7 Şubat 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31388

YÖNETMELİK

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organları ile görevleri ile mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun ek 196 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Bölüm başkanı: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine bağlı bölüm başkanlarını,

c) Daire başkanı: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi daire başkanlarını,

ç) Dekan: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesindeki ilgili fakültelerin dekanlarını,

d) Genel Sekreter: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreterini,

e) İdari birim amiri: 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle belirtilen Genel Sekreter ve Genel Sekretere bağlı genel sekreter yardımcıları ile tüm daire başkanlarını, hukuk müşavirini, fakülte/yüksekokul/enstitü sekreterini ve benzeri birimlerin amirlerini,

f) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama-araştırma merkezi ve sürekli eğitim merkezi ile diğer merkez müdürlerini,

g) Mütevelli Heyet: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,

i) Vakıf: Bilgiç Vakfını,

j) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şart ve niteliklere uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu Başkanının olumlu oyu ve salt çoğunluk ile dört yıl süreyle seçilen en az yedi kişiden oluşur.

(2) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer. Süresi dolan Başkan yeniden seçilebilir. Başkan da gerekli görürse, Mütevelli Heyet üyeleri arasından en fazla iki başkan vekili seçebilir, görevlerini sonlandırabilir veya yerine başka bir üyeyi başkan vekili olarak atayabilir. Başkanın görevi sona erdiğinden başkan vekili/vekillerinin görevleri de sona erer.

(3) Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyet üyeliğine seçilemez. Rektör Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, Başkanlığa veya başkan vekilliğine seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(4) Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınmasında Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir. Mütevelli Heyet üyelerinden süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılanlar olduğunda, ayrılan üyenin yerine en geç bir ay içinde dört yıl süreyle yeni bir üye seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca süresi içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(5) Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınmasını gerektiren bir durum oluştuğunda, Başkanın veya Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılacak teklifin, Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanının olumlu oyu ile kabul edilmesi gerekir.

(6) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öngördüğü ücreti aşamaz. Başkan ve üyelere bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.

(7) Hukuki bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde yapılan Mütevelli Heyeti toplantılarına üst üste dört defa katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer.

(8) Mütevelli Heyet, ihtiyaç duyacağı alanlarda çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli danışmanlar atayabilir.

Mütevelli Heyet toplantıları, karar yeter sayıları ve oylama

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet yılda en az dört defa olağan toplanır. Toplantıların gündemi Başkan tarafından belirlenir. Toplantıların yeri ve zamanı toplantı gününden önce üyelere duyurulur. Toplantı sırasında oybirliği ile gündem maddelerine ekleme yapılabilir. Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Başkana aittir. Mütevelli Heyet toplantı tutanak ve kararları raportör tarafından usulüne uygun olarak karar defterine yazılır, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

(2) Mütevelli Heyet lüzum gördüğü hallerde bilgi almak üzere Mütevelli Heyet üyeleri dışındaki kişileri toplantılara davet edebilir. Bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

(3) Çekimser oy kullanılamaz. Oylama açık yapılır.

(4) Bu Yönetmelikte aksi yönde hüküm bulunmadıkça, toplantı nisabı, Başkanın katılması şartıyla, Başkanın olmadığı zamanlarda ise Başkanın onayıyla belirlenecek toplantı gündemi ile sınırlı olmak üzere başkan vekilinin katılması şartıyla üye tam sayısının yarısından bir fazlası olup kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Mütevelli Heyet toplantılarına gerekli görülen hallerde, telekonferans yöntemi ile katılan Başkan ve üyelerin, toplantıya katılma yöntemi ve oyları toplantı tutanağına kaydedilir. Bu şekilde kararlara katılanlar sonradan toplantı tutanağını imzalar.

Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak.

c) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenleyici işlemlerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak.

