10 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31391

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

COĞRAFİ VERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Coğrafi Bilgi Sistemi konularında faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişilerinin; Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan coğrafi verilere ilişkin verileri, Resmî Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak toplaması, üretmesi, paylaşması, satması, mevcut verileri kullanarak veri madenciliği yapması, yeni veri üretmesi ile ilgili faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (1) sayılı listede yer alan coğrafi veri temaları ile bu temalardan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını gösteren Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki tüm coğrafi verileri,

b) 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinde belirtilen yerli veya yabancı özel hukuk tüzel kişilerini,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 7 nci maddesi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (h) ve (ı) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Bakanlık elektronik altyapısı: Coğrafi veri lisans sürecinin takip edildiği ortamı,

c) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS): Her türlü coğrafi verinin; üretilmesi, temini, depolanması, işlenmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi, paylaşılması, sunulması ve güncel tutulması için gerekli olan donanım, yazılım, insan kaynağı, standartlar ve yöntemler bütününü,

ç) Coğrafi veri lisans belgesi (Lisans): Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki verilerin standartlarına uygun şekilde coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satmaya, veri madenciliği yapma ve yeni veri üretmeye ilişkin, Bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlayan özel hukuk tüzel kişilerine verilen uygunluk belgesini,

d) Coğrafi veri teması: Belirli bir konuya ilişkin olarak ulusal veya uluslararası standartlara uygun hazırlanan coğrafi veri topluluğu,

e) Coğrafi veri alt teması: Coğrafi veri temasının düzey, ölçek veya konu başlığına göre sınıflandırılmış alt grubu,

f) Lisans sözleşmesi: Coğrafi verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşımı, satışı, güvenliği, arşivlenmesi, veri madenciliği ve yeni veri üretim faaliyetlerine ilişkin usul, esas ve düzenlemelerin yer aldığı Bakanlık ile imzalanan sözleşmeyi,

g) Lisanslı kuruluş: Coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satmaya, veri madenciliği yapma ve yeni veri üretmeye ilişkin coğrafi veri lisans belgesine sahip yerli veya yabancı özel hukuk tüzel kişisini,

ğ) Lisansa tabi coğrafi veri: Birden fazla konum bilgisi içeren veriyi,

h) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (UCBP): Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet kapısına entegre elektronik altyapıyı,

ı) Yabancı tüzel kişi: Türkiye’de kurulu olmayan tüzel kişiliğe sahip şirketleri,

i) Yerli tüzel kişi: Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

Bakanlığın yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bakanlığın yükümlülükleri aşağıdadır:

a) Başvuruları almak, değerlendirmek ve sonuca ilişkin yazılı veya Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden bildirimde bulunmak.

b) Bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlayan özel hukuk tüzel kişilerine Coğrafi veri lisans belgesini vermek.

c) İtiraz ve şikâyetlerin belirlenen süreler içinde, gizlilik ilkelerine göre, tarafsız ve objektif bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak.

ç) Lisans sözleşmesini imzalayan özel hukuk tüzel kişilerini denetlemek.

d) Coğrafi verinin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satışı, konularında lisans vermek.

Özel hukuk tüzel kişilerinin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Özel hukuk tüzel kişilerinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Bakanlık tarafından hazırlanan lisans sözleşmesini imzalamak.

b) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlığa rapor sunmak.

c) Lisans belgesi ile ilgili; özel hukuk tüzel kişisi ve/veya sorumlu kişi iletişim bilgileri, çalıştırılacak araç ve personel değişikliklerini on beş gün içerisinde ilgili Valiliğe ve Bakanlığa bildirmek.

ç) Verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak.

d) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan ve çalışma yaptığı her türlü coğrafi verileri Resmî Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak UCBP’ ye sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Usul, Esasları ve Değerlendirilmesi

Başvuru

MADDE 7 – (1) Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik altyapı üzerinden sisteme kayıt olunarak yapılır.

(2) Başvuruyu imza atmaya yetkili kişi yapar.

(3) Başvuru, faaliyet tarihinden en az otuz gün önce yapılır.

(4) Bakanlık tarafından elektronik ortamda e-posta adreslerine yapılan bildirimler tebliğ edilmiş kabul edilir.

(5) Başvuru sahibi, başvurunun yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan, mevzuata uygunluğundan ve doğacak hukuki sonuçlardan sorumludur.

