3 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31384

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EFTA DEVLETLERİ ARASINDA SERBEST

TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

VE ANLAŞMANIN EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN

CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN ONAYLANMASINA

DAİR YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

 

             Kanun No. 7267                                                                                                         Kabul Tarihi: 29/1/2021

MADDE 1 – (1) 25 Haziran 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/2/2021