3 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31384

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA

BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI,

TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK HÜKÜMETLERİ ARASINDA MENŞE

KURALLARINA DAİR ORTAK BİLDİRİ, TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK

HÜKÜMETLERİ ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI VE KUZEY İRLANDA İLE

TİCARETE İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK

BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA TEATİ

EDİLEN MEKTUPLARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASI

VE ANLAŞMANIN PROTOKOLLER VE EKLERİNE İLİŞKİN

DEĞİŞİKLİKLERİN CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN

ONAYLANMASINA DAİR YETKİ VERİLMESİ

HAKKINDA KANUN

 

             Kanun No. 7266                                                                                                         Kabul Tarihi: 29/1/2021

MADDE 1 – (1) 29 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı” ve Kuzey İrlanda ile ticarete ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında teati edilen “Mektuplar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın protokoller ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/2/2021