4 Şubat 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31385

YÖNETMELİK

Beykoz Üniversitesinden:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Beykoz Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Alternatif teklif: İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, mal alımı ihalesinde aynı aday veya istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasını,

c) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

ç) Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

d) E-imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

e) Elektronik tebligat: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı,

f) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

g) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

ğ) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,

h) İhale yetkilisi: Mütevelli Heyet veya Mütevelli Heyetin uygun gördüğü Üniversite yöneticisini veya görevlilerini,

ı) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

i) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

j) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,

k) İş bitirme belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş deneyimini gösteren belgeyi,

l) İş deneyimini gösteren belgeler: İş bitirme belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin onaylı suretlerini,

m) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri dışında kalan ve idari izin günlerini de kapsayan günleri,

n) İtiraz başvurusu: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından bu Yönetmelikte öngörülen koşullara uygun olarak Üniversiteye yapılan başvuruyu,

o) Kısmi teklif: Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde, alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, alımın niteliğine uygun olarak belirlenen bir veya birden fazla kısmına; ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise aynı malın miktarlar itibarıyla belirlenen bir veya birden fazla kısmına verilen teklifi,

ö) Kiralama: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,

p) Kiraya verme: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,

r) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

s) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyeti,

ş) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

t) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

u) Seyahat alımları: Üniversitenin münhasıran eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri işlemleri,

ü) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda öngörülen mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

v) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,

y) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren belgeleri,

z) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,

aa) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli bir tarifeye göre yapılabilen alımları,

bb) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin, Üniversiteye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

cc) Teknolojik ürün deneyim belgesi: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeyi,

çç) Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,

dd) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

ee) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,

ff) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

gg) Yerli malı belgesi: Kamu ihale mevzuatındaki düzenlemeler esas alınarak yetkili kurumlarca düzenlenen ve düzenleme konusu ürünün yerli malı olduğunu gösteren belgeyi,

ğğ) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez.

(5) Üniversite, Mütevelli Heyet kararıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeler gerçekleştirebilir. Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla öngörülen ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. Yatırım projesi kapsamındaki işlerde ilk yıl için öngörülen ödenek, proje maliyetinin %10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

(6) Üniversite, Mütevelli Heyet kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturulabilir veya bu sistemlere katılabilir.

Komisyonlar

MADDE 5 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun; muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

(4) İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında, komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(5) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri ilgililerden isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.

İhale işlem dosyası

MADDE 6 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Onay belgesi

MADDE 7 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kullanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne olacağı gösterilir.

(2) İhale süreci, ihale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

(3) Mütevelli Heyetin ihale yetkilisi olması halinde; onay belgesi, üyelerin adı, soyadı ve unvanları yazılarak imzalanır.

İlan

MADDE 8 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7 günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel gazetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) Aşağıdaki hususların ilanlarda belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

ç) Geçici teminat miktarı.

d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.

(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.

İhale/ön yeterlik dokümanı

MADDE 9 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. Hizmet ve yapım işleri ihalelerinde genel şartname de hazırlanabilir.

(2) İdari şartnamede, ihale konusuna göre asgari olarak aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) Üniversitenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarihi ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) İsteklilere talimatlar.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

f) Tekliflerin geçerlilik süresi.

g) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

ı) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

i) Teklif ve sözleşme türü.

j) Teminatlara ait düzenlemeler ile istenmesi durumunda geçici ve kesin teminat oranları.

k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Üniversitenin serbest olduğu.

l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Üniversitenin serbest olduğu.

(3) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli, sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 10 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, teklif veya başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Üniversite tarafından tespit edilmesi ya da Üniversiteye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az beş iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ihale sürecine devam edilebilmesi düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkânı tanınır. İhalenin ileri tarihe ertelendiğine ilişkin ilan Üniversitenin resmî internet sayfasında yayımlanır.

(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale veya son başvuru tarihinden on iş günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin Üniversite tarafından uygun görülmesi halinde Üniversite tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar doküman alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ayrıca Üniversitenin resmî internet sayfasında yayımlanır. Açıklamada, sorular ve Üniversitenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.

İhaleye katılamayacaklar

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere, aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına katılamazlar:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı %10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır. Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

MADDE 12 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır. Hizmet ve yapım işleri ihalelerinde işlerin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usuller genel şartnamelerde düzenlenebilir.

İş ortaklığı ve konsorsiyumlar

MADDE 13 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye katılabilir.

(2) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

(3) İş ortaklığı, başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

(4) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

(5) İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde; iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin Üniversiteye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede; ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

(6) Üniversite, konsorsiyumların ihaleye katılıp katılamayacağını, katılabilecekleri ihalelerde ise işin farklı uzmanlık gerektiren kısımlarını ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.