ç) Rektörlüğün boşalması halinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, en çok altı ay için, uygun görülecek bir profesörü vekâleten Rektörlüğe atamak.

d) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak.

e) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını karara bağlamak.

f) Üniversite bütçesini kabul etmek, uygulamaları izlemek, denetlemek; harcama usullerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil yetkilerini belirlemek; bütçe yılı içinde, gerektiğinde aktarma yapılmasına karar vermek.

g) Üniversiteye ait menkul, gayrimenkul ve demirbaşları denetlemek ve yönetmek.

ğ) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek burslu, ücretli ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlamak.

h) Öğrencilerden alınacak ücretleri, ücretlerin alınma zamanlarını, ödeme şekillerini, burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını tespit etmek.

ı) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını, ilgili birimlerin görüşlerini de alarak belirlemek.

i) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul ve reddine karar vermek.

j) Üniversitenin yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda komisyonlar oluşturmak, danışmanlık hizmeti almak veya konusunda uzman yeterli sayıda danışman atamak.

k) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Üniversitede teknoparkların kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

l) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, ulusal ve uluslararası işletmeler kurulmasına veya kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar vermek; yeni projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak.

m) Akademik çalışmaların üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; akademik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının belirlenmesi, seçimi ve atanmasında gerektiğinde ilgili mevzuatta belirlenen koşullara ek koşullar belirlemek.

n) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvan verilmesine ilişkin Senato tekliflerini inceleyip karara bağlamak.

o) 2547 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki amaç ve ilkeler çerçevesinde Üniversitenin çağdaş ve dünya standartlarında bir Üniversite olarak faaliyetlerini sürdürme ilke ve hedeflerini sürekli göz önünde bulundurmak ve bulundurulmasını sağlamak.

ö) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı vermek.

p) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyet, Üniversitenin teşkilat şemasını hazırlar. Üniversitenin yönetimi, Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan ve kabul edilen teşkilat şeması çerçevesinde gerçekleştirilir. Mütevelli Heyet, sahip olduğu Üniversitenin yönetim ve temsil yetkisini ve kendisine tanınmış olan diğer yetki ve sorumluluğu uygun gördüğü ölçü ve sürede, Başkana, Başkan vekiline, Rektöre ve teşkilat şemasında düzenlenmiş Üniversitenin diğer organları ile idarecilerine devredebilir. Bu fıkra kapsamında yetki devri yapılan kişiler, kendilerine devredilen yetki ve sorumlulukların sınırları çerçevesinde görevlerini yerine getirirler.

Başkan, başkan vekili

MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan ve bir başkan vekili seçer. Görev süresi sona eren Başkan ve başkan vekili yeniden seçilebilirler.

(2) Başkan; Üniversitenin harcama yetkilisi olup, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır. Bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yürütür.

(3) Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir ve gerekli görürse yetkilerinden bir bölümünü vekillerine devredebilir. Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından çeşitli alanlarda ihtisas komisyonları kurabilir.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Başkan, birisi Mütevelli Heyet üyeleri arasından olmak üzere iki yardımcı seçebilir. Başkan yardımcıları, Başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Başkanın görevi bittiğinde, Başkan yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görevi başında olmadığı sürelerde, Mütevelli Heyet üyesi statüsünde olan yardımcısını kendisine vekil olarak bırakabilir.

(2) Başkan, göreviyle ilgili işlemlerini yürütmek üzere geçici veya sürekli danışmanlar görevlendirebilir, danışmanlık hizmeti alabilir, sekreter, sayman ve bunların yardımcılıklarına görevlendirmeleri yapabilir.

(3) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanlarıyla diğer personelin sözleşmeleri, atamaları, terfileri ve görevden alınmaları ile ilgili işlemleri Mütevelli Heyeti adına yapmak.

b) Üniversitenin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluşlarla, bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Üniversiteyi temsil etmek ve kararlar almak.

c) Üniversitenin yurt içinde ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapılacak ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek, bunların uygulamalarını denetlemek ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak işbirliğine ilişkin anlaşma ve protokolleri onaylamak.

