12 Şubat 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31393

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK

MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 25/4/2005 tarihli ve 25796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.          

“Askere gidiş ve dönüşlerini belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “iki katından” ibaresi “toplamından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ilk cümlesinde yer alan “İşsiz üyeden;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Odaya üye olduğu tarihten itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak; toplantının yapıldığı yıl hariç, önceki yıllara ait aidat borcu olan TMMOB Genel Kurulu Oda delegelerine, Oda Genel Kurulu delegelerine bu ödemeler yapılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.