12 Şubat 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31393

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mütevelli Heyet, yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Mütevelli Heyet Başkanına, Rektöre ve/veya Üniversitenin diğer bir organına devredebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/5/2011

27933

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/10/2017

30218

2-

18/10/2020

31278