3 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31384

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARSLANTEPE ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Arslantepe Arkeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Arslantepe Arkeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İNÜARSAM): İnönü Üniversitesi Arslantepe Arkeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

ç) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Malatya ilinde gerçekleştirilecek arkeolojik yüzey araştırmaları ve kazılar için ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bağlantı kurmak; arkeolojik çalışmalarda yurt içi ve yurt dışından ilgili kurum, kuruluşlarla işbirliği ve protokollerin yapılmasını sağlamak.

b) Malatya’da ve yurt içinde devam eden veya tamamlanmış yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarından elde edilen arkeolojik materyallerin fiziksel, arkeobotanik, kronolojik, jeolojik, metalurjik, maddesel ve mekanik özelliklerini belirleyerek arkeolojik arşivin oluşturulmasını sağlamak.

c) Türkiye’de görev yapan yerli ve yabancı kazı başkanları ile iletişime geçmek ve arkeolojik sorunların çözümlenmesine yardımcı olmak.

ç) Merkezin geliştirilmesi ve arkeolojik sorunların çözülmesine dönük olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde finansman için sponsorlarla görüşmek ve ilgili protokolleri gerçekleştirmek.

d) Benzer faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı birimler ve kurumlar arasında iletişim kurarak bilgi alışverişini sağlamak, personel ve araştırmacı değişimi ile kültürel ve toplumsal bilgi, beceri ve teknolojilerin gelişmesine aracı olmak, disiplinlerarası çalışmalar yapmak.

e) Özel ve kamu kuruluşlarında seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu kurumlara teknik hizmet vermek.

f) Merkez imkânlarını kullanarak ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalar yaparak eğitimlerine yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tarihi, turistik ve doğal değerlerin açığa çıkarılması ve değerlendirilmesi için ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bağlantı kurmak.

b) Her türlü olanaklardan yararlanarak Malatya ilindeki arkeolojik yerleşmelerin; kültürel, bilimsel, tarihsel, doğal ve turistik açıdan tanıtımını yapmak; bu amaçla kitap, broşür, afiş, harita, duyuru levhası ve benzeri yayım faaliyetlerinde bulunmak, bu bağlamda yapılan çalışmaları desteklemek.

c) Malatya’da yapılan ve yapılacak olan, kazı, yüzey araştırması, röleve ve restorasyon çalışmaları için maddi olarak ya da araç-gereç ve insan gücü ile katkıda bulunmak, çalışma atölyeleri ve sergi salonları oluşturmak, yapılan çalışmaları desteklemek.

ç) Malatya’da bulunan ve bulunacak eski eserlerin yurt turizmindeki önemini konferans, seminer, sergi ve benzeri yollarla ulusal ve uluslararası düzeyde geniş kitlelere anlatmak.

d) Malatya’da bulunan arkeolojik yerleşimler ve yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili süreli, süresiz Türkçe ve yabancı dillerde kitap, dergi, makale yayımlamak ya da yayımlanmasına destek olmak, yurt içi ve yurt dışında geziler organize etmek, bölgenin Türkiye ve dünya çapında ilgi odağı haline gelmesini sağlamak.

e) Aynı amaçlar için yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunan diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve benzeri kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalar yapmak, her türlü yardım ve desteği sağlamak.

f) Merkez faaliyetleri kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik eğitici faaliyetler düzenlemek.

g) Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bölgede yapacağı araştırmalar için destek sağlamak.

ğ) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkez amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin, Merkez çalışma alanı kapsamındaki bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ile Üniversitenin arkeoloji, tarih ve coğrafya bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve çalışma grupları kurmak.

g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkez ve Merkez bünyesinde faaliyet gösteren uygulama birimleri ile buralarda görev yapan yönetici, idari ve teknik personel arasında koordinasyonu ve işbölümünü sağlamak.

h) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün arkeoloji, tarih ve coğrafya bölümlerindeki öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilecek iki üye dahil olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.