ç) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(4) Başkan mevzuata uygun şekilde, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve sürede Başkan vekillerine, Rektöre ve/veya uygun gördüğü Üniversitenin diğer idarecilerine devredebilir.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyet; Üniversitenin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma anlayışı ve yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma ve yayım faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyete ve Üniversitenin yetkili organlarına kendiliğinden ve/veya talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Organlar, İdari Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri

Senato

MADDE 11 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü, meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden kendi kurulları tarafından üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senato, biri öğretim yılı başında, biri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörü Genel Sekreterdir.

(3) Senatonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında görüş bildirmek.

b) Mütevelli Heyetin onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.

c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanların verilmesi hususunu ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere karara bağlamak.

d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

e) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.

f) 2547 sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar ve Senato tarafından, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar alır ve önerilerde bulunur. Fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer akademik birimlerin yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlar ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

Rektör

MADDE 13 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst düzeyde akademik yöneticisi olup, ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profösör ilgili mevzuat hükümleri kapsamında görevlendirilir.

(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, çağdaş ve dinamik bir üniversite ortamı oluşturulmasından, akademik performansın en üst düzeye ulaştırılmasından, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinden; bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(3) Rektöre, Mütevelli Heyetinin onayı ile harcama yetkisi verilebilir.

Rektörün görevleri

MADDE 14 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, planlanmış eğitim faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılmasını sağlamak.

b) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve idari, mali ve diğer konularda alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

c) Üniversite akademik kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite akademik kurullarının önerilerini inceleyerek Mütevelli Heyetine sunmak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının görev yerlerini değiştirmek, bunlara yeni görevler vermek.

d) Üniversite birimleri ve her düzeydeki personelin üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

e) Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek.

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretlerinin geciktirilmeden; raporda yerine getirilmesi istenen hususlar varsa bunlar için alınan önlemler ile yapılan çalışmaları zamanında Mütevelli Heyetine bildirmek.

g) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak.

Rektör yardımcıları

MADDE 15 – (1) Rektöre çalışmalarında yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok iki kişi Rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

(2) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.

Dekan

MADDE 16 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Dekan yeniden aynı usulle atanabilir.

(2) Dekan ihtiyaç halinde, kendisine çalışmalarında yardım etmek üzere Fakültenin öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcısı, Dekanın önerisi, Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile atanır.

(3) Dekan yardımcıları Dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

(4) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.

(5) Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

c) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

ç) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatla kendisine verilmiş diğer görevleri yapmak.

Fakülte Kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Fakülte Kurulu; Dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki ve doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu, normal olarak her yarıyılın başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğünde fakülte kurulunu toplantıya çağırabilir. Fakülte kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(3) Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.

b) Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek.

c) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu; Dekanın başkanlığında Fakülte Kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte Yönetim Kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup, görevleri şunlardır:

a) Fakülte Kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek.

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Dekanın fakülte yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak.

ç) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

d) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Bölüm başkanı ve görevleri

MADDE 19 – (1) Bölüm başkanı, ihtiyaç duyulması halinde, bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde Dekanın önerisi, Rektörün uygun görüşü ile Başkan tarafından; yüksekokullarda öğretim elemanları arasından müdürün önerisi, Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile üç yıl için atanır.

(2) Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir. Bölüm başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda öğretim elemanlarından birini vekil bırakır.

(3) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Enstitü müdürü

MADDE 20 – (1) Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile üç yıllığına atanır. Süresi sona eren Müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdür, yüksekokulda görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak önerebilir. Müdür yardımcısı Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile görevlendirilir. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

(3) Enstitü müdürü, bu Yönetmelikte dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bazında yerine getirir.

Enstitü Kurulu ve görevleri

MADDE 21 – (1) Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü Kurulu, bu Yönetmelikte fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bazında yerine getirir.

