3 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31384

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” ibaresi “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” ibaresi “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Rektörün” ibaresi “Üniversite Yönetim Kurulunun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim elemanları arasından seçilecek üç öğretim elemanı ve Döner Sermaye İşletme Müdürü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” ibaresi “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2011

28082