(6) Özel hukuk tüzel kişileri, Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden aşağıda belirtilen belgelerin taratılarak sisteme kaydedilmesi suretiyle Bakanlığa başvuruda bulunur.

a) Faaliyette bulunulmak istenen veri/verilerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde karşılık geldiği tema/alt tema bilgileri.

b) Çalışma yapacağı coğrafi veri/verilerin neler olduğu, hangi alanları kapsadığı (il, büyükşehir, ülke düzeyinde), coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satış, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularından hangileri ile ilgili çalışma yapacağına ilişkin beyan.

c) Talepte bulunan kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge ve imza sirküleri.

ç) Kuruluşun ortaklarının ve yöneticilerinin adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını gösteren ticaret sicil müdürlüğünden alınmış firma genel durum belgesi ve kuruluşun en son durumunu gösteren ticaret sicil kaydı belgesinin sureti.

d) Yabancı özel hukuk tüzel kişisi için, kurulu olduğu ülkenin ticari faaliyetine ilişkin belgeler.

e) Kuruluşun, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne kayıtlı elektronik tebligat adresi.

f) Firma ve sorumlu kişi bilgileri, çalıştırılacak personel (T.C. kimlik numarası, meslek belgesi, diploma, SGK belgesi), araç bilgileri ve üreteceği veriye ilişkin belgeler.

g) Ülke düzeyinde faaliyet gösterecek olanların Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen CBS Uzmanı ve CBS Operatörü Meslek Belgesine sahip en az birer personel, il ve büyükşehir düzeyinde faaliyet gösterecek olanların CBS Operatörü Meslek Belgesine sahip en az bir personel çalıştırdığına dair belge.

(7) Başvuruda herhangi bir bilgi ve belgenin eksik olması halinde eksik olan belgenin tamamlatılması sağlanır, belge tamamlanmazsa başvuru geçersiz sayılır.

(8) Başvurular, en az bir il sınırı bütününü kapsayacak şekilde yapılır.

Başvurusunun değerlendirilmesi ve sözleşme yapılması

MADDE 8 – (1) Başvuru değerlendirme kriterleri aşağıdadır:

a) Başvuruda ibraz edilen belgelerin uygunluğu.

b) Beyan edilen faaliyet alanını gösteren belgenin değerlendirilmesi.

c) Gerekli görülen durumlarda sorumlu/ilgili kurumlardan görüş alma.

ç) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisinde belirtilen verilerin gizlilik durumları ile yetki durumu.

d) Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen CBS Uzmanı ve CBS Operatörü meslek belgesine sahip en az birer personeli çalıştırıldığına dair belge.

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; affa uğramışsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların kuruluşta yönetici olarak yer almaması, kişiler içinse doğrudan bu suçu işlemiş olmaması.

(2) Bakanlık tarafından gerek görülmesi durumunda ek belge istenebilir.

(3) Değerlendirme Bakanlık tarafından on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.

(4) Değerlendirme sonucu ilgilisine bildirilir.

(5) Değerlendirmenin uygun görülmesi hâlinde lisans sözleşmesi imzalanır ve Lisans Belgesi düzenlenir.

(6) Lisans belge ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yatırılmasını takiben elektronik ortamda düzenlenen onaylı coğrafi veri lisans belgesi, başvuru sahibine bildirilir.

(7) Bakanlık tarafından verilen lisans belgesinin süresi bir yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansın Yenilenmesi, Kapsamı, Askıya Alınması ve İptali

Lisansın yenileme ve kapsam değişikliği

MADDE 9 – (1) Özel hukuk tüzel kişileri, coğrafi veri lisans başvurusunda ibraz ettiği belgeleri sunar. Belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az otuz gün önce gerekçesi ile birlikte başvuru yapar. Bu durumda talep on beş gün içinde değerlendirilir. Olumlu değerlendirilenlerin, lisans bedelini yatırdığına dair onay verilmesi üzerine lisansı yenilenir. Olumlu değerlendirilmeyenlerin lisansı iptal edilir.

(2) Çalışma yapacağı coğrafi veri/verilerin neler olduğu, hangi alanları kapsadığı (il, büyükşehir, Ülke düzeyinde), Bakanlık ile coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satışı, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularından hangileri ile ilgili çalışma yapacağına ilişkin kapsamda oluşan değişiklikleri bildirir.

(3) Lisans yenilenirken bir önceki yılın iş deneyim belgesi ile lisans sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği dikkate alınır.

