılır.

(2) Taşınmaz gelirinin yatırım projelerinde değerlendirilmesi işlemlerinde, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların devir işlemleri ek 1 inci madde hükümlerine göre yapılır.

(3) Taşınmaz gelirinin yatırım projelerinde değerlendirilmesi işlemlerinde, Genel Müdürlüğün taşınmazların kiralama işlemleri 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 inci maddeleri hükümlerine göre yapılır.

(4) Taşınmaz gelirleri yatırım ödeneğine konu edilerek bütçeleştirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Mevcut kira sözleşmelerindeki bedel artışı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen devam eden bir yıldan uzun süreli kira ve irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri mevcut sözleşmeler yenilenmeksizin 12 nci maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir. Ancak, 1/8/2018 tarihinden itibaren güncellenerek tespit edilen cari yıl kira ve irtifak hakkı bedellerinin; 1/1/2019 tarihine kadar olan döneme isabet eden kısmı mevcut sözleşme hükümlerine göre, bu tarihten sonraki döneme isabet eden kısmı ise 12 nci maddeye göre hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iadesi gerçekleştirilir.

Mevcut yirmi yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde kira süresi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen devam eden yirmi yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde mevcut sözleşmede belirlenen süre uygulanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-12’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2015

29343

 

Ekleri için tıklayınız