13 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31394

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

DEVLET ORMANLARINDAKİ YAYLA ALANLARININ TESPİTİ VE

İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan  “orman işletme şefi” ibaresi “orman işletme şefi veya emlak şefi” şeklinde, (j) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve (k) bendinde yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığının” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“e) Kira bedeli tespit komisyonu: İlgili orman bölge müdür yardımcısının başkanlığında, orman bölge müdürlüğünde görevli makine ikmal şube müdürü, ilgili orman işletme müdürü veya yardımcısı ve orman işletme şefi veya emlak şefi, varsa orman bölge veya orman işletme müdürlüğünde görevli, yoksa Genel Müdürlükçe görevlendirilecek bir inşaat mühendisi veya mimar veya inşaat teknikerinden oluşan beş kişilik komisyonu,”

“ı) Sabit kıymet bedel tespit komisyonu: İlgili orman bölge müdür yardımcısının başkanlığında, orman bölge müdürlüğünde görevli makine ikmal şube müdürü, ilgili orman işletme müdürü veya müdür yardımcısı ve orman işletme şefi veya emlak şefi, varsa orman bölge veya orman işletme müdürlüğünde görevli, yoksa Genel Müdürlükçe görevlendirilecek bir inşaat mühendisi veya mimar veya inşaat teknikerinden oluşan beş kişilik komisyonu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı alınmak üzere Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı alınmak üzere Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında uygulama yapılmamış belde, köy ve mahallelerde yayla alanı tespiti yapılmaz. Bu gibi yerlerde 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında yapılacak uygulamanın bitirilmesi beklenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)  Bir yıldan fazla yapılan, bir örneği Ek-1’de yer alan kira sözleşmeleri (sözleşmenin eki olan kira şartnamesinin bir örneği Ek-2’de verilmiştir)’nde ikinci ve müteakip yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılarak tespit edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Kiralama ihalelerinde, 9 uncu maddeye göre belirlenen kira bedelinin yüzde üçünden az olmamak üzere, ilgili orman işletme müdürlüğünce belirlenecek oranda geçici teminat alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Birinci yıl kira bedelinin tamamı, onaylanan ihale kararının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde peşin alınır. İkinci ve müteakip yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılmak suretiyle hesaplanır ve takip eden ayın son mesai gününe kadar peşin alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili orman işletme müdürlüğünün görevlendireceği komisyon, kiraya verilen bina ve tesisin, amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığını yılda en az bir defa denetler. Kiralanan bina ve tesislere ilişkin, ilgili kurumlarca orman idaresine bildirilen veya orman idaresince tespit edilen, eksikliklerin tamamlanması yönünde kiracıya tebligat yapılarak en geç bir yıl içinde eksikliğin giderilmesi istenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kira bedelinin tahsili ve gecikme zammı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen devam eden bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri mevcut sözleşmeler yenilenmeksizin 9 uncu maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir. Ancak, 1/8/2018 tarihinden itibaren güncellenerek tespit edilen cari yıl kira bedellerinin; 1/1/2019 tarihine kadar olan döneme isabet eden kısmı mevcut sözleşme hükümlerine göre, bu tarihten sonraki döneme isabet eden kısmı ise 9 uncu maddeye göre hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iadesi gerçekleştirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-1 ve Ek-2 eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2013

28580

 

Ekleri için tıklayınız