Lisansın askıya alınması

MADDE 10 – (1) Lisanslı kuruluşların lisansının askıya alınma nedenleri şunlardır:

a) Lisans sözleşmesindeki genel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

b) Başvuru sürecinde istenilen, kişilerin yeterliliklerini gösterir belgelerle ilgili değişikliklerin sisteme işlenmemesi.

c) Lisanslı kuruluş personelinin, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara aykırı hareket etmesi.

ç) Lisans sözleşmesinin, kamuoyuna yanlış yansıtılması, mevzuatta belirtilen yükümlülüklere ve kurallara aykırı kullanılması.

d) Sözleşme süreci içinde yapılan denetimlerde, başvuranların uygunluk şartlarını yitirdiğinin tespit edilmesi.

e) Çalışacağı bildirilen personelin dışında başka personelin, faaliyete dâhil edildiklerinin tespit edilmesi.

f) Lisans sahibinin askıya alınma talebinde bulunması.

g) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlığa sunulması gereken raporun verilmemiş olması.

(2) Askıya alınan lisansı etkin hale getirmek için, ilgiliye altmış gün süre verilir.

(3) Askıya alınma talebinde bulunan lisans sahibinin, lisans süresi içerisinde başvurması durumunda lisansı devam ettirilir.

(4) Askıya alınan süre sözleşme süresinden düşülmez.

Lisansın iptal edilmesi

MADDE 11 – (1) Lisanslanan kuruluşların lisansının iptal edilme nedenleri aşağıdadır:

a) Sözleşmeye aykırı hareket edilmesi.

b) Askıya alınan lisanslara dair eksikliklerin, belirlenen sürelerde giderilmemesi.

c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların kuruluşta yönetici olarak yer alması, kişiler içinse doğrudan bu suçu işlemiş olması.

ç) Milli ve manevi değerlerin, kurum ve kuruluşlar ile kişilerin saygınlığını azaltıcı ve itibarını zedeleyici beyan ve davranışta bulunulması.

d) Yazılı basın veya medya iletişiminde yanlış beyanda bulunulması.

e) Lisans sözleşmesi süresince ilgili dokümanların ve teçhizat, tesis ve basılı materyalin mevzuatta belirtilen yükümlülüklere aykırı biçimde kullanılması.

f) Lisanslı kuruluş hakkında bilinçli olarak eksik veya yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi.

g) Lisanslı kuruluşun başvuru sırasında bildirdiği personele ait belgeler üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi.

ğ) Lisans sözleşmesi ve imza altına alınmış belgelerde eksik veya yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi.

h) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlığa sunulması gereken raporun verilmemiş olması.

ı) Lisanslı kuruluşun iptal talebinde bulunması.

i) Lisanslı kuruluşların, başvuru esnasında belirttiği şartları taşımadığının ortaya çıkması veya aranan şartlara ilişkin sonradan uyumsuzluklar ortaya çıkması.

j) Askıya alınan lisansın etkin hale getirilmesi için verilen altmış günlük süre içerisinde uygunsuzluğun ortadan kaldırılmaması.

(2) Lisansları iptal edilen kuruluşların yeni lisans başvurusu, iptal tarihinden itibaren bir yıl geçmeden değerlendirmeye alınmaz.

(3) Lisans iptal talebinde bulunanların ve lisansları iptal edilenlerin ödedikleri yıllık lisans bedelinin tamamı veya bir kısmı iade olunmaz.

(4) Lisans süresi bitiminde belge geçerliliğini yitirir.

Denetim

MADDE 12 – (1) Denetimlere ilişkin hususlar şunlardır:

a) Bakanlık tarafından görevlendirilmiş yetkin kişilerce veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılır.

b) İzin ve lisans işlerinden sorumlu birim tarafından organize edilir.

c) Haberli veya habersiz yapılabilir.

(2) Denetim raporları Bakanlık elektronik altyapısına yüklenir.

Şikâyet ve itirazlar

MADDE 13 – (1) Şikâyet ve itirazlar Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden yapılır.

(2) Şikâyet ve itiraza ilişkin nihai karar ilgililerin elektronik posta adreslerine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Belge bedeli

MADDE 14 – (1) Coğrafi veri lisans belgesi verilmesi, yenilenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl yerli ve yabancı tüzel kişiler için ayrı ayrı Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen bedeller Bakanlık elektronik altyapısında yayımlanır.

(2) Coğrafi veri lisans belgesi için belirlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde itibaren Bakanlık dört ay içerisinde başvuru için gerekli elektronik alt yapıyı hazır hale getirir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendi 1/6/2022 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.