(3) Enstitü Kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Enstitü Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 22 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatta Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri enstitü bazında yerine getirir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Yüksekokul müdürü

MADDE 23 – (1) Yüksekokul müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile üç yıllığına atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdür, yüksekokulda görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak önerebilir. Müdür yardımcıları Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

(3) Yüksekokul müdürü, bu Yönetmelikte dekanlara verilmiş görevleri yüksekokul bazında yerine getirir.

Yüksekokul kurulu ve görevleri

MADDE 24 – (1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı/program başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul kurulu bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bazında yerine getirir.

(3) Yüksekokul kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.

Yüksekokul Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 25 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu, bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bazında yerine getirir.

(3) Yüksekokul yönetim kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.

Öğretim elemanları

MADDE 26 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.

(2) Öğretim üyeleri, Üniversitede tam zamanlı çalışmakta olan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir.

(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

(4) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar, Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu onayından sonra uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin İdari Teşkilatı

Genel Sekreterlik

MADDE 27 – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

(2) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından sorumludur. Genel Sekreter, Başkanın teklifi üzerine Mütevelli Heyet kararı ile görevlendirilir.

(3) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla; birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumludur.

(4) İdari personelin çalışma usul ve esasları Genel Sekreter tarafından belirlenir.

Genel Sekreterliğe bağlı birimler

MADDE 28 – (1) Üniversite idari teşkilatı, Genel Sekreter ve Genel Sekreterliğe bağlı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı.

b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

c) Hukuk Müşavirliği.

ç) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.

d) Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı.

e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

f) Mali İşler Daire Başkanlığı.

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

ğ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

h) Satınalma Daire Başkanlığı.

ı) Strateji ve Kalite Güvencesi Daire Başkanlığı.

i) Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü.

j) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.

k) Yazı İşleri Müdürlüğü.

(2) Akademik birimlerde görevli olan idari personel bu Yönetmelikte ve diğer ilgili mevzuatta verilmiş görevlerin yerine getirilmesi bazında Üniversite idari teşkilatının başı olan Genel Sekretere karşı sorumludur.

(3) Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler ile Üniversite idari teşkilatının çalışma, işleyiş, haberleşme, iş akışları, iş analizi, iş tarifi ve tasniflerine ilişkin düzenlemeler Genel Sekreterlikçe hazırlanır, Başkanın ve Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Mali hükümler

MADDE 29 – (1) Üniversitenin bilanço ve yıllık gelir gider tablosu ile diğer mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve hesap dönemini izleyen üç ay içerisinde Mütevelli Heyete sunulur.

(2) Mütevelli Heyet kendi belirleyeceği yetkili bir kuruluşa Üniversitenin mali tablolarının bağımsız dış denetimini yaptırabilir.

(3) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde ve kapsamda Rektöre devredebilir.

Gelir kaynakları

MADDE 30 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Üniversite tarafından yapılacak yatırımlar ile kurulacak işletmelerden ve kurulmuş işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler.

c) Araştırma, geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile eğitim-öğretim programlarından elde edilecek gelirler.

ç) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri ile diğer ücretler.

d) Yayın ve satış gelirleri.

e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak hibeler.

f) Üniversitenin eğitim, uygulama ve teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirler.

g) Bağışlar, vasiyetler.

ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.

h) Diğer gelirler.

(2) Üniversiteye veya Üniversiteyi oluşturan birimlere yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerin kabulü için Başkanın onayı şarttır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Projeler ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 31 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi, öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlandırılmaları konusunda uygulanacak esaslar, Senato tarafından belirlenir ve Rektörlük tarafından Mütevelli Heyetin onayına sunulur.

Kurum içi ve kurumlar arası yazışma

MADDE 32 – (1) Üniversitenin tüm onay ve yazışmaları 9/6/2020 tarihli ve 2646 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversitenin her düzeydeki birimlerinin Üniversite dışı kurumlarla yazışmaları niteliğine göre Başkan, Rektör veya Genel Sekreter imzası ile yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.