7 Şubat 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31388

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AİLE VE TOPLUM

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimi: Belirlenen alanlarda araştırma, uygulama ve etkinlik yapmak için oluşturulan birimi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde, ilgili kamu ve özel kuruluşların ortak hedef ve çalışmalarıyla koordinasyonu sağlayarak ve aileyi ele alarak toplumun huzur ve refahına yönelik çalışmaları yönlendirici projeler planlamak ve yürütmek.

b) Birey olarak kadın ve erkeği ele alarak aile ve toplum eksenli değişen toplumsal dinamiklerin aile üzerindeki etkilerine ilişkin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirebilen ve öneriler sunabilen akademik çalışmalar planlamak, yürütmek ve gerekli kadroları yetiştirmek.

c) Türkiye'de aile yapısının güncel ve öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek, bu amaçla bilimsel yayın ve araştırmalarla veriler toplamak ve bu veriler doğrultusunda ihtiyaca yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Aile yapısını güçlendirmeye yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak, ailenin fiziki, psikolojik ve sosyal sağlığını koruyarak refahını iyileştirici ve bütünlüğünü sürdürücü proje, akademik araştırma ve uygulamalar yapmak, bu çalışmaları geliştirmek, planlamak ve yürütmek.

d) Sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerle, kadın ve erkek rollerindeki algılamalara bağlı olarak değişen ve/veya yitirilen aile değerlerinin korunmasına yönelik fedakarlık, sadakat, güven, empati, karşılıksız sevgi ve benzeri aileyi güçlendirici değerler hakkında eğitim çalışmaları yapmak.

e) Aile içi iletişimi güçlendirmek, demokratik temelli yaklaşımları ve aile kurumunu desteklemek amacıyla yapılacak çalışmaları öncelemek ve yürütmek.

f) Toplumdaki dezavantajlı ve özel gereksinimli, korunması gereken gruplara dair çalışmaları öncelemek.

g) Aile ve toplum yararına lisansüstü programlar oluşturulmasını teşvik etmek, eğitim, çalıştay, seminer, panel, sempozyum, kongre, danışmanlık ve benzeri eğitici proje faaliyetleri düzenlemek, materyaller geliştirmek ve bu alanda çalışacak nitelikli insan kaynağı oluşmasına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak hedef ve çalışmalarıyla uyumlu, aile yapısını güçlendirecek sosyal politikaları destekleyici çalışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları uygulamak ve/veya geliştirmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında toplumda aile yapısını güçlendirici, refahını koruyucu ve bütünlüğünü sürdürücü fiziki, psikolojik ve sosyal sağlığını koruyucu proje, akademik araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak ve benzer çalışmaları yürütmek için gerekli kadroları yetiştirmek, sertifika eğitim programları düzenlemek.

c) Aile yapısını geliştirici ve güçlendirici, aile refahını koruyucu ve bütünlüğünü sürdürücü yönde akademik ve pratik bilgiye katkı amaçlı konuları sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki ve siyasi çerçevede ele alan projeler geliştirmek ve etkinlikler düzenlemek.

ç) Aile konusunda ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak, aile bireylerinin ikili ilişki dinamiklerini anlamaya ve etkili iletişim kurmalarına yönelik farkındalıklarını, bilgi ve becerilerini arttırıcı, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Aile ve toplum üzerine çalışan farklı disiplinlere mensup akademisyenlerin, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bir araya gelmesini sağlamak, araştırma ve girişimlerde koordinasyon ve iş birliğini desteklemek.

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak ve Merkez bünyesinde yapılan çalışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay yoluyla paylaşmak.

f) Aile ve toplum yapısını güçlendirmek amacıyla istatistiksel veriler sağlamak, dergi, kitap, rapor ve benzeri yayımlar yapmak, kütüphane oluşturmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili profesyonel seminer, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize etmek.

ğ) Aile ve toplum yapısında sevgi, saygı, hoşgörü ve destek kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

h) Küresel sürecin ve medyanın, Türkiye’deki aile yapısı üzerindeki etkilerini incelemek, geleneksel ve değişen aile sorunlarını kuramsal ve uygulamalı olarak çalışmak.

ı) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, araştırma ve projelerine akademik katkı sağlamak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanına giren konularda sertifikalı-sertifikasız örgün veya uzaktan eğitim programları ile kurslar düzenlemek.

i) Aile ve toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek, eğitim ve danışmanlık yapmak, kurs açmak, toplumda farkındalık kazandırmak, ilgili mevzuat hükümleri kapmsaında yurt içi ve yurt dışı üniversite, kamu ve özel kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak, Üniversite faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.

j) Toplumda birliktelik, huzur ve barış hissinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlemek, sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek.

k) Toplumda engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, şiddet gören, istismara maruz kalmış, sağlık sorunları olan, madde bağımlısı, suça karışmış çocuklar gibi dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunların ve risklerin etkin bir şekilde araştırılması ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, strateji ve politikalar geliştirmek, eğitsel çalışmalar ve farkındalık programları oluşturmak.

l) Aile eğitim programlarına ve sosyal etkinliklere profesyonel ve gönüllü toplumsal hizmet grupları ile ortak sosyal destek hizmetleri vermek.

m) Kamu kuruluşları, tüzel kişiler, sivil toplum örgütleri ve özel kişilerden gelecek talepleri değerlendirerek araştırma, proje ve danışmanlık hizmeti sunmak. Merkezin amacına uygun olarak, toplumsal boyutta ve geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

n) Merkez amaçları kapsamında Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak.

f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

ğ) Merkezde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite içi ve dışı kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

i) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

j) Merkezin amacı doğrultusunda Rektör tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

k) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunda bulunan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, gerek görülmesi halinde Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak tayin eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan ve Müdürün önereceği Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Merkezin bütçesini hazırlamak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda Rektör tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen en fazla yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.