(7) Konsorsiyum, başvuru veya teklifiyle birlikte koordinatör ortağın da belirlendiği Konsorsiyum Beyannamesini vermek zorundadır.

(8) İş ortaklıkları ve konsorsiyumların ihaleye katılabilmek için sunacakları belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmede ihale dokümanında yapılan düzenlemeler esas alınır.

(9) İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyum tarafından sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı konsorsiyum sözleşmesinin Üniversiteye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede, konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve işin yerine getirilmesinde, koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Alt yükleniciler

MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi hâlinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yerli istekli

MADDE 15 – (1) Yerli istekli, Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler yerli istekli kabul edilir.

(2) Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli istekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenilemez.

(3) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılması için, ortak girişimi oluşturan ortakların her birinin yerli istekli olması zorunludur.

(4) 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi esas alınarak ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin düzenleme yapılabilir.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 16 – (1) Üniversite tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak imza karşılığı elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da ulusal elektronik tebligat sistemi üzerinden yapılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla faks ve elektronik posta yoluyla da bildirim yapılabilir.

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Faks ile yapılan tebligatta ise faksla bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın, bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve 7201 sayılı Kanunun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır. Bu şekilde yapılan tebligatta, aynı gün tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir.

(3) Üniversite tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları,

Kiralama ve Yapım İşleri

Tahmini bedel

MADDE 17 – (1) Üniversite tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihale konusu işin KDV hariç olmak üzere tahmini bedeli hesaplanır veya hesaplatılır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Tahmini bedele, ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) Tahmini bedelin Üniversite tarafından hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, Üniversite tarafından hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda tahmini bedel de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir.

(3) İhalede kısmi teklif verilmesine imkân verilecek ise tahmini bedel her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, işçilik, malzeme ve alımla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak tahmini bedel hesaplanır.

(5) Üniversite tarafından ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için yükleniciye verilecek malzeme ve ekipmanlar tahmini bedelin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(6) İhale komisyonu, tahmini bedelin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığını belirlemesi durumunda, değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle güncellediği tahmini bedeli dikkate alır.

(7) Üniversite, ihale konusu işin niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini, birkaçını veya tamamını kullanmak suretiyle tahmini bedeli hesaplar:

a) Üniversite, alım konusu işin özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından veya bilirkişilerden fiyat isteyerek tahmini bedeli hesaplayabilir.

b) Üniversite, piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek tahmini bedeli hesaplayabilir.

c) Üniversite, tıbbi malzeme ve hizmet alımlarında bütçe uygulama talimatlarında ve/veya sağlık uygulama tebliğlerinde yer alan fiyatları kullanarak tahmini bedeli hesaplayabilir. Bu fiyatlarda KDV veya farklı nitelikte giderler bulunması durumunda, bu giderler fiyatlardan indirilerek tahmini bedel hesaplanır.

ç) Üniversite, alım konusu işle ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış ise bu alımlarda ortaya çıkan sözleşme bedellerini, endeks veya Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili endekslerden uygun olanını kullanmak suretiyle güncelleyerek tahmini bedeli hesaplayabilir. Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek tahmini bedel hesaplanabilir.

d) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak tahmini bedeli hesaplayabilir.

e) Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Ayrıca bu işlere ilişkin olarak yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul edilebilir.

f) Üniversite, ihale konusu yapım işinin tahmini bedelinin tespitinde aşağıdaki alt bentlerde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını, (1) numaralı alt bende öncelik vermek kaydıyla kullanabilir:

1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler.

2) Daha önce gerçekleştirilen ve ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.

3) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler.

4) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler.

5) Üniversitenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri.

g) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tahmini bedelin hesaplanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1) Personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanır. Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi hâlinde, bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olacağı Üniversite tarafından belirlenerek bu oran üzerinden tahmini bedel hesaplanır ve söz konusu oran idari şartnamede açıkça gösterilir.

2) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol gibi maliyetlerin teklif fiyatına dâhil edilmesinin öngörüldüğü hâllerde, yukarıda yapılan hesaplamalara, bu maliyetlerin brüt tutarları da eklenir. Ayrıca personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari şartnamede gösterilir.

3) Tahmini bedelin hesabında ilgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranı dikkate alınır.

4) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması hâlinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dâhil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir.

ğ) Tahmini bedel, güncelliğini kaybetmesi hâlinde, ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenir.

h) Tahmini bedel araştırması için yapılan çalışmalarda istenen özellikleri taşımayan veya diğer fiyatlara göre gerçekçi bulunmayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları dikkate alınmaz.

