7 Şubat 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31388

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YÜGETAT): Yeditepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

e) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Sağlık Bakanlığınca tanımlanan ve modern tıp uygulamalarına yardımcı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımı, etkileri ve etki mekanizmalarının belirlenmesini sağlamak, araştırma, uygulama, eğitim, danışmanlık, tanıtım yapmak, bu alanda araştırmacı yetiştirilmesine destek olmak ve sağlık alanında öğrenim gören öğrenci ve mezunları ile ilgi duyan kişilere sertifikalı eğitim-öğretim faaliyetleri düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık Bakanlığınca tanımlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin etkilerini, etki mekanizmalarını, olası istenmeyen etkilerini ve diğer yönlerini ortaya koymak için bilimsel araştırmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma projelerine katkıda bulunmak.

b) Merkezin ürettiği bilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri ve benzeri faaliyetleri bilimsel makale, kitap, dergi, multi medya ürünü ve benzeri şekilde yayınlamak.

c) Geleneksel ve bütünleyici tıp konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel ve teknolojik çalışmalara katılmak, ortak projeler yürütmek, bu konuda sağlık çalışanları, kamu ve ilgili sektörlerin katılabileceği çalıştaylar, kongreler ve benzeri programlar düzenlemek.

ç) En başta fitoterapi olmak üzere modern tıp uygulamalarına yardımcı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, danışmanlık hizmeti verebilmesi ve referans merkezi olması amacıyla modern teknolojiler ile donatılmış bir araştırma laboratuvarı kurmak.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekimler, hekim dışı sağlık personeli ve halk arasında doğru ve yeterince bilinmesini sağlamak için bilgilendirme toplantıları, seminerler, kurslar ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek, konu ile ilgili sertifika programlarını yürütmek.

e) Tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimleri sırasında öğrencilere bu uygulamaları tanıtmak.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin sadece yetkilendirilmiş hekimlerce uygulanabilmesi için eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında gelişmiş merkezler ile iş birliği yapmak, gerekirse bu merkezlerde eğitime gönderilecek eleman konusunda Rektörlüğe öneride bulunmak.

ğ) Merkezin amacıyla ilgili Rektör ve Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Mütevelli Heyeti Başkanı oluru ile Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından kendine yardımcı olmak üzere en az bir, en çok beş müdür yardımcısı görevlendirir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, yerine yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

 MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, Merkezin işleyiş amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

d) Merkezde çalışan personelin görev paylaşımı, yükümlülükleri ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek.

f) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Personel alımıyla ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

h) Eğitim programları sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunda; Müdür tarafından önerilen ve Mütevelli Heyeti Başkanı oluru ile Rektör tarafından, üç yıllık süreyle, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en az beş, en çok yedi üye görevlendirilir.

(2) Üyelik süresi herhangi bir sebeple sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir defa, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili kararlar almak ve bunları yürütmek.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ve faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak.

ç) Sunulan projelerin, Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel iş birliği önerilerini karara bağlamak.

e) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

f) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.

g) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, Merkez olarak sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

ğ) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına yön vermek ve özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden konusunda uzman öğretim elemanları ile isteği halinde resmî veya özel sektördeki kuruluşlarda kendisini kanıtlamış kişilerden, Yönetim Kurulunun önerisine bağlı olarak Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanının oluru alınarak Rektör onayı ile görevlendirilen en çok beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun üye nitelikleri, çalışma süreleri, toplanma zamanı ve sıklığı ile çalışma yöntemleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amacı doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Geniş kapsamlı çalışmaların Merkeze bağlı birimlerce ve proje grupları oluşturularak yürütülmesinin gerekli olduğu durumlarda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkez birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkiyi Rektöre kısmen veya tamamen devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.