10 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31391

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SUALTI KÜLTÜR MİRASI VE DENİZCİLİK

TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş: Kamu kurum ve kuruluşu, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi ve özel sektör kuruluşlarını,

c) İç paydaş: Dokuz Eylül Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

 ç) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Denizlerde, göllerde ve diğer su kaynaklarında sualtında kalan kültürel miras konusunda, bölgesel ve dünya ölçeğinde Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik arkeolojiyi ve denizcilik tarihini temel alan araştırma projeleri gerçekleştirmek.

b) İleri sualtı teknolojilerini kullanarak deniz bilimleri alanında sualtı arkeolojisi, denizcilik tarihi, jeoarkeoloji, arkeojeofizik konularında araştırma projeleri gerçekleştirmek.

c) Mevcut ve potansiyel kaynaklara bağlı sualtı kültür mirası yönetim modelleri oluşturmak, iç ve dış tüm paydaşlarla iş birliği yapmak.

ç) Sualtı kültür mirası ve denizcilik tarihi alanında bilgi ve veri bankası oluşturarak ihtisas kütüphanesi kurmak.

d) Bütün verilerin bir arada toplandığı, coğrafi bilgi sistemine dayalı birçok disiplinli envanter oluşturmak.

e) Sualtı kültür mirası konusunda toplumsal bilinci artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

f) Merkezin çalışma alanı kapsamında başvuran iç ve dış paydaşlara ihtiyaçları dâhilinde gerekli hizmeti sunmak.

g) İlgili kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sunmak.

ğ) Sualtı kültür mirası ve denizcilik tarihi alanında ihtiyaç duyulan personeli (hizmet öncesi, hizmet içi) yetiştirmek.

h) Sualtı kültür varlıklarının araştırılması ve yönetim modeli oluşturulması konusunda uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel kriterleri hazırlamak ve yayına dönüştürmek.

ı) Sualtı kültür mirası ve denizcilik tarihine yönelik araştırma yapmak isteyenlere altyapı sağlamak.

i) İhtiyaç duyulan yerlerde Merkezin amaçları kapsamındaki konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermek, araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlayarak yeni uygulama modelleri ortaya koymak.

j) Araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine önerileri konusunda uzman öğretim üyeleriyle görüşebilecekleri ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma zeminini hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sualtı arkeolojisi kapsamında deniz ile ilgili kültürlerin tarihsel süreçleri ile denizaşırı ilişkilerini ve kıyı yerleşimlerinin birbirleriyle olan bağlantılarını araştırmak.

b) Sualtı kültür mirası envanteri kapsamında bölgesel ölçekte deniz ulaşımı ve ulaşım araçları ile deniz savaşları tarihini araştırmak.

c) Denizlerde bulunan sualtı kültür varlıklarını da içine alan arşiv ve coğrafi bilgi sistemine dayalı bilgi bankası kurmak.

ç) Deniz seviyesi değişimleri ile bu değişimlerin antik kıyı yerleşimleri ve limanları üzerindeki fiziki ve kültürel etkilerinin yanı sıra, paleo-coğrafya değişimlerini incelemek.

d) Sualtında arkeolojik kazılar gerçekleştirmek.

e) Sualtında bulunan arkeolojik yapıların rölöve ve restorasyon projelerini oluşturmak ve bunların mühendislik çalışmasını gerçekleştirmek.

f) Ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, kurs, yaz okulu, ilgili mevzuata göre yapılacak sertifika programı gibi alanlarda eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.

g) Sualtı kültür mirasının yönetimi konusunda iç ve dış paydaşlar ile iş birliği yapmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası boyutta, kendi amaçları doğrultusunda etkinlik gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde araştırma çalışmaları gerçekleştirmek, iş birliklerinden yararlanmak.

h) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma ve incelemeyi yapmak; bu tür çalışmalara destek sağlamak.

ı) Üniversite bünyesinde sualtı arkeolojisi, denizcilik ve tarih eğitimi gören öğrencilerin uygulama alanındaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, lisans ve lisansüstü programlara ve araştırmalara bilimsel altyapı ve destek sağlamak, eğitsel faaliyetlerde bulunmak.

i) Ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel etkinlikler (konferans, seminer gibi) organize etmek ve mevcut etkinliklere katılmak, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak.

j) Sualtı kültür mirası ve denizcilik tarihi alanlarındaki tüm faaliyetlerin (araştırma, uygulama) Türkiye’deki kalitesinin korunması ve geliştirilmesi için iç ve dış paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak, bu disiplinde bir Türk ekolünün oluşmasına zemin oluşturmak.

k) Rektörlüğün ve yönetim organlarının Merkez amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süre bitiminden önce aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür yardımcıları, görevlendirildikleri konularda Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görev ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetilmesinden Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

b) Merkeze bağlı akademik, idari ve teknik personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak.

c) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemelerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü Merkezin gerekçeli bütçe-ödenek ve personel ihtiyaçlarına ilişkin önerisini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkez için bir arşiv kurmak.

e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek, cihaz ve diğer demirbaş malzemeleri temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespitini sağlamak ve bu ihtiyaçların zamanında temin edilmesi için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçevesinde giriş-çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılmasına yönelik görevleri yerine getirmek ve kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) Merkez ile ilişkili dekanlık, bölüm başkanlığı ve anabilim dalı başkanlıklarının Merkezin hizmetlerine ilişkin talep ve faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kuruluna teklif etmek.

h) Merkez bünyesindeki birimlerin, çalışma kurul ve komisyonlarının verimli çalışması için olanak sağlamak.

ı) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına sunmak.

i) Gerekli durumlarda koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

j) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

k) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

l) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan deniz bilimleri ve teknolojisi enstitüsü, arkeoloji bölümü ve müzecilik bölümü öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa olağan toplantı yapar; gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen beş iş günü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste iki defa veya bir yılda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör kararı ile sona erdirilir. Yönetim Kurulunun raportörlüğü Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcılarından birisi tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda alınan kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Müdür, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, görüşlerini almak üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin etkin ve verimli olarak sevk ve idare edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde araştırma, uygulama faaliyetleri ile verilen tüm hizmetlerin yürütülmesi için gerekli kararları almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için yönetim esaslarını, ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

ç) Merkezin personel ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe teklifi hakkında Rektöre sunulmak üzere görüş hazırlamak.

d) Gerekli durumlarda Müdür tarafından sunulan koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik önerileri karara bağlamak.

e) Koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağına ilişkin hususları karara bağlamak.

f) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve iç/dış paydaşlar arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

g) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesine yönelik Rektöre sunulacak önerileri karara bağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen Üniversite bünyesinden veya haricinden olmak üzere toplam on beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon/çalışma grupları oluşturulabilir. Koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektör onayı ile karara bağlanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.