Teknik şartname

MADDE 18 – (1) İhale konusu işin teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(4) Teknik şartnamede, alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir.

(5) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.

(6) Teknik şartnamenin hazırlanmasında, ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır.

(7) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir.

(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.

(9) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin Üniversiteye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

(10) Alım konusu malın niteliği ve bu Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında belirtilir.

(11) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda; Üniversite ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir.

(12) Teknik şartnamenin Üniversite tarafından hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlatılabilir.

İhaleye katılımda yeterlilik kuralları

MADDE 19 – (1) Aday veya isteklilerin yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterler, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde belirtilir.

(2) İhaleye katılacak aday veya isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için:

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler.

2) Adayın veya isteklinin, bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri ya da bunlara eşdeğer belgeleri.

3) Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için:

1) Adayın veya isteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

2) Kamu veya özel sektöre bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

3) Adayın veya isteklinin inovasyon veya araştırma projeleri yürüttüğüne ilişkin belgeler.

4) Üretim ve/veya imalat kapasitesinde ve üretim sürecinde kalitenin sağlanmasına yönelik belgeler.

5) Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler.

6) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.

7) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

8) Aday veya istekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personele veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler.

9) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.

10) Üniversitenin talebi hâlinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları ya da teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren belgeler.

11) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları tarafından üretimin veya malın kontrolünün yapıldığına ilişkin belgeler.

12) Alım konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik belgeler.

13) Alım konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak, yedek parça ve sarf malzemesinin belirli bir süre sağlanacağı ve fiyat garantisi verileceğine yönelik taahhüt belgeleri ve/veya bu hususlara ilişkin kanıtlayıcı belgeler.

(3) Aday veya isteklilerden iş deneyimlerini tevsik etmek için yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki iş deneyimini gösteren belgeler istenebilir. İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi 15 (on beş) yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan ve güncellenen tutar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Anılan bent kapsamında elde edilen deneyim, mühendis ve mimarın 5 (beş) yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.

(4) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde, işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.

(5) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmî kurumları tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili makamlar tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgelerdir. Sunulan belgelerin o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşmede; iş sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitirilme ve/veya kabul tarihinin gösterilmiş olması zorunludur.

(6) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında yer alır. Bu düzenlemelerde alımın niteliği ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Yüklenici tarafından bu yükümlülüklere ilişkin olarak muayene ve kabul komisyonuna sunulması gereken belgeler ihale dokümanında belirtilir.

(7) Mütevelli Heyet kararıyla bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı ve tip sözleşmeler hazırlanabilir. Bu dokümanlar Üniversitenin resmî internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe konulur.

(8) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye hâlinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen ve ilgili yükleniciye tebliğ edilen.

ç) İhale tarihi itibarıyla mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından herhangi bir meslek kolu faaliyetinden men edilmiş olan.

d) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılan. 

f) 44 üncü maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

(9) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Üniversite tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi hâlinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılır.

Yeterlik belgelerindeki tutarların güncellenmesi

MADDE 20 – (1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) (a) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

c) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde (a) bendine göre, bu kapsama girmeyen işlerde ise (b) bendine göre güncellenir.

Geçici teminat

MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

Kesin teminat

MADDE 22 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla %6 oranında kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

İhale usulleri

MADDE 23 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uygulanması esastır.

(3) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 27 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetin, Üniversite lehine sonuç üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü

MADDE 24 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 25 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön yeterlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ilanında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla, yeterlikleri tespit edilenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ihale dokümanında düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü

MADDE 26 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında gösterilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul edilir. Aksi halde, tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin

MADDE 27 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE oranına göre güncellenecek üçyüzsekizbinüçyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 5 inci maddede belirtilen komisyonları kurma ve 20 nci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 28 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Üniversitenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması hâlinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.

(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin edilebilir.

(6) Üniversite, Mütevelli Heyetin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturabilir veya bu sistemlere katılabilir.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 29 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 28 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(6) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 30 – (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında yapılan düzenlemelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş iş günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 31 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 30 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 30 uncu maddeye göre sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri

MADDE 32 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri

MADDE 33 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü, açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi karar verir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 34 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü

MADDE 35 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 34 üncü madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler, ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü

MADDE 36 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti

MADDE 37 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda belirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit olunur.

Geçici teminat

MADDE 38 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

Kesin teminat

MADDE 39 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 40 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 41 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 40 ıncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 42 – (1) Tedavüldeki Türk parası dışında, teminat olarak kabul edilebilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenir ve ilanda gösterilir.

(2) İstekli veya yüklenici tarafından teminat olarak banka teminat mektubu verilmesine yönelik düzenleme yapılması halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin ihale dokümanının ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(3) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu malın kesin kabul tarihi ve garanti süresi öngörülen alımlarda ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle Üniversite tarafından belirlenir.

(4) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

(5) Her ne suretle olursa olsun, Üniversite tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(6) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi Üniversite tarafından yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

(7) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının yüzde altısı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 43 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen Üniversitenin resmî internet sayfasındaki ihale ilanlarına ilişkin bölümde ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 44 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verme hâlleri dışında ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve davranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında uygulayacağı yaptırıma ilişkin olarak mütevelli heyet kararı alır. Alınan bu karar Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişimci olması hâlinde sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlilik dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylatılması zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşme sürecindeki yasak fiil ve davranışlar

MADDE 46 – (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

ç) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

d) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak.

e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

Sözleşmenin devri

MADDE 47 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

İtiraz

MADDE 48 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihalenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) İtiraz başvurusunun Üniversite dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından Üniversiteye gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin Üniversite kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

(3) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir.

(4) İtiraz başvurusu Üniversiteye imzalı dilekçe ile yapılır. Dilekçeye itiraz başvurusunda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz. Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile faks numarası.

b) Üniversitenin ve ihalenin adı.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

(5) Ortak girişim adına yapılacak itiraz başvurusunun, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir. Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

(6) İtiraz üzerine Üniversite tarafından yapılan inceleme sonucunda gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması veya itiraza konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir.

(7) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(8) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üniversite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler

MADDE 49 – (1) Üniversite;

a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,

ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan,

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,

f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,

yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp bu alımlar doğrudan tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma ve geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları

MADDE 50 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla, fonun tahsis amacı ve miktarı esas alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çerçeve anlaşmalar

MADDE 51 – (1) Üniversite ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapabilir. Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.

(2) Çerçeve anlaşma kapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre ilan edilir. Çerçeve anlaşma kapsamında karşılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarları ilanda gösterilir.

(3) Süresi en fazla kırk sekiz ay olacak çerçeve anlaşmalar, koşulların tamamının baştan belirlendiği hallerde, en az iki istekli ile yapılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının ikinin altına inmesi halinde, mevcut çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.

(4) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.

(5) Münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir ve yasaklama kararı verilir.

(6) Çerçeve anlaşma yapılmış olması, Üniversiteye alım yapma yükümlülüğü getirmez. Üniversite, çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Yönetmelikte yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.

Dinamik alım sistemi

MADDE 52 – (1) Dinamik alım sistemi, piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda alımında kullanılabilir. Sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır. Dinamik alım sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde işletilemez.

(2) Sistemin tesis edileceği hususu Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre ilan edilmek suretiyle duyurulur. İhale dokümanında; planlanan alımın niteliği, türü ve miktarının yanı sıra satın alma sistemine, bu sistemin işletilmesinde kullanılacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak bağlanabilmek için gerekli düzenlemelere, sistemin işleyişini düzenleyen kurallara ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilir.

(3) Yeterlik kriterlerini sağlayan ve ihale dokümanında yer alan şartlara uygun ön teklif veren bütün gerçek ve tüzel kişiler ile iş ortaklıklarına sisteme dâhil olma imkânı verilir. Ön teklifler ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olduğu sürece sürekli olarak geliştirilebilir.

(4) Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren on beş gün içinde tamamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamış olması halinde değerlendirme süresi on beş güne kadar bir defa uzatılabilir.

(5) Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından vazgeçildiği ve ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alındıktan sonra en geç üç iş günü içinde bildirilir.

(6) Sisteme kabul edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınmak suretiyle teklif vermeye davet edilir.

(7) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara göre değerlendirilmek suretiyle alım sonuçlandırılır ve sözleşmeye bağlanır.

(8) Dinamik alım sisteminin süresi kırk sekiz aydan fazla olamaz.

(9) Dinamik alım sisteminde yapılacak ihalelerde elektronik platform kullanılır. Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmez.

Elektronik eksiltme

MADDE 53 – (1) İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir. Dinamik alım sistemi ve çerçeve anlaşma kapsamında yapılan ihalelerde de elektronik eksiltme uygulanabilir. Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise elektronik eksiltme uygulanmaz.

(2) Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde kullanılabilir.

(3) Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır.

(4) Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi ve saati ile kullanılmakta olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

(6) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin teklifleri hakkında bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.

(7) Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 11/8/2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